Novica

20.07.2018
Štipendije za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ 2018 (259. JR)

Sklad je 20. 7. 2018 objavil javni razpis štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2018 (259. javni razpis). Rok prijave je do vključno 31. 5. 2019.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2018 (259. javni razpis)

Objava: 20. 7. 2018

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31. 5. 2019

Vrednost razpisa: 860.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet razpisa je štipendiranje študijskih obiskov študentov, vpisanih na izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji, nosilke Erasmus listine za terciarno izobraževanje, v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1: učna mobilnost posameznikov, Mobilnost v terciarnem sektorju, Projekt mobilnosti za študente (v nadaljnjem besedilu: program Erasmus+).

Prijavitelji: Na razpis se lahko prijavi višješolska oziroma visokošolska izobraževalna ustanova v Republiki Sloveniji ali akreditiran konzorcij za program Erasmus+, ki je nosilec ustrezne Erasmus listine za terciarno izobraževanje (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), pri čemer morajo biti vsi člani konzorcija, katerih študenti se bodo udeležili Erasmus mobilnosti, nosilci Erasmus listine za terciarno izobraževanje; in mu je bilo odobreno sofinanciranje Erasmus mobilnosti v obdobju študija (za študij ali prakso) s strani Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: CMEPIUS).


Upravičenci:
osebe s statusom študenta, ki morajo celotno obdobje trajanja mobilnosti, za katero jim je izplačana štipendija po tem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1;
 • je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisan na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program prve ali druge stopnje, ki ga v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj oziroma član konzorcija za namen študija oziroma prakse, katerega predstavlja prijavitelj (za datum vpisa se šteje prvi dan začetka študijskega leta, to je 1.10. posameznega študijskega leta); 
 • hkrati ne prejema katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen Erasmus dotacije;
 • ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini;
 • ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda;
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini;
 • izpolnjuje pogoje za Erasmus mobilnost v obdobju študija, kot jih določa CMEPIUS; 
 • se bo udeležil Erasmus mobilnosti;
 • mu bo izobraževalna ustanova, na kateri je vpisan v Republiki Sloveniji, v tujini opravljene obveznosti vrednotila (priznala) kot del izobraževalnega programa na tej ustanovi;
 • mu za isto obdobje Erasmus mobilnosti ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega razpisa štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2017 (233. javni razpis);
 • zanj sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj.


Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici, vidno označeni z napisom »Ad futura – Erasmus+ 2018 (259. JR)« ter nazivom in naslovom prijavitelja na ovojnici.