Izobraževanje v Sloveniji

Ravni izobraževanja v Sloveniji:

Obvezno osnovno izobraževanje, ki je v Sloveniji organizirano kot enotna devetletna osnovna šola, v katero so vključeni učenci od šestega do petnajstega leta starosti.

Srednješolsko izobraževanje
, ki traja od dve do pet let, vanj so vključeni učenci od petnajstega leta starosti dalje, deli pa se na:

  • splošno izobraževanje (gimnazijsko izobraževanje in maturitetni tečaj), ki je namenjeno pridobivanju splošnih znanj in pripravi na nadaljevanje izobraževanja;
  • poklicno in srednje strokovno ter poklicno-tehniško izobraževanje, ki je namenjeno predvsem pridobitvi poklica za vstop na trg dela.

Več informacij o srednješolskem izobraževanju najdete tukaj.

Terciarno izobraževanje, ki se deli na:

  • višješolsko izobraževanje: Dveletni višješolski strokovni programi so posebna oblika terciarnega izobraževanja in so nastali iz dejanskih kadrovskih potreb gospodarstva. Gre za izrazito praktično usmerjen študij, ki temelji na usklajenih in jasno definiranih potrebah delodajalcev.

Več informacij o višješolskem izobraževanju lahko najdete tukaj.

  • visokošolsko izobraževanje: Študijski programi za pridobitev izobrazbe se skladno z določili Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) razvrščajo v tri stopnje.

1. stopnja vključuje:
-    visokošolske strokovne študijske programe,
-    univerzitetne študijske programe.

2. stopnja vključuje:
-    magistrske študijske programe,
-    enovite magistrske študijske programe.

3. stopnja vključuje:
-    doktorske študijske programe.

Študijski programi 1. stopnje so dodiplomski študijski programi, študijski programi 2. in 3. stopnje pa podiplomski študijski programi. Povzeto po Eurypedia.


Več informacij o visokošolskih študijskih programih lahko najdete tukaj.

 

 

Na vrh