Javni sklad za nadaljnje prejemanje štipendije po ZŠtip v mesecu juniju vsako leto objavi javni poziv, namenjen tistim, ki jim je bila Zoisova štipendija za trenutni izobraževalni program podeljena do vključno šolskega oziroma študijskega leta 2013/2014. 

 

Skladno z javnim pozivom morajo vlogo vložiti tisti štipendisti, ki prejemajo Zoisovo štipendijo oziroma jim pravica miruje in:

 • se v naslednjem šolskem oziroma študijskem letu vpisujejo v isti ali višji letnik istega izobraževalnega programa, v katerega so vpisani v ali
 • so uspešno zaključili letnik, v katerega so bili vpisani v tekočem šolskem oziroma študijskem letu in bodo v naslednjem letu spremenili izobraževalni program na isti ravni izobraževanja.


Štipendisti, ki izobraževanje nadaljujejo v višjem letniku istega programa

Štipendijsko razmerje Zoisovih štipendistov, ki so štipendijo pridobili po Zakonu o štipendiranju (ZŠtip) do vključno šolskega oziroma študijskega leta 2013/2014, se presoja po določbah starega zakona do zaključka izobraževalnega programa na trenutni ravni oziroma stopnji.

To so tisti štipendisti, ki jim je bila Zoisova štipendija podeljena najkasneje s šolskim oziroma študijskim letom 2013/2014, ki se v naslednjem letu vpisujejo v isti ali višji letnik istega izobraževalnega programa, za katerega jim je bila dodeljena Zoisova štipendija.

Do nadaljnjega prejemanja Zoisove štipendije na isti stopnji izobraževanja je upravičen štipendist, ki izkazuje izpolnjevanje enega izmed naslednjih pogojev:

 • povprečna ocena - dijaki najmanj 4,10, študenti najmanj 8,50 ali
 • uvrstitev med najboljših 5 % študentov v posameznem letniku posameznega študijskega programa ali
 • izkazan izjemni dosežek, dosežen v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih.


Ti štipendisti bodo do konca trenutnega izobraževalnega programa prejemali Zoisovo štipendijo v višini, kot jo določa stari zakon, kar vključuje tudi dodatke in njihovo višino. Mesečna osnovna Zoisova štipendija za te štipendiste znaša 66,05 EUR za dijake in 101,78 EUR za študente oziroma v primeru izobraževanja v tujini 132,10 EUR za dijake in 203,56 EUR za študente. K osnovni Zoisovi štipendiji se lahko dodelijo naslednji dodatki:

 • za vrsto in področje izobraževanja v višini 30,31 EUR;
 • za učni oziroma študijski uspeh v višini 20,56 EUR za dijake s povprečno oceno od 4,10 do vključno 4,49 oziroma za študente s povprečno oceno od 8,50 do vključno 8,99 oziroma v višini 37,90 EUR za dijake s povprečno oceno 4,50 ali več oziroma za študente s povprečno oceno 9,00 ali več;
 • za bivanje izven kraja stalnega prebivališča v višini 85,53 EUR;
 • za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50,89 EUR.

Določbe novega Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) bodo za te vlagatelje pričele veljati šele ob prehodu na višjo raven izobraževanja, torej ob vpisu dijaka na fakulteto ali ob vpisu študenta prve bolonjske stopnje na drugo bolonjsko stopnjo, ko se bodo morali ponovno potegovati za dodelitev Zoisove štipendije z ostalimi novimi vlagatelji. 

 

Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip za vsako šolsko oziroma študijsko leto se objavi na spletnih straneh sklada vsako leto v mesecu juniju.

 

 

Štipendisti, ki bodo spremenili izobraževalni program na isti stopnji

Štipendisti, ki so oziroma bodo v tekočem šolskem oziroma študijskem letu zaključili izobraževalni program, za katerega so prejemali Zoisovo štipendijo, in bodo v naslednjem letu vpisani na višjo stopnjo izobraževanja, morajo štipendijo uveljavljati po določbah novega zakona. Več informacij je na voljo v poglavju Pridobitev Zoisove štipendije.

Tisti štipendisti, ki programa niso zaključili, temveč bodo z naslednjim šolskim oziroma študijskim letom le spremenili izobraževalni program znotraj iste ravni ali stopnje izobraževanja, bodo lahko v določenih primerih nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije uveljavljali po starem zakonu. 

 

To je možno, če so uspešno zaključili zadnji letnik, v katerega so bili vpisani na izobraževalnem programu oziroma izkazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis v višji letnik izobraževalnega programa, za katerega jim je bila dodeljena Zoisova štipendija, pri čemer pa bodo ob izpolnjevanju pogojev:

 • upravičeni do nadaljnjega prejemanja Zoisove štipendije po starem zakonu (ZŠtip), če se bodo v naslednjem šolskem oziroma študijskem letu vpisali v višji letnik drugega izobraževalnega programa na isti ravni ali stopnji;
 • upravičeni do mirovanja in morebitnega kasnejšega nadaljnjega prejemanja štipendije, če se bodo v naslednjem šolskem oziroma študijskem letu vpisali v isti letnik drugega izobraževalnega programa na isti ravni ali stopnji.

 

Ti štipendisti morajo predložiti vlogo za soglasje k spremembi izobraževalnega programa, kar pa lahko vložijo tudi skupaj z vlogo za nadaljevanje štipendiranja na podlagi javnega poziva, ki ga bo sklad v juniju objavil na svojih spletnih straneh.

 

Če štipendist ne zaključi letnika, za katerega mu je bila dodeljena pravica do Zoisove štipendije oziroma ne izkaže izpolnjevanja pogojev za vpis v višji letnik izobraževalnega programa, štipendijsko razmerje preneha, štipendist pa je dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni uspešno zaključil.

Na vrh