Štipendija je namenjena dijakom, državljanom držav Zahodnega Balkana, ki so sprejeti na programe srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ali programe tehniških gimnazij v Sloveniji, in sicer za programe, opredeljene v Politiki štipendiranja.

Štipendija se praviloma dodeli preko šole (poklicne, srednje tehniške, srednje strokovne šole ali strokovne gimnazije v Sloveniji), ki izvaja program, na katerem se bo dijak izobraževal.

Štipendija se dodeli za življenjske stroške, stroške, povezane z izobraževanjem, in za stroške šolnine, če dijak na podlagi bilateralnega dogovora ni oproščen njenega plačila.

Višina štipendije, pogoji in merila se določijo z javnim razpisom, kjer sta določena tudi rok za prijavo in dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti.

Šola mora letno predložiti poročilo o šolanju dijakov in finančno poročilo zaradi nadaljevanja izplačevanja sredstev, po zaključku izobraževanja pa tudi končno poročilo o uspehu dijakov na programu in končno finančno poročilo o porabi sredstev za zadnje leto štipendiranja.

Na vrh