Štipendisti, ki jim je bila Zoisova štipendija dodeljena po novem zakonu (ZŠtip-1), morajo vsako leto sami vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije.

 

Štipendist je upravičen do nadaljnjega prejemanja štipendije, če v vsakem naslednjem šolskem ali študijskem letu izpolnjuje vse pogoje po ZŠtip-1 in če je uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo, ter se vpisal v višji letnik.

 

V primeru izpolnjevanja pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije v višjem letniku se štipendistu ponovno odmeri višina štipendije in morebitnih dodatkov.

 

O nadaljnjem prejemanju Zoisove štipendije v naslednjem šolskem ali študijskem letu se odloči:

  • s prvim dnem šolskega ali študijskega leta, če štipendist dokazila o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje prejemanje vloži pred začetkom šolskega ali študijskega leta,
  • sicer pa s prvim dnem naslednjega meseca tekočega šolskega ali študijskega leta.

 

Dijaki in študenti morajo tako sami poskrbeti za pravočasno vložitev vloge za nadaljnje prejemanje štipendije. Štipendisti, ki se izobražujejo v Sloveniji in želijo nadaljnje prejemanje štipendije uveljavljati s 1. dnem šolskega ali študijskega leta, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje z dokazili vložiti pri skladu vsako leto do 31.8. (za dijake)  oziroma do 30.9. (za študente). Pri štipendistih, ki se izobražujejo v tujini, se upošteva datume šolskega oz. študijskega leta v državi izobraževanja.


Štipendist mora za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije na istem izobraževalnem programu za vsako šolsko ali študijsko leto izkazati vpis v višji letnik in ustrezno povprečno oceno (dijaki najmanj 4,10, študenti najmanj 8,50) ALI izjemni dosežek skladno s 24. členom ZŠtip-1.

Vlogi za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip-1 morajo štipendisti priložiti dokazila o doseganju merila, na podlagi katerega uveljavljajo nadaljnje prejemanje štipendije:

 

  • štipendisti, ki nadaljevanje štipendiranja uveljavljajo na podlagi uspeha, priložijo fotokopijo zadnjega zaključenega letnika (dijaki) ali potrdilo o vseh opravljenih obveznostih izobraževalnega programa z datumom opravljanja posamezne obveznosti (študenti);
  • štipendisti, ki nadaljevanje štipendiranja uveljavljajo na podlagi izjemnih dosežkov, priložijo dokazila o izjemnem dosežku in da ta izjemni dosežek izpolnjuje pogoje, pri čemer lahko uveljavljajo le dosežke na tej ravni ali stopnji izobraževanja, ki jih predhodno še niso uveljavljali.


Štipendisti, ki na vlogi uveljavljajo tudi katerega od dodatkov k štipendiji, morajo vlogi priložiti tudi ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev za ta dodatek.


Štipendisti, ki se izobražujejo v tujini, morajo priložiti tudi potrdilo o vpisu za ustrezno šolsko ali študijsko leto.


no news in this list.

no news in this list.

Na vrh