Pogosta vprašanja Prikaži vse / Skrij vse

fold faq Kakšne so zakonske omejitve glede višine kadrovske štipendije?

Zakon o štipendiranju v času objave tega odgovora (ZŠtip-1) ne postavlja nikakršnih omejitev glede višine štipendije, če gre za štipendijo, ki ni sofinancirana s strani države. Višino štipendije v takem primeru določa delodajalec sam, na podlagi svojih notranjih aktov, ki urejajo štipendiranje (če take akte ima).

 

Sofinancirana kadrovska štipendija pa ne sme biti niža od državne štipendije brez dodatkov za četrti dohodkovni razred kot je urejena v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Državna štipendija za 4. dohodkovni razred brez dodatkov v času objave tega odgovora znaša 50,00 EUR za mladoletnega in 100,00 EUR za polnoletnega štipendista.

fold faq Kje lahko dobim informacije o novem razpisu za sofinanciranje kadrovskih štipendij?

Za informacije glede novih razpisov za sofinanciranje kadrovskih štipendij se morate obrniti na Regionalno razvojno agencijo v vaši regiji, saj sklad novih razpisov za sofinanciranje ne bo več razpisoval.

 

Seznam regionalnih razvojnih agencij najdete tule: http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/institucije_regionalnega_razvoja_na_ravni_razvojnih_regij/regionalne_razvojne_agencije/

fold faq Ali lahko podelim kadrovsko štipendijo, kljub temu, da v Izmenjevalnico nisem sporočil svoje potrebe oziroma te obveznosti nisem izpolnil v roku?

Kadrovsko štipendijo lahko podelite tudi, če skladu v Izmenjevalnico niste sporočili svoje potrebe.

fold faq Podeliti želim kadrovsko štipendijo. Na razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij se ne bom prijavil. Kakšen je postopek podelitve kadrovskih štipendij?

1) Najprej skladu sporočite svojo potrebo po kadrovskem štipendistu (npr. da iščete strojnega tehnika). To naredite preko Izmenjevalnice http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/, kjer tudi najdete natančna navodila kako se vpišete v spletni klub in oddate potrebo. V primeru, da je kandidat že znan, ob prijavi potrebe izberete, da ne želite javne objave.

 

2) Nato s štipendistom podpišete pogodbo o štipendiranju, ki jo sestavite sami in na podlagi te pogodbe izplačujete kadrovsko štipendijo. Primer pogodbe o štipendiranju lahko najdete pod vprašanjem: Kje lahko dobim vzorec pogodbe o štipendiranju?. To je pogodba o štipendiranju, ki ustreza zakonskim določbam, če se želi delodajalec prijaviti na razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij. Zakon o štipendiranju namreč ureja samo kadrovske štipendije, ki so sofinancirane s strani države. Če se na sofinanciranje ne nameravate prijaviti, potem glede pogodbe o štipendiranju ni nobenih omejitev.

 

3) Nato vsako leto poročate skladu komu dejansko izplačujete kadrovsko štipendijo. To naredite preko Modula za Poročanje, vse informacije o poročanju se nahajajo tule: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/porocanje/ Rok za izvedbo poročanja je do 31. decembra za tekoče šolsko/študijsko leto.

fold faq Nimam svojega izvoda Zahtevka za poračun sofinanciranja (179. in 203. javni razpis). Kje ga lahko dobim?

Obrazec Zahtevek za poračun sofinanciranja je Priloga 2 k pogodbi o sofinanciranju v okviru 179. in 203. javnega razpisa. Če nimate več svojega izvoda, ki ste ga dobili ob svojem izvodu pogodbe, lahko uporabite spodnji osnutek obrazca in ga izpolnite z vašimi podatki, kot so navedeni na Pogodbi o sofinanciranju.

Obrazec Zahtevek za poračun sofinanciranja (samo za 179. in 203. javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij).

