Novica

27.12.2018
Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2019 (271. JR)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavlja javni razpis štipendij za študij v tujini. Predmet javnega razpisa je štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za dodiplomski študij ter za podiplomski študij.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2019 (271. JR)  

Objava razpisa: 27. 12. 2018 na spletni strani sklada 

Rok prijave: Prične teči na dan objave javnega razpisa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je do vključno srede, 17. 4. 2019.

Vrednost razpisa: 3.000.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih vlagateljev od študijskega leta, s katerim se dodeli pravica, do zaključka izobraževalnega programa.

Višina štipendije: Štipendija se lahko dodeli za: šolnino v višini nepokritega deleža šolnine oziroma največ 15.000,00 EUR letno in življenjske stroške največ v višini 7.200,00 EUR, 12.000,00 EUR ali 15.000,00 EUR za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje.

Način oddaje vlog: Vloge z ustrezno dokumentacijo morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: »vloga za 271. javni razpis«).

  

Pogosta vprašanja Prikaži vse / Skrij vse

fold faq Kje se lahko prijavim za štipendijo za študij s področja umetnosti?

Štipendije za študij s področja umetnosti praviloma vsako leto podeljuje Ministrstvo za kulturo z razpisom, objavljenim na njihovi spletni strani, praviloma spomladi za študij z začetkom v naslednjem študijskem letu. Za več informacij se obrnite na Ministrstvo za kulturo. Če se v tujini vpisujete na podiplomski študij, pa se lahko za štipendiranje študija s področja umetnosti prijavite tudi na Javni razpis Ad futura za študij v tujini za leto 2019 (271. javni razpis).

fold faq Ali sem upravičen do štipendije, če je prvi dan začetka študijskega leta 2019/2020, v koledarskem letu 2020?

Ne. Pravica do štipendije se dodeli od letnika ki se začne v koledarskem letu 2019, dalje, do zaključka posameznega študijskega programa. Kot vlagatelj se morate vpisati in s študijem v tujini s tem letnikom tudi pričeti v koledarskem letu 2019.

fold faq Imam uradno potrdilo o sprejemu, vendar na njem ni navedenih vseh podatkov. Kaj naj storim?

Ustanovo, ki vam je izdala potrdilo, prosite za ustrezno, dopolnjeno potrdilo, na katerem bodo navedeni vsi podatki. Ni sicer potrebno, da so vsi podatki navedeni na enem potrdilu (lahko predložite tudi več dokazil), mora pa biti vsako dokazilo, na katerem so navedeni ustrezni podatki, uradno (se pravi potrjeno s strani ustanove, ki ga je izdala) in se glasiti na ime kandidata. Izjemoma lahko sklad določene podatke upošteva tudi iz predloženih informacij o študijskem programu.

fold faq Prijavil sem se za štipendijo za program X, sedaj pa sem se odločil za študij na programu Y. Kaj lahko storim?

Sprememba programa po poteku roka za oddajo vloge ni možna. Če še ne veste zagotovo, na katerem programu boste študirali, je bolje, da oddate prijavnico, ki bo v tem delu ostala neizpolnjena in jo boste naknadno dopolnili.

fold faq Koliko študentov je na koncu dejansko uspešnih oziroma kakšne so moje možnosti za pridobitev štipendije?

Število uspešnih prijav je odvisno od tega, za kakšne študijske programe se kandidati prijavljajo – tako z vidika trajanja kot z vidika višine letne štipendije, do katere so upravičeni. Le ta se namreč zelo razlikujejo na državo in glede na višino šolnine na programu. Dokler vse vloge niso popolne, ocenjene in rangirane tudi mi ne vemo, koliko bo navsezadnje uspešnih prijav.

fold faq Vpisujem se v višji letnik dodiplomskega študijskega programa. Katere ocene bodo odločale o moji štipendiji?

Čeprav se vpisujete v višji (npr. drugi) letnik študijskega programa, boste še vedno kandidirali pod točko A in se bodo upoštevale vse dosežene srednješolske ocene, dosežene do 31. 12. 2018, vključno z oceno maturitetnega ali podobnega zaključnega izpita; Ocen, pridobljenih na dodiplomskem študiju, tako ni treba predložiti.

fold faq Študiral bom na študijskem programu, ki ga skupaj izvaja več izobraževalnih ustanov. Kako dokažem, da gre za javno veljaven študijski program?

