07.06.2019
Rok prijave: Potekel
Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022

Sklad je 7. 6. 2019 na svoji spletni strani in v Uradnem listu št. 36/2019 objavil razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2019 do 2022.


Rok prijave:
do vključno 8. 7. 2019

 

NOVO!!!   Rok prijave: do vključno 15. 7. 2019

_____________________

 

Prijavitelji ne spreglejte!

 

Prijavitelj mora:

  • v vlogi načrtovati najmanj 1.500 vključitev v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij;
  • načrtovati nov program usposabljanja na ravni partnerstva, lahko v obliki usposabljanj, ki jih izvede projektna pisarna;
  • v vlogi določiti najmanj 10 in največ 20 ključnih kompetenc, ki jih bo partnerstvo razvijalo.

______________________


Vrednost razpisa: 5.500.000 EUR, do 550.000 EUR za posamezno partnerstvo.

Namen razpisa: izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj.


Cilji javnega razpisa so:

  • izboljšanje ključnih kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
  • krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju;
  • krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;
  • krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;
  • promocija področij uporabe opredeljenih v S4 in horizontalnega prednostnega področja IKT.


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije ali v horizontalnem prednostnem področju IKT.
Upravičeni stroški


Med upravičene stroške spadajo upravičeni stroški delovanja projektne pisarne ter upravičeni stroški usposabljanj.


Prijavitelj:

Prijavitelj oziroma nosilni partner odda vlogo v imenu partnerstva, ki mora vključevati najmanj 15 partnerjev, od tega vsaj 4 mikro, majhna ali srednje velika podjetja. Prijavitelj oz. vsak posamezni partner v partnerstvu mora izpolnjevati splošne in posebne pogoje za kandidiranje, navedene v razpisu.

 

Shema pomoči:

  • delo projektne pisarne se povrne 100 % v okviru sheme de minimis,
  • stroški usposabljanja se povrnejo v skladu s shemo državnih pomoči »Pomoči za usposabljanja«, v deležu odvisnem od velikosti podjetja (50 % - 70 %). Velikost podjetij se določa v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 in Priporočili Komisije 2003/361/ES z dne maja 2003 za opredelitev MSP.

 

Način oddaje vloge:

Vloge (vključno z dopolnitvijo vloge) morajo biti oddane v zaprtem ovitku z vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga na JR KOMPETENČNI CENTRI ZA RAZVOJ KADROV 2019-2022«. Vloge naj bodo označene z nazivom in naslovom prijavitelja. Potrebno jih je vložiti (ali po pošti ali osebno) na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska 20, 1000 Ljubljana.


Formalno popolno vlogo sestavljajo ustrezno izpolnjeni obrazci in priloge, podpisani s strani zakonitih zastopnikov. Vloga naj bo oddana tudi v elektronski obliki (USB ključ) na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke. 
 

 

 

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

Na vrh