V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni posamezni splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za pridobitev Zoisove štipendije od šolskega oziroma študijskega leta 2014/2015 dalje.

 

Poleg izpolnjevanja vseh spodaj navedenih pogojev morajo vlagatelji izkazati tudi doseganje posebnih pogojev in meril.

Državljanstvo

Osebe z državljanstvom Republike Slovenije lahko pridobijo štipendijo, če:

 • imajo prebivališče v Republiki Sloveniji ali
 • so pripadniki avtohtone italijanske ali madžarske narodne skupnosti in imajo prebivališče v Republiki Sloveniji.

Osebe z državljanstvom drugih držav članic EU lahko pridobijo štipendijo, če:

 • če izkažejo vsaj petletno neprekinjeno prebivanje v Republiki Sloveniji neposredno pred rokom za prijavo na javni razpis, po katerem uveljavljajo štipendijo, ali
 • so delavci migranti, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, ali so vzdrževani družinski član take osebe, ali
 • so obmejni delavci in prebivajo v drugi državi članici EU, če so zaposleni oz. samozaposleni v Republiki Sloveniji, ali so vzdrževani član take osebe.

Državljani tretjih držav lahko pridobijo štipendijo, če so pridobili status rezidenta za daljši čas.

 

 

Starost

Dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih lahko pridobijo Zoisovo štipendijo za izobraževalni program, v katerega so bili prvič vpisani pred dopolnjenim 22. letom starosti. v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije.

Študenti lahko pridobijo Zoisovo štipendijo, če so bili pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije.


Status dijaka ali študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih

Oseba ima status dijaka, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, če:

 • je vpisana na izobraževalni program na izobraževalni ustanovi in
 • hkrati ni prijavljena v evidenco brezposelnih oseb, ni v delovnem razmerju in ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti.

Te pogoje mora oseba izpolnjevati celoten čas upravičenosti do štipendiranja.

 

 

Ustrezna izobraževalna ustanova in izobraževalni program v Sloveniji ali v tujini

Ustrezen izobraževalni program je javno veljavni izobraževalni program za pridobitev javno veljavne izobrazbe, za katero štipendist prejme javno veljavno listino, v skladu s predpisi, ki urejajo srednješolsko izobraževanje, ali javno veljavno listino ali diplomo v skladu s predpisi, ki urejajo višje oziroma visokošolsko izobraževanje. V primeru izobraževanja v tujini mora izobraževalni program te pogoje izpolnjevati v državi izobraževanja.

Ustrezna izobraževalna ustanova je šola ali druga vzgojno-izobraževalna organizacija, visokošolski zavod ali druga institucija, ki jo pristojni organi države izvora izobraževanja priznavajo kot izobraževalno ustanovo, ki spada v njen šolski sistem po posameznih vrstah izobraževanja. V primeru transnacionalnega izobraževanja, ki ga izobraževalna ustanova izvaja zunaj teritorija države, v kateri ima sedež, mora imeti izobraževalna ustanova tudi status v državi izvajanja programa usklajen z nacionalno zakonodajo na področju izobraževanja v državi izvajanja programa.


Status glede opravljanja dela oziroma brezposelnosti

Vlagatelj od prvega dne tistega študijskega leta, za katerega uveljavlja Zoisovo štipendijo, ne v Republiki Sloveniji ne v tujini:

 • ni v delovnem razmerju,
 • ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
 • ni prijavljen v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
 • ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

Te pogoje mora oseba izpolnjevati celoten čas upravičenosti do štipendiranja.

 

 

 

Druge nezdružljive štipendije

Vlagatelj ne sme prejemati katere od štipendij, ki ni združljiva z Zoisovo štipendijo, torej ne sme biti upravičen do:

 • državne štipendije,
 • štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
 • štipendije Ad futura za izobraževanje.


Ker je sicer možna odpoved nekaterim štipendijam, vendar ima taka odpoved tudi dolgoročne posledice, se morajo vlagatelji v takih primerih pozanimati o postopku in posledicah, da se lahko informirano odločijo.

Na vrh