Novica

07.09.2017
Štipendije za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ 2017 (233. JR)

Javni sklad je 7. 9. 2017 objavil javni razpis štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2017 (233. javni razpis). Rok prijave je do vključno 31. 5. 2018.


Polni naziv razpisa:
Javni razpis štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2017 (233. javni razpis)


Objava:
7. 9. 2017

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31. 5. 2018


Vrednost razpisa: 860.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet razpisa je štipendiranje študijskih obiskov študentov, vpisanih na izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji, nosilke Erasmus listine za terciarno izobraževanje, v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1: učna mobilnost posameznikov, Mobilnost v terciarnem sektorju, Projekt mobilnosti za študente (v nadaljnjem besedilu: program Erasmus+).

Prijavitelji: Na razpis se lahko prijavi višješolska oziroma visokošolska izobraževalna ustanova v Republiki Sloveniji ali akreditiran konzorcij za program Erasmus+, ki je nosilec ustrezne Erasmus listine za terciarno izobraževanje (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), pri čemer morajo biti vsi člani konzorcija, katerih študenti se bodo udeležili Erasmus mobilnosti, nosilci Erasmus listine za terciarno izobraževanje; in mu je bilo odobreno sofinanciranje Erasmus mobilnosti v obdobju študija (za študij ali prakso) s strani Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: CMEPIUS).


Upravičenci: osebe s statusom študenta, ki morajo celotno obdobje trajanja mobilnosti, za katero jim je izplačana štipendija po tem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1;
 • je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisan na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program prve ali druge stopnje, ki ga v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj oziroma član konzorcija za namen študija oziroma prakse, katerega predstavlja prijavitelj; 
 • hkrati ne prejema katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen Erasmus dotacije;
 • ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini;
 • ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda;
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini;
 • izpolnjuje pogoje za Erasmus mobilnost v obdobju študija, kot jih določa CMEPIUS; 
 • se bo udeležil Erasmus mobilnosti;
 • mu bo izobraževalna ustanova, na kateri je vpisan v Republiki Sloveniji, v tujini opravljene obveznosti vrednotila (priznala) kot del izobraževalnega programa na tej ustanovi;
 • mu za isto obdobje Erasmus mobilnosti ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega razpisa štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2016 (212. javni razpis);
 • zanj sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj.


Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici, vidno označene z napisom »Ad futura – Erasmus+ 2017 (233. JR)« ter nazivom in naslovom prijavitelja na ovojnici.