Kadar program skupaj izvaja več različnih univerz, je treba prav za vsako univerzo preveriti akreditiranost izobraževalne institucije in izobraževalnega programa pri pristojnem organu v državi izvora. Npr. za izobraževalno ustanovo »Aalto University (Aalto)« s sedežem v Helsinkih na Finskem je treba pri finskem Enic-Naric centru preveriti, ali sta izobraževalna ustanova in izobraževalni program akreditirana. In enako storiti za preostale univerze. V  primerih, kjer države ne izvajajo postopka vrednotenja izobraževalnih programov je dovolj, da kandidat predloži dokazilo o javni veljavnosti izobraževalne ustanove. Kandidati pridobijo podatke o ustreznih bazah podatkov in pristojnih ustanovah preko spletne strani Enic-Naric mreže: www.enic-naric.net. Za države, ki niso v Enic Naric mreži se lahko obrnejo na Enic-Naric center v Sloveniji.  

fold faq Veliko dokazil imam v tujem jeziku. Ali moram vsa dokazila predložiti v sodno overjenem prevodu?

 Dokazila predložite v sodno overjenem prevodu samo v primeru, da vas bomo k temu pisno pozvali.

fold faq Kje pridobim dokazilo o javni veljavnosti izobraževalne ustanove in izobraževalnega programa, če ne odhajam na študij v eno izmed držav (ZDA, Veliko Britanijo, Nemčijo ali Hrvaško), za katere je dovolj zgolj izpis iz spletne baze podatkov?

Uradno potrdilo mora biti izdano s strani ustanove, ki izdaja tako dokazilo v državi izobraževanja. To je lahko ministrstvo, pristojno za področje izobraževanja, informacijski center (Enic Naric) v državi izobraževanja oziroma druga ustrezna ustanova. Na spletni strani Enic Naric lahko preko izbire ustrezne države dobite podatke o ustanovi, ki je pristojna za posredovanje informacij o akreditacijah. Če države ni v Enic Naric mreži, se lahko obrnete na Enic Naric center v Sloveniji.

fold faq Odhajam na študij v Veliko Britanijo/ Nemčijo/ Veliko Britanijo/ ZDA. Kaj moram predložiti kot dokazilo o akreditiranosti oziroma javni veljavnosti izbranega študijskega programa in institucije?

Za zgoraj navedene države je dovolj izpis iz spletne baze podatkov javno veljavnih izobraževalnih ustanov in programov; in sicer:

 

 

V bazi podatkov poiščete INSTITUCIJO in PROGRAM, razen za Veliko Britanija in ZDA. Tam je namreč akreditacija samo institucionalna (vsi programi, ki jih izvaja akreditirana institucija so prav tako akreditirani), zato podatke o programu s spletne strani institucije, saj v bazah posameznih programov ne boste našli.

fold faq Želim se prijaviti za štipendijo za dodiplomski oziroma enoviti magistrski študij. Se lahko prijavim, če je moje povprečje ocen nižje od 4,1000?

Če je vaše povprečje ocen nižje od 4,1000 ne izpolnjujete razpisnega pogoja iz točke 5.20., zato se izpolnjevanje ostalih pogojev ne bo preverjalo, vaša vloga pa bo zavrnjena. Ocene, dosežene v letu 2019, se ne bodo štele k izračunu povprečja.

fold faq Želim se prijaviti za štipendijo za podiplomski študij. Se lahko prijavim, če je moje povprečje ocen nižje od 8,0000?

Če je vaše povprečje ocen nižje od 8,0000 ne izpolnjujete razpisnega pogoja iz točke 5.22., zato se izpolnjevanje ostalih pogojev ne bo preverjalo, vaša vloga pa bo zavrnjena. Ocene, dosežene v letu 2019, se ne bodo štele k izračunu povprečja.

fold faq Kdaj in kako uveljavljam točke za objave in karierni načrt?

Če boste uveljavljali točke po merilih 7.4. ali 7.5., morate objave, vodilne vloge in delovne izkušnje nujno navesti na obrazcu "Karierni načrt in objave" ali zanje predložiti dokazila do roka za prijavo. Morebitna manjkajoča dokazila za navedene objave lahko priložite po pozivu. Objave, vodilne vloge in delovne izkušnje, ki jih do poteka roka za prijavo ne boste navedli na obrazcu Karierni načrt in objave ali zanje ne boste predložili dokazil, ne bodo upoštevani. Kasnejše uveljavljanje točk po teh merilih ni možno.

fold faq Kje v sistemu COBISS najdem podatek o ustrezni tipologiji objave?

