Dijaki, ki prejemajo štipendijo za deficitarne poklice od šolskega leta 2015/2016, morajo vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije za šolsko leto 2019/2020, najpozneje do 31. 8. 2019.

Vlagatelji, ki so na podlagi 198. javnega razpisa v šolskem letu 2015/2016 pridobili pravico do štipendije za deficitarne poklice, morajo vsako leto najkasneje do konca tekočega šolskega leta vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije za naslednje šolsko leto.

Pogoji za nadaljnje prejemanje štipendije
:
Do nadaljnjega prejemanja štipendije so upravičeni štipendisti, ki se v šolskem letu 2018/2019 vpisujejo v višji letnik izobraževalnega programa, za katerega jim je bila dodeljena pravica do štipendije.

Štipendistom, ki bodo v šolskem letu 2018/2019 ponovno vpisani v isti letnik izobraževalnega programa, bo pravica do štipendije v tem šolskem letu mirovala. V primeru, da štipendisti vloge za nadaljnje prejemanje štipendije v šolskem letu 2018/2019 ne bodo vložili do 31. 8. 2018, jim bo pravica do štipendije mirovala do prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Dostopnost vloge:
Vloga je na voljo na spletni strani sklada (v okvirju desno). Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, vsak dan v poslovnem času.

Način oddaje vloge:
Vlogo za nadaljnje prejemanje štipendisti pošljejo po pošti ali vložijo osebno na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »ŠDP - 198. javni razpis«. Vloga mora biti podpisana s strani štipendista in zakonitega zastopnika (če je štipendist mladoletna oseba). Vlogi ni potrebno prilagati nobenih dokazil.


no news in this list.

Na vrh