Pogosta vprašanja Prikaži vse / Skrij vse

fold faq Nimam svojega izvoda Zahtevka za poračun sofinanciranja (179. in 203. javni razpis). Kje ga lahko dobim?

Obrazec Zahtevek za poračun sofinanciranja je Priloga 2 k pogodbi o sofinanciranju v okviru 179. in 203. javnega razpisa. Če nimate več svojega izvoda, ki ste ga dobili ob svojem izvodu pogodbe, lahko uporabite spodnji osnutek obrazca in ga izpolnite z vašimi podatki, kot so navedeni na Pogodbi o sofinanciranju.

Obrazec Zahtevek za poračun sofinanciranja (samo za 179. in 203. javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij).

Obrazec vsako leto, ob zaključku šolskega/študijskega leta, ustrezno izpolnite, žigosate in podpišete ter ga pošljete na sklad, skupaj z bančnimi dokazili o izplačanih kadrovskih štipendijah za minulo šolsko/študijsko leto.

fold faq Kje lahko dobim vlogo za nadaljevanje sofinanciranja v okviru 203. javnega razpisa?

Vloga kot obrazec za nadaljevanje sofinanciranja v okviru 203. javnega razpisa sicer ni predpisana. Dovolj je dopis k vsej dokumentaciji, ki jo morate posredovati in, ki vključuje vse podatke o štipendistu za novo šolsko/študijsko leto (ime in priimek, naziv programa, letnik, višina štipendije).
Lahko pa uporabite tudi ta obrazec.

fold faq S skladom imamo podpisano pogodbo o sofinanciranju kadrovskih štipendij. Z drugim podjetjem se dogovarjamo o prenosu pogodbenih obveznosti nanj. Kaj moramo storiti?

Po pogodbah, ki so sklenjene v okviru 114., 142., 155., 179. in 203. javnega razpisa lahko delodajalec vse pogodbene obveznosti za posameznega štipendista prenese na drugega delodajalca, če obstajajo posebej utemeljeni in tehtni razlogov in ob predhodnem soglasju posameznega štipendista in sklada (179. in 203. javni razpis).

Pogodbene obveznost se lahko prenesejo na novega delodajalca, če novi delodajalec od prevzema dalje izpolnjuje pogoje po ŽŠtip-1 in če prevzame vse obveznosti izplačevanja kadrovske štipendije, sofinanciranja in kasnejše zaposlitve štipendista.

Prenos ni možen na delodajalca, pri katerem je štipendist poslovodna oseba ali direktor, ali na štipendista, ki opravlja samostojno registrirano dejavnost.

Prenos se uredi z dodatkom k pogodbi o štipendiranju in z dodatkom k tej pogodbi.

Vloga za prenos pogodbe na novega delodajalca, na podlagi katere sklad preuči utemeljenost in tehtnost razlogov, mora vsebovati:

 • dokazila o obstoju teh razlogov,
 • seznam štipendistov, 
 • želeni datum prenosa in 
 • soglasje novega delodajalca, da je pripravljen prevzeti posameznega štipendista in vse obveznosti, ki iz prevzema izhajajo. Vzorec soglasja najdete tukaj.

fold faq Štipendist za katerega sem prvo leto prejemal sofinanciranje, je po enomesečni praksi prekinil pogodbo o štipendiranju. Kaj moram predložiti skladu, da po 11. členu pogodbe o sofinanciranju ne bom vračal sredstev, ki sem prejel za tega štipendista?

Delodajalec ali štipendist, ki prejema sofinancirano kadrovsko štipendijo, lahko v prvem letu štipendijskega razmerja po preteku enomesečne delovne prakse odpove pogodbo o štipendiranju, s čemer se prekine tudi pogodba o štipendiranju.

Če je štipendist letnik, za katerega je prejemal štipendijo, uspešno končal in izpolnil pogoje za vpis v višji letnik, štipendist ni dolžan vrniti prejetega zneska štipendije delodajalcu, delodajalec pa tudi skladu ni dolžan vrniti prejetega zneska sofinanciranja.

