Postopki odločanja o dodelitvi Zoisove štipendije

V nadaljevanju je pregled posameznih korakov postopka dodeljevanja Zoisovih štipendij.

 

 

Pravočasnost in popolnost vlog

Rok za vložitev vloge za dodelitev Zoisove štipendije se določi z vsakokratnim javnim razpisom, ki ga sklad objavi vsako leto najkasneje do konca junija na svoji spletni strani.

Pravočasnost posamezne vloge za dodelitev Zoisove štipendije se ugotavlja skladno z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Pravočasna je vloga, ki je oddana:

 • s priporočeno pošiljko najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog,
 • vložena osebno na sedežu sklada najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog (v poslovnem času), ali
 • poslana z navadno pošto tako, da jo sklad prejme najkasneje zadnji dan roka.

Vloga za dodelitev štipendije, ki je oddana po roku, se kot prepozna s sklepom zavrže.

Le pravočasna vloga se uvrsti v nadaljnji postopek preverjanja popolnosti. Javni razpis določa, kaj mora vsebovati vloga; poleg izpolnjene in podpisane prijavnice so tako zahtevana tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev za dodelitev štipendije.

Če je vloga popolna, se uvrsti v naslednjo fazo, za nepopolne vloge pa se stranke pozove k dopolnitvi vloge z manjkajočimi dokazili. Ker ta postopek pomeni dodatno časovno obremenitev, lahko vlagatelji z oddajo popolnih vlog veliko pripomorete k hitrejši izvedbi postopka.

 

 

Preverjanje izpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev

Izpolnjevanje večine splošnih pogojev se preveri glede na podatke iz uradnih evidenc (npr. državljanstvo, prebivališče itd.). O izpolnjevanju pogojev, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, pa mora dokazila predložiti vlagatelj.

Če vlagatelj izpolnjuje vse predpisane splošne vloge, se njegova vloga ovrednoti glede na tista posebna merila, ki jih je vlagatelj uveljavljal:

 • preverjanje ustreznosti in točkovanje izjemnih dosežkov,
 • ugotovitev doseženih točk pri zlati maturi oziroma izračun razmerja med povprečno oceno študenta in generacije pri uvrstitvi med najboljših 5% študentov v generaciji,
 • izračun povprečne ocene.

Če vlagatelj ne izpolnjuje posameznega splošnega pogoja ali ne izkaže ustreznih posebnih pogojev, se njegova vloga zavrne.

 

 

Višina štipendije

V tabeli so prikazane višine štipendije in posameznih dodatkov za dijake in študente. Zneski so navedeni v EUR za posamezni mesec.

Postavke: DIJAKI ŠTUDENTI
osnovna štipendija: 122,88 143,36
osnovna štipendija za tujino: 245,76 286,72
dodatek za bivanje: 81,92 81,92
dodatek za posebne potrebe: 51,20 51,20


Dodatke je možno dodeliti le k dodeljeni Zoisovi štipendiji, ni pa jih možno dodeliti samostojno.

Pogoji za dodelitev dodatka za bivanje:

 • oddaljenost 25 km od naslova stalnega prebivališča do naslova dejanskega izobraževanja,
 • v kraju izobraževanja prijavljeno začasno prebivališče v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča,
 • sklenjena najemna pogodba,
 • strošek najema znaša najmanj 65 EUR mesečno,
 • štipendist ni lastnik ali solastnik nepremičnine.

Do dodatka za posebne potrebe je upravičen vlagatelj s posebnimi potrebami:

 • ki mu je priznana invalidnost oziroma telesna okvara na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v skladu s predpisi, ki urejajo področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ali
 • za katerega je enemu od staršev priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo po predpisih, ki urejajo družinske prejemke ali
 • je usmerjen v prilagojen program vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.Razvrščanje vlagateljev

Vlagatelji se razvrstijo v naslednje skupine:

 • vlagatelji, ki pridobitev Zoisove štipendije uveljavljajo na podlagi pogojev, ki so jih dosegli v osnovni šoli (skupina OŠ),
 • vlagatelji, ki pridobitev Zoisove štipendije uveljavljajo na podlagi pogojev, ki so jih dosegli v srednji šoli (skupina SŠ),
 • vlagatelji, ki pridobitev Zoisove štipendije uveljavljajo na podlagi pogojev, ki so jih dosegli v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju (skupina VŠ).

Vloge v posamezni skupini se razvrstijo po naslednjem vrstnem redu meril:

 • višje število točk za izjemne dosežke,
 • višje število točk pri maturi ali razmerje med povprečno oceno vlagatelja in povprečno oceno generacije študentov (samo skupini SŠ in VŠ),
 • višja povprečna ocena.

  •  

 

Izbira štipendistov glede na razpoložljiva sredstva

Vloge vlagateljev se najprej razvrstijo po prvem merilu. Za štipendiranje se izberejo vlagatelji, ki izkažejo višje število točk za izjemne dosežke. Če ima več vlagateljev enako število točk za izjemne dosežke, njihove vloge pa presegajo preostala sredstva v tej skupini, se za izbor med temi vlagatelji uporabi merila iz drugega oziroma tretjega merila. Sredstva se dodelijo vlagateljem, ki izkazujejo enako (mejno) število točk za izjemne dosežke in višje število točk pri maturi oziroma višje razmerje med povprečno oceno vlagatelja in povprečno oceno generacije oziroma višjo povprečno oceno.

 

Če vloge vlagateljev, ki izkazujejo enako vrednost uporabljenih meril v skladu s prejšnjim odstavkom, presegajo preostala razpoložljiva sredstva v posamezni skupini, se štipendije ne dodelijo, neporabljena sredstva pa se razporedijo v naslednjo skupino.

 

 

Odločanje

O pravici do Zoisove štipendije odloči sklad z odločbo ali sklepom. Šestdesetdnevni rok za odločanje začne teči z dnem, ko je popolna zadnja vloga med vsemi na javni razpis prispelimi pravočasnimi vlogami.

 

Z odločbo se Zoisova štipendija dodeli od šolskega oziroma študijskega leta pridobitve Zoisove štipendije do zaključka trenutnega izobraževalnega programa.

 

Zoisov štipendist mora nato vsako leto konec šolskega oziroma študijskega leta vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za naslednje šolsko oziroma študijsko leto, če želi neprekinjeno prejemati štipendijo, pri čemer mora izkazati:

 • vpis v višji letnik in
 • doseženo ustrezno povprečno oceno ali izjemni dosežek (ki ga še ni uveljavljal).
Na vrh