Štipendijsko razmerje štipendistov, ki so štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu pridobili v študijskem letu 2014/2015 ali kasneje, se presoja po določbah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1).

Štipendisti morajo za nadaljnje prejemanje štipendije vsako leto najkasneje zadnji dan tekočega študijskega leta, torej najkasneje do 30. septembra, vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije in se vpisati v višji letnik istega izobraževalnega programa. Štipendisti, ki želijo spremeniti izobraževalni program, morajo predhodno dobiti soglasje sklada k spremembi izobraževalnega programa.
 
Štipendija znaša 204,80 EUR mesečno.

Štipendisti, ki niso državljani držav članic EU, EGP ali Švicarske konfederacije, ki se od začetka študijskega leta ustrezno obvezno zdravstveno zavarujejo, lahko pridobijo tudi dodatek v višini mesečnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje.

Če štipendist ne zaključi letnika, za katerega je prejemal štipendijo, oziroma ne izkaže izpolnjevanja pogojev za vpis v višji letnik izobraževalnega programa, lahko štipendijsko razmerje miruje največ eno študijsko leto. Če štipendist po preteku mirovanja izkaže zaključek letnika oziroma vpis v višji letnik, se ob izpolnjevanju ostalih pogojev štipendiranje nadaljuje, v nasprotnem pa štipendijsko razmerje preneha, štipendist pa je dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni uspešno zaključil.

Na vrh