Štipendija se dodeli za 4-letni doktorski študij na EUI na enem izmed naslednjih oddelkov:
-    Ekonomija,
-    Pravo,
-    Zgodovina in civilizacija,
-    Politične in družbene vede.

Štipendija se praviloma dodeli za življenjske in potne stroške. Štipendijo sklad dodeli za tri leta študija, zadnje leto doktorskega študija štipendira EUI.

Višina štipendije, pogoji, merila oziroma razmejitvena merila se določijo z javnim razpisom, ki določa tudi rok za prijavo in dokumentacijo, ki jo mora vlagatelj predložiti.

Javni razpis se običajno objavi v mesecu decembru za tiste, ki s študijem začnejo v naslednjem študijskem letu.

Postopek sprejema na doktorski študij na EUI in pridobitev štipendije za ta študij pri skladu sta dva ločena postopka, in sicer:

 - za sprejem na doktorski študij na EUI se kandidati prijavijo v roku in na način, kot ju določi EUI.
Informacije o rokih in postopku prijave za sprejem na študij so na voljo na spletni strani EUI.

 - za pridobitev štipendije za doktorski študij na EUI se kandidat prijavi v roku in na način, kot ju določa javni razpis sklada.no news in this list.

Na vrh