V tem primeru mora delodajalec skladu, najkasneje v enem mesecu po začetku novega šolskega/študijskega leta, predložiti:

 • izjavo delodajalca, da prekinja to pogodbo za konkretnega štipendista;
 • izpolnjeno in podpisano poročilo o delovni praksi (osnutek dokumenta lahko najdete tukaj);
 • dokazilo, iz katerega je razviden datum, s katerim sta delodajalec in štipendist prekinila pogodbo o štipendiranju (ustrezno dokazilo je aneks sklenjen k pogodbi o štipendiranju – osnutek dokumenta najdete tukaj);
 • potrdilo, da je štipendist opravil obveznosti tekočega letnika;
 • potrdilo, da je štipendist izpolnil pogoje za vpis v višji letnik.
fold faq Potrebujem obrazec PRILOGA 3: Obrazec POROČILO O OPRAVLJENI ENOMESEČNI DELOVNI PRAKSI v Word obliki. Kje ga lahko dobim?

Obrazec PRILOGA 3: Obrazec POROČILO O OPRAVLJENI ENOMESEČNI DELOVNI PRAKSI je priloga k pogodbi o sofinanciranju kadrovskih štipendij (179. in 203. javni razpis), v elektronski obliki (Word), pa si ga lahko odprete tukaj in ga shranite na svoj računalnik.

fold faq Kje lahko dobim vzorec pogodbe o štipendiranju?

Pogodbo o štipendiranju pripravi delodajalec sam in sicer na podlagi svojih notranjih aktov, ki urejajo štipendiranje, če take akte ima.

Sklad je na podlagi trenutno veljavnega Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) za delodajalce pripravil Vzorec pogodbe o štipendiranju, ki pa je samo ena izmed možnih variant pogodbe. Za vsebino priloženega vzorca sklad ne odgovarja.

Uporaba navedenega vzorca pogodbe o štipendiranju ni pogoj za prijavo na razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij.

fold faq Nimam svojega izvoda Zahtevka za poračun sofinanciranja (89., 114., 142 in 155. javni razpis). Kje ga lahko dobim?

Obrazec Zahtevek za poračun sofinanciranja je Priloga 2 k pogodbi o neposrednem sofinanciranju v okviru 89., 114., 142. in 155. javnega razpisa. Če nimate več svojega izvoda, ki ste ga dobili ob  svojem izvodu pogodbe, lahko uporabite spodnji osnutek obrazca in ga izpolnite z vašimi podatki, kot so navedeni na Pogodbi o neposrednem sofinanciranju.

 

Obrazec Zahtevek za poračun sofinanciranja (samo za 89., 114., 142. in 155. javni razpis o neposrednem sofinanciranju kadrovskih štipendij).

Obrazec vsako leto, ob zaključku šolskega/študijskega leta, ustrezno izpolnite, žigosate in podpišete ter ga pošljete na sklad, skupaj z bančnimi dokazili o izplačanih kadrovskih štipendijah za minulo šolsko/študijsko leto.

fold faq V preteklem šolskem letu sem pridobil sofinanciranje kadrovskih štipendij za dva štipendista. Ali moram letos ponovno kandidirati na novem razpisu, da pridobim sredstva za ista dva štipendista za novo šolsko leto za šolanje na istem programu?

Če ste bili z določenimi štipendisti že uspešni na enem izmed naših razpisov, ste dobili zanje odobrena sredstva od šolskega leta v katerem ste se prijavili na razpis do zaključka izobraževanja teh štipendistov na tej izobraževalni stopnji.

 

Nadaljevanje sofinanciranja sklad vsako naslednje šolsko leto uredi z aneksom, ki ga pošlje delodajalcu v podpis. Pogoj, da za pripravo aneksa pa je, da so poravnane vse finančne obveznosti iz preteklega šolskega leta (izplačilo štipendije in izplačilo sofinanciranja) ter da ste skladu posredovali vsa dokazila o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (ustrezno izpolnjen zahtevek za izplačilo/poračun sofinanciranja, bančna dokazila o izplačanih kadrovskih štipendijah, kopija potrdila o zaključku izobraževanja, kopija obrazca M1/M2, obvestila o kakšnihkoli spremembah pomembnih za izvajanje pogodbe o sofinanciranju, ipd.)

fold faq Ali je potrebno komurkoli sporočiti, da imam namen v naslednjem šolskem/študijskem letu podeliti kadrovsko štipendijo?