Obrazec vsako leto, ob zaključku šolskega/študijskega leta, ustrezno izpolnite, žigosate in podpišete ter ga pošljete na sklad, skupaj z bančnimi dokazili o izplačanih kadrovskih štipendijah za minulo šolsko/študijsko leto.

fold faq Kje lahko dobim vlogo za nadaljevanje sofinanciranja v okviru 203. javnega razpisa?

Vloga kot obrazec za nadaljevanje sofinanciranja v okviru 203. javnega razpisa sicer ni predpisana. Dovolj je dopis k vsej dokumentaciji, ki jo morate posredovati in, ki vključuje vse podatke o štipendistu za novo šolsko/študijsko leto (ime in priimek, naziv programa, letnik, višina štipendije).
Lahko pa uporabite tudi ta obrazec.

fold faq S skladom imamo podpisano pogodbo o sofinanciranju kadrovskih štipendij. Z drugim podjetjem se dogovarjamo o prenosu pogodbenih obveznosti nanj. Kaj moramo storiti?

Po pogodbah, ki so sklenjene v okviru 114., 142., 155., 179. in 203. javnega razpisa lahko delodajalec vse pogodbene obveznosti za posameznega štipendista prenese na drugega delodajalca, če obstajajo posebej utemeljeni in tehtni razlogov in ob predhodnem soglasju posameznega štipendista in sklada (179. in 203. javni razpis).

Pogodbene obveznost se lahko prenesejo na novega delodajalca, če novi delodajalec od prevzema dalje izpolnjuje pogoje po ŽŠtip-1 in če prevzame vse obveznosti izplačevanja kadrovske štipendije, sofinanciranja in kasnejše zaposlitve štipendista.

Prenos ni možen na delodajalca, pri katerem je štipendist poslovodna oseba ali direktor, ali na štipendista, ki opravlja samostojno registrirano dejavnost.

Prenos se uredi z dodatkom k pogodbi o štipendiranju in z dodatkom k tej pogodbi.

Vloga za prenos pogodbe na novega delodajalca, na podlagi katere sklad preuči utemeljenost in tehtnost razlogov, mora vsebovati:

  • dokazila o obstoju teh razlogov,
  • seznam štipendistov, 
  • želeni datum prenosa in 
  • soglasje novega delodajalca, da je pripravljen prevzeti posameznega štipendista in vse obveznosti, ki iz prevzema izhajajo. Vzorec soglasja najdete tukaj.

fold faq Potrebujem obrazec PRILOGA 3: Obrazec POROČILO O OPRAVLJENI ENOMESEČNI DELOVNI PRAKSI v Word obliki. Kje ga lahko dobim?

Obrazec PRILOGA 3: Obrazec POROČILO O OPRAVLJENI ENOMESEČNI DELOVNI PRAKSI je priloga k pogodbi o sofinanciranju kadrovskih štipendij (179. in 203. javni razpis), v elektronski obliki (Word), pa si ga lahko odprete tukaj in ga shranite na svoj računalnik.

fold faq Kje lahko dobim vzorec pogodbe o štipendiranju?

Pogodbo o štipendiranju pripravi delodajalec sam in sicer na podlagi svojih notranjih aktov, ki urejajo štipendiranje, če take akte ima.

Sklad je na podlagi trenutno veljavnega Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) za delodajalce pripravil Vzorec pogodbe o štipendiranju, ki pa je samo ena izmed možnih variant pogodbe. Za vsebino priloženega vzorca sklad ne odgovarja.

Uporaba navedenega vzorca pogodbe o štipendiranju ni pogoj za prijavo na razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij.

fold faq Nimam svojega izvoda Zahtevka za poračun sofinanciranja (89., 114., 142 in 155. javni razpis). Kje ga lahko dobim?