Kot prijavljeni uporabnik v sistemu Cobiss (z uporabniškim imenom in geslom, ki ju uporabljate za vašo knjižnico) v iskalniku poiščite objavo, ki jo želite uveljavljati. Kliknite na naslov objave in se premaknite na zavihek COMARC. Pod točko 001 je naveden tip objave (npr. t1.01-izvirni znanstveni članek).

fold faq Kako so opredeljene delovne izkušnje?

Delovne izkušnje izkazujete z v celoti izpolnjenim obrazcem Delovne izkušnje, iz katerega mora biti razvidno trajanje, vsebina in področje dela. Uveljavljate lahko le tiste delovne izkušnje, ki so pridobljene v letih 2016, 2017 in 2018, so vsebinsko povezane s študijem in so navedene na obrazcu Karierni načrt in objave. Tudi prostovoljno delo pri neki organizaciji lahko pomeni ustrezne delovne izkušnje, ni pa to nujno.

fold faq Ali lahko pridobim štipendijo za isto stopnjo študija, za katero mi je bila v preteklosti že dodeljena štipendija Ad futura?

Ne, štipendije Ad futura ne morete pridobiti, če je bila z dokončno odločbo za isti program oz. stopnjo študija že dodeljena štipendija Ad futura.

fold faq Kdaj bodo znani rezultati glede štipendije?

Rezultati bodo znani predvidoma pozno jeseni.

fold faq Del šolnine bom moral plačati sam, še preden bodo znani rezultati razpisa. Kakšen je postopek za povračilo sredstev za šolnino?

Sklad bo štipendijo za šolnino v celoti nakazal štipendistu po predložitvi računa za šolnino za posamezno študijsko leto, izdanega s strani izobraževalne ustanove.

fold faq Se lahko prijavim za štipendijo za dodiplomski ali enoviti magistrski študij, čeprav moj študij ni razvrščen v kategorijo KLASIUS-P-16, ki se štipendira pod točko A?

Dodiplomski ali enoviti magistrski študij, ki ni razvrščen v kategorijo KLASIUS-P-16 pod točko A, ni predmet štipendiranja in tudi če bi sredstva ostala, takega študija sklad ne more štipendirati, ker niso izpolnjeni razpisni pogoji.

fold faq Katere ocene se upoštevajo pri izračunu, če se prijavljam za štipendijo za magistrski ali doktorski študij?

Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse številčne ocene pridobljene do 31. 12. 2018 na vseh dodiplomskih študijih, na katere ste bili kadarkoli vpisani, vključno z oceno diplome, če to oceno imate.

fold faq Katere ocene se upoštevajo pri izračunu povprečne ocene, če se prijavljam za štipendijo za dodiplomski ali enoviti magistrski študij?

Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene iz spričeval vseh do vključno 31. 12. 2018 zaključenih letnikov vseh srednjih šol in maturitetnih ali podobnih zaključnih izpitov, če ste te izpite do vključno 31. 12. 2018 že opravili.

fold faq Vpisan sem bil samo zaradi statusa. Ali se mi ocene iz tega obdobja upoštevajo? Kaj v primeru, da nisem dobil ocene?

Da, tudi v tem primeru je potrebno predložiti izpis ocen doseženih do 31. 12. 2018. Če v tem času niste prejeli nobene ocene, morate predložite potrdilo izobraževalne institucije, iz katerega bo to razvidno. Potrdilo mora biti izdano v letu 2019.

fold faq V katero področje se uvršča moj (interdisciplinarni) študij?

Pri interdisciplinarnih programih se za točkovanje upošteva najprej tisto področje, ki je v obsegu vseh obveznosti programa zastopano v največjem deležu glede na število kreditov, število ur ali število predmetov. Upošteva se tudi namen študija in področje dela po zaključenem izobraževanju, za katerega program primarno izobražuje. Sklad lahko študij kandidata uvrsti v posamezno področje po prejemu pisnih informacij o študijskem programu (izpis z uradne spletne strani z razvidnim spletnim naslovom izobraževalne ustanove, kopija uradne brošure ipd.), ki vključujejo informacije o poteku študija in predmetnik za vsa študijska leta z opisom obveznih in vseh izbirnih predmetov, ki jih je kandidat že opravil ali jih namerava izbrati za vsa leta študija. Šele na podlagi teh informacij se lahko vsebinsko presodi, kam se študij uvršča.

fold faq Ali se ocene in objave iz leta 2019 kakorkoli upoštevajo pri ocenjevanju?

