Štipendije Ad futura za tekmovanja v tujini

Štipendije so namenjene vlagateljem, ki želijo pridobiti štipendijo za kritje stroškov udeležbe dijakov in študentov ter njihovih mentorjev na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini. Štipendije v okviru javnega razpisa »Štipendije Ad futura za tekmovanja v tujini« se podelijo preko prejemnika sredstev (pravne osebe), ki je srednješolska, višješolska ali visokošolska izobraževalna ustanova, raziskovalna ustanova oziroma strokovno ali drugo primerljivo združenje in društvo oziroma ustanova.

Vlagatelj, ki želi pridobiti sredstva za kritje stroškov udeležbe tekmovalcev na tekmovanju v tujini, se prijavi na aktualen javni razpis in predloži v posameznem javnem razpisu zahtevana dokazila. Če izpolnjuje vse pogoje konkretnega javnega razpisa, se mu z odločbo dodeli štipendija. Na podlagi dokončne odločbe in predloženih zahtevanih dokazil se z vlagateljem sklene pogodba o štipendiranju, kjer so podrobneje opredeljene obveznosti obeh strank.

Utrinke iz tekmovanj naših štipendistov v tujini najdete tukaj.

Štipendije za sodelovanje študentov in dijakov na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini


Štipendija je namenjena kritju stroškov mobilnosti dijakov oziroma študentov iz Slovenije na tekmovanja iz znanja in raziskovanja v tujini. Štipendija se praviloma dodeli prek prejemnika sredstev (pravne osebe), ki je srednješolska, višješolska ali visokošolska izobraževalna ustanova, raziskovalna ustanova oziroma strokovno ali drugo primerljivo združenje in društvo oziroma ustanova in je sodelovala pri pripravi tekmovalcev na tekmovanje.

Štipendija se dodeli za kritje stroškov mobilnosti na tekmovanje v tujini, kamor se štejejo potni stroški, stroški bivanja, kotizacij in prijavnin, ki jih zaračuna organizator tekmovanja ter vsi ostali stroški, ki so neposredno povezani z mobilnostjo iz Slovenije na konkretno tekmovanje v tujini in katerih obstoj in plačilo lahko prejemnik sredstev ustrezno izkaže. Posredni stroški, stroški priprav na tekmovanje ter stroških drugih spremljevalnih aktivnosti tekmovanja niso predmet štipendiranja.

Višina štipendije, pogoji, merila in razmejitvena merila se določijo z javnim razpisom, kjer sta določena tudi rok za prijavo in dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti.

Prejemnik sredstev mora po zaključku tekmovanja oziroma prejemu finančnih sredstev predložiti končno vsebinsko in finančno poročilo.

Na vrh