Od študijskega leta 2014/2015 dalje za pridobitev štipendije veljajo določila novega Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1).

Vlogo na javni razpis, ki je objavljen vsako leto praviloma poleti, lahko vložijo Slovenci s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki so pred dopolnjenim 27. letom prvič vpisani na javno veljavni program za študij na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju 1. ali 2. stopnje v Sloveniji. Vlogo za pridobitev štipendije lahko vložijo študenti, katerim pravica do štipendije še nikoli ni bila odobrena.

Pogoje podrobneje opredeljuje ZŠtip-1, navedeni pa so tudi v vsakokratnem javnem razpisu.

Višina štipendije
Štipendija znaša 204,80 EUR mesečno.

Štipendisti, ki niso državljani držav članic EU, EGP ali Švicarske konfederacije, ki se od začetka študijskega leta ustrezno obvezno zdravstveno zavarujejo, lahko pridobijo tudi dodatek v višini mesečnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje.

Postopek odločanja o dodelitvi štipendije
Rok za vložitev vloge in vsa zahtevana dokazila za dodelitev štipendije so določeni z vsakokratnim javnim razpisom. Praviloma so poleg izpolnjene in podpisane prijavnice zahtevana tudi dokazila o doseženih ocenah, dokazila o slovenskem rodu, poreklu oziroma pripadnosti slovenski narodni skupnosti oziroma druga dokazila o izpolnjevanju pogojev za dodelitev štipendije.

Vlagatelje, ki vložijo nepopolne vloge, sklad pozove k dopolnitvi. Vlagatelji lahko z oddajo popolnih vlog zelo pripomorejo k hitrejši izvedbi postopka. Ko je vloga popolna, sledi preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev.

Če vlagatelj izpolnjuje vse razpisne pogoje, se njegova vloga ovrednoti glede na razpisna merila, ki so opredeljena v vsakokratnem javnem razpisu in ki jih sklad določi v sodelovanju z Uradom vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ta merila so zlasti povprečna ocena, aktivno sodelovanje v slovenskih strukturah zunaj Republike Slovenije in ocena urada.

Izbira štipendistov glede na razpoložljiva sredstva
Glede na razpoložljiva sredstva se za štipendiranje izberejo vlagatelji, ki dosegajo višje število točk. Izberejo se tako, da se od skupne vrednosti sredstev odštevajo potrebna sredstva za vsakega vlagatelja od najvišje uvrščenega dalje, do porabe razpoložljivih sredstev.

Uspešnim vlagateljem se izda odločba o dodelitvi štipendije od tekočega študijskega leta do zaključka izobraževalnega programa. Štipendist mora nato vsako leto najkasneje do konca tekočega študijskega leta vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije v naslednjem študijskem letu.

Vlagatelji, ki niso bili izbrani, prejmejo odločbo o zavrnitvi vloge.


Na vrh