Obrazec Zahtevek za poračun sofinanciranja je Priloga 2 k pogodbi o neposrednem sofinanciranju v okviru 89., 114., 142. in 155. javnega razpisa. Če nimate več svojega izvoda, ki ste ga dobili ob  svojem izvodu pogodbe, lahko uporabite spodnji osnutek obrazca in ga izpolnite z vašimi podatki, kot so navedeni na Pogodbi o neposrednem sofinanciranju.

 

Obrazec Zahtevek za poračun sofinanciranja (samo za 89., 114., 142. in 155. javni razpis o neposrednem sofinanciranju kadrovskih štipendij).

Obrazec vsako leto, ob zaključku šolskega/študijskega leta, ustrezno izpolnite, žigosate in podpišete ter ga pošljete na sklad, skupaj z bančnimi dokazili o izplačanih kadrovskih štipendijah za minulo šolsko/študijsko leto.

fold faq V preteklem šolskem letu sem pridobil sofinanciranje kadrovskih štipendij za dva štipendista. Ali moram letos ponovno kandidirati na novem razpisu, da pridobim sredstva za ista dva štipendista za novo šolsko leto za šolanje na istem programu?

Če ste bili z določenimi štipendisti že uspešni na enem izmed naših razpisov, ste dobili zanje odobrena sredstva od šolskega leta v katerem ste se prijavili na razpis do zaključka izobraževanja teh štipendistov na tej izobraževalni stopnji.

 

Nadaljevanje sofinanciranja sklad vsako naslednje šolsko leto uredi z aneksom, ki ga pošlje delodajalcu v podpis. Pogoj, da za pripravo aneksa pa je, da so poravnane vse finančne obveznosti iz preteklega šolskega leta (izplačilo štipendije in izplačilo sofinanciranja) ter da ste skladu posredovali vsa dokazila o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (ustrezno izpolnjen zahtevek za izplačilo/poračun sofinanciranja, bančna dokazila o izplačanih kadrovskih štipendijah, kopija potrdila o zaključku izobraževanja, kopija obrazca M1/M2, obvestila o kakšnihkoli spremembah pomembnih za izvajanje pogodbe o sofinanciranju, ipd.)

fold faq Ali je potrebno komurkoli sporočiti, da imam namen v naslednjem šolskem/študijskem letu podeliti kadrovsko štipendijo?

V skladu z 112. členom Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1), ki ga je sprejel državni zbor dne 20. 6. 2013 in se začne uporabljati dne 1. 1. 2014, morajo delodajalci sporočiti Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije svoje potrebe v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij do konca januarja za naslednje šolsko/študijsko leto.

Potrebe po kadrovskih štipendijah oddate v Izmenjevalnico, na skladovi spletni strani www.sklad-kadri.si. Navodila za oddajo kadrovskih potreb najdete tukaj: http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/Izmenjevalnica/NAVODILA_-_Oddaja_potreb_v_okviru_Izmenjevalnice.pdf

Delodajalec mora oddati potrebo po kadrovskem štipendistu ne glede na to ali se ima namen prijaviti na razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij ali ne.

Tudi, če ima delodajalec že izbranega štipendista, ga zakon zavezuje, da na sklad sporoči svojo potrebo po kadrovskem štipendistu. Tak delodajalec ob vnosu potrebe v Izmenjevalnico izbere možnost, da ne želi javne objave potrebe. To pomeni, da bo skladu sicer oddal svojo potrebo, vendar pa le-ta ne bo objavljena na spletni strani v iskalniku potreb po kadrovskih štipendistih.

To prijavo potreb naredi delodajalec samo enkrat, torej prej ko temu štipendistu na tej stopnji izobraževanja prvič podeli kadrovsko štipendijo. Za istega štipendista bi moral še enkrat oddati potrebo po kadrovskem štipendistu le, če bi štipendist nadaljeval šolanje na višji stopnji izobraževanja, delodajalec pa bi mu želeli podeliti kadrovsko štipendijo tudi za to novo, višjo stopnjo izobraževanja.

fold faq Ali je delodajalec, ki prejema sofinanciranje sklada, dolžan štipendista po končanem študiju zaposliti?