V skladu z 112. členom Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1), ki ga je sprejel državni zbor dne 20. 6. 2013 in se začne uporabljati dne 1. 1. 2014, morajo delodajalci sporočiti Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije svoje potrebe v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij do konca januarja za naslednje šolsko/študijsko leto.

Potrebe po kadrovskih štipendijah oddate v Izmenjevalnico, na skladovi spletni strani www.sklad-kadri.si. Navodila za oddajo kadrovskih potreb najdete tukaj: http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/Izmenjevalnica/NAVODILA_-_Oddaja_potreb_v_okviru_Izmenjevalnice.pdf

Delodajalec mora oddati potrebo po kadrovskem štipendistu ne glede na to ali se ima namen prijaviti na razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij ali ne.

Tudi, če ima delodajalec že izbranega štipendista, ga zakon zavezuje, da na sklad sporoči svojo potrebo po kadrovskem štipendistu. Tak delodajalec ob vnosu potrebe v Izmenjevalnico izbere možnost, da ne želi javne objave potrebe. To pomeni, da bo skladu sicer oddal svojo potrebo, vendar pa le-ta ne bo objavljena na spletni strani v iskalniku potreb po kadrovskih štipendistih.

To prijavo potreb naredi delodajalec samo enkrat, torej prej ko temu štipendistu na tej stopnji izobraževanja prvič podeli kadrovsko štipendijo. Za istega štipendista bi moral še enkrat oddati potrebo po kadrovskem štipendistu le, če bi štipendist nadaljeval šolanje na višji stopnji izobraževanja, delodajalec pa bi mu želeli podeliti kadrovsko štipendijo tudi za to novo, višjo stopnjo izobraževanja.

fold faq Ali je delodajalec, ki prejema sofinanciranje sklada, dolžan štipendista po končanem študiju zaposliti?

Delodajalec, ki pridobi s pogodbo o neposrednem sofinanciranju pravico do sofinanciranja kadrovske štipendije s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije je dolžan štipendista zaposliti vsaj za toliko časa, kot je zanj prejemal sofinanciranje.

 

 

fold faq Ali mora delodajalec, ki ne prejema sofinanciranja, odda pa prijavo oz. potrebo po kadrovskem štipendistu, zaposliti štipendista?

V primeru, da delodajalec samo odda oziroma prijavi potrebo po kadrovskih štipendistih, sofinanciranja pa ne uveljavlja, štipendista ni dolžan zaposliti, razen če s pogodbo o štipendiranju, ki jo sklene z izbranim kandidatom, ni določeno drugače.

fold faq Kdo določi kriterije, po katerih delodajalec izbira štipendiste?

Kriterije za izbiro štipendistov določa štipenditor (delodajalec) sam, ne glede na to ali se delodajalec prijavi na javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij pri skladu ali ne.

 

fold faq Kako do kadrovske štipendije?

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

 • preko spletne Izmenjevalnice, ki je objavljena na skladovi spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/ in kamor delodajalci oddajajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih;
 • na spletnih straneh regionalnih razvojnih agencij, kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih.
 • Dijakom in študentom tudi priporočamo, da aktivno iščejo kadrovskega štipenditorja s pregledovanjem spletnih strani potencialnih kadrovskih štipenditorjev, s pregledovanjem javnih občil oziroma, da stopijo v stik neposredno z delodajalci, za katere menijo, da zaposlujejo izobrazbeni profil iskalca kadrovske štipendije.
fold faq Zakaj v Izmenjevalnici ne najdem mojega izobraževalnega profila?

Če v Izmenjevalnici ne najdete svojega izobraževalnega profila, to pomeni, da do danes ni noben delodajalec sporočil potrebe po vašem profilu.

 

Predlagamo vam, da Izmenjevalnico redno preverjate, saj se podatki dnevno posodabljajo s potrebami, ki jih pošiljajo delodajalci na sklad.

fold faq Zakaj v Izmenjevalnici ne najdem nobenega delodajalca iz mojega kraja?