Pri ocenjevanju se upoštevajo izključno ocene, dosežene najkasneje do 31. 12. 2018 ter objave, vpisane v sistem Cobiss do roka za prijavo na razpis (to je 17. 4. 2019).

fold faq Imam doseženo objavo, vendar še ni vpisana v Cobiss-u. Ali jo lahko uveljavljam do roka za prijavo na razpis?

Lahko, če bo objava vpisana v sistemu Cobiss do roka za prijavo na razpis in bo ustrezno označena v skladu s Tipologijo dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu Cobiss.

fold faq Prijavljam se na podiplomski študij. Ali se upoštevajo ocene, pridobljene na Erasmus izmenjavi, tekom dodiplomskega študija?

Upoštevajo se ocene, ki vam jih je matična institucija, na katero ste bili v času Erasmus izmenjave vpisani, priznala in vpisala do vključno 31. 12. 2018.

fold faq Do roka za prijavo še ne bom imel vseh dokazil. Se lahko vseeno prijavim?

Ja, lahko se prijavite. Pomembno je, da do roka za prijavo, to je 17. 4. 2019, oddate vlogo in vsa dokazila, ki jih boste do takrat že lahko predložili. Po pregledu vloge vam bomo izdali poziv k dopolnitvi, kjer bo določen nov rok, do katerega boste morali vlogo dopolniti z vsemi v pozivu navedenimi dokazili in informacijami. Če že sami veste, kdaj boste lahko ustrezno dopolnili dokumentacijo, je primerno, da nas na to ob oddaji vloge s priloženim dopisom opozorite. Bodite pozorni, da vlogo dopolnite z vsemi navedenimi dokazili v navedenem roku. Poziv k dopolnitvi sklad izda samo enkrat.

fold faq Tekom študija oz. v poletnih počitnicah bi opravljal študentsko delo v Sloveniji/tujini. Ali je to sporno z vidika 5.13. točke razpisa?

Če opravljate študentsko delo v Sloveniji oziroma študentsko delo v tujini, ki je primerljivo s slovenskim, se to ne obravnava kot zaposlitev, kot je navedeno v točki 5.13. Vendar pa predlagamo, da v primeru dela v tujini predhodno preverite na skladu, ali gre za dovoljeno obliko dela ali ne.

fold faq Ali je za prijavo na razpis kakšen starostni pogoj?

Da, prijavite se lahko, če na prvi dan študijskega leta, v katerem bi bili upravičeni do štipendije po tem razpisu, še niste dopolnili 28 let.

fold faq Lahko poleg štipendije Ad futura prejemam tudi druge štipendije iz virov v Republiki Sloveniji?

Lahko, razen državne in Zoisove štipendije, vendar se druga pridobljena sredstva odštevajo od Ad futura štipendije.

fold faq Ali se lahko prijavim za štipendijo za podiplomski študij s področja umetnosti?

Da. Predmet javnega razpisa pod točko B je štipendiranje podiplomskega študija v tujini in ni omejeno glede na področje študija.

fold faq Ali lahko pridobim štipendijo za isto ali nižjo stopnjo študija, na katerega sem bil v preteklosti že vpisan, vendar ga še nisem dokončal?

Štipendijo lahko pridobite za isto stopnjo študija, na katerega ste bili v preteklosti že vpisani, le v primeru, da tega študija niste zaključili in le za tisti letnik, v katerega še niste bili vpisani. Za nižjo stopnjo študija štipendije ne morete pridobiti.

fold faq Do roka za prijavo še ne bom vedel, na katero šolo sem sprejet. Kakšno prijavo naj oddam?

Če do roka za prijavo še ne boste vedeli, na katero izobraževalno ustanovo ste sprejeti, oddajte izpolnjeno prijavnico, ki jo v delu, ki se nanaša na podatke o tuji izobraževalni ustanovi, pustite prazno. Pozvali vas bomo k dopolnitvi in vam določili nov rok, v katerem boste morali vlogo v celoti dopolniti. Če že sami veste, kdaj predvidoma boste lahko ustrezno dopolnili dokumentacijo, je primerno, da nas na to ob oddaji vloge s priloženim dopisom opozorite. Sklad izda samo en poziv k dopolnitvi, kar pomeni, da boste morali takrat vlogo dopolniti z vsemi manjkajočimi dokazili in podatki.

Na vrh