Delodajalec, ki pridobi s pogodbo o neposrednem sofinanciranju pravico do sofinanciranja kadrovske štipendije s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije je dolžan štipendista zaposliti vsaj za toliko časa, kot je zanj prejemal sofinanciranje.

 

 

fold faq Ali mora delodajalec, ki ne prejema sofinanciranja, odda pa prijavo oz. potrebo po kadrovskem štipendistu, zaposliti štipendista?

V primeru, da delodajalec samo odda oziroma prijavi potrebo po kadrovskih štipendistih, sofinanciranja pa ne uveljavlja, štipendista ni dolžan zaposliti, razen če s pogodbo o štipendiranju, ki jo sklene z izbranim kandidatom, ni določeno drugače.

fold faq Kdo določi kriterije, po katerih delodajalec izbira štipendiste?

Kriterije za izbiro štipendistov določa štipenditor (delodajalec) sam, ne glede na to ali se delodajalec prijavi na javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij pri skladu ali ne.

 

fold faq Kako do kadrovske štipendije?

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

  • preko spletne Izmenjevalnice, ki je objavljena na skladovi spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/ in kamor delodajalci oddajajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih;
  • na spletnih straneh regionalnih razvojnih agencij, kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih.
  • Dijakom in študentom tudi priporočamo, da aktivno iščejo kadrovskega štipenditorja s pregledovanjem spletnih strani potencialnih kadrovskih štipenditorjev, s pregledovanjem javnih občil oziroma, da stopijo v stik neposredno z delodajalci, za katere menijo, da zaposlujejo izobrazbeni profil iskalca kadrovske štipendije.
fold faq Zakaj v Izmenjevalnici ne najdem mojega izobraževalnega profila?

Če v Izmenjevalnici ne najdete svojega izobraževalnega profila, to pomeni, da do danes ni noben delodajalec sporočil potrebe po vašem profilu.

 

Predlagamo vam, da Izmenjevalnico redno preverjate, saj se podatki dnevno posodabljajo s potrebami, ki jih pošiljajo delodajalci na sklad.

fold faq Zakaj v Izmenjevalnici ne najdem nobenega delodajalca iz mojega kraja?

Če v Izmenjevalnici ne najdete nobenega delodajalca iz vašega kraja, to pomeni, da do danes ni noben delodajalec iz vašega kraja sporočil potrebe po kadrovske štipendistu.

 

Predlagamo vam, da Izmenjevalnico redno preverjate, saj se podatki dnevno posodabljajo s potrebami, ki jih pošiljajo delodajalci na sklad.

fold faq Ali delodajalci raje štipendirajo dijake in študente višjih letnikov?

Največkrat letnik izobraževanja ni bistven za pridobitev kadrovske štipendije, če pa delodajalec išče štipendista v višjem letniku, to izrecno navede v Izmenjevalnici pod opombe.

fold faq Kakšne so obveznosti kadrovskega štipendista?

Dijak ali študent, ki prejema kadrovsko štipendijo, katere del sofinancira Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, mora uspešno in v roku zaključiti izobraževanje. Po končanem izobraževanju pa se mora v skladu s pogodbo o sofinanciranju zaposliti pri štipenditorju (delodajalcu).

 

Štipendisti, katerih kadrovske štipendije na tej izobraževalni stopnji bodo prvič sofinancirane od šolskega/študijskega leta 2014/2015 dalje, bodo morali vsako šolsko/študijsko leto opraviti 160 ur delovne prakse pri delodajalcu, ki jim podeljuje kadrovsko štipendijo.
 

Delodajalec se lahko s svojim kadrovskim štipendistom dogovori tudi za druge obveznosti, kot so diplomska naloga, vezana na podjetje, in podobno.

To top

Na vrh