Če v Izmenjevalnici ne najdete nobenega delodajalca iz vašega kraja, to pomeni, da do danes ni noben delodajalec iz vašega kraja sporočil potrebe po kadrovske štipendistu.

 

Predlagamo vam, da Izmenjevalnico redno preverjate, saj se podatki dnevno posodabljajo s potrebami, ki jih pošiljajo delodajalci na sklad.

fold faq Ali delodajalci raje štipendirajo dijake in študente višjih letnikov?

Največkrat letnik izobraževanja ni bistven za pridobitev kadrovske štipendije, če pa delodajalec išče štipendista v višjem letniku, to izrecno navede v Izmenjevalnici pod opombe.

fold faq Kakšne so obveznosti kadrovskega štipendista?

Dijak ali študent, ki prejema kadrovsko štipendijo, katere del sofinancira Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, mora uspešno in v roku zaključiti izobraževanje. Po končanem izobraževanju pa se mora v skladu s pogodbo o sofinanciranju zaposliti pri štipenditorju (delodajalcu).

 

Štipendisti, katerih kadrovske štipendije na tej izobraževalni stopnji bodo prvič sofinancirane od šolskega/študijskega leta 2014/2015 dalje, bodo morali vsako šolsko/študijsko leto opraviti 160 ur delovne prakse pri delodajalcu, ki jim podeljuje kadrovsko štipendijo.
 

Delodajalec se lahko s svojim kadrovskim štipendistom dogovori tudi za druge obveznosti, kot so diplomska naloga, vezana na podjetje, in podobno.

fold faq Kakšne so razlike med neposrednim in posrednim sofinanciranjem kadrovskih štipendij?

Okvirna primerjava obeh programov (velja za razpise o sofinanciranju kadrovskih štipendij, ki so bili razpisani pred 1. 1. 2014):

Opis Neposredne kadrovske štipendije Posredne kadrovske štipendije v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem
Pravna podlaga: Zakon o štipendiranju (ZŠtip) Zakon o štipendiranju (ZŠtip) in Pravilnik o izvajanju enotnih regijskih štipendijskih shem
Kdo objavi poziv delodajalcem za prijavo potreb: javni poziv je objavljen na spletni strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (V nadaljevanju: sklad), obvestilo v večjih tiskanih medijih javni poziv je objavljen na spletni strani posamezne regionalne razvojne agencije (v nadaljevanju: RRA), obvestilo v regionalnih medijih
Delodajalec odda prijavo: skladu RRA, kjer ima delodajalec sedež
Razpis štipendij na podlagi odobrenih potreb delodajalca objavi: sklad za območje cele Slovenije RRA za posamezno regijo
Prijave zainteresiranih dijakov in/ali študentov sprejema: delodajalec RRA
Štipendista izbere: delodajalec RRA v sodelovanju z delodajalcem
Višino štipendije določi: delodajalec RRA v skladu s pravilnikom
Višina sofinanciranja s strani javnega sklada: 50 % štipendije, pri čemer sofinanciranje ne sme presegati 30 % minimalne plače 50 % štipendije, pri čemer sofinanciranje ne sme presegati 30 % minimalne plače
 Možnost dodatnih virov sofinanciranja: te možnosti ni nekatere RRA zagotavljajo sofinanciranje iz občinskih sredstev, zmanjša se delež, ki ga mora pokriti delodajalec
 Pogodba o štipendiranju: sklene se med delodajalcem in štipendistom sklene se večpartitna pogodba med regionalno razvojno agencijo, delodajalcem in štipendistom ter morebitnim dodatnim sofinancerjem
Pogodba o sofinanciranju: sklene se med skladom in delodajalcem sklene se med skladom in RRA
Obveznosti delodajalca:

- sam nakazuje štipendijo štipendistu v celoti

- po izvedenem nakazilu zahteva pri skladu povračilo sredstev

- po zaključenem izobraževanju zaposli štipendista za vsaj toliko časa, kolikor let je štipendist prejemal štipendijo

- poroča skladu

   -RRA-ju nakazuje del štipendije, ki ga mora zagotavljati sam

 - po zaključenem izobraževanju zaposli štipendista za vsaj toliko časa, kolikor let je štipendist prejemal štipendijo

- poroča RRA

 

            

To top

Na vrh