Dijaki, ki prejemajo štipendijo za deficitarne poklice od šolskega leta 2015/2016, morajo vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije za šolsko leto 2017/2018.

Vlagatelji, ki so na podlagi 198. javnega razpisa v šolskem letu 2015/2016 pridobili pravico do štipendije za deficitarne poklice, morajo vsako leto najkasneje do konca tekočega šolskega leta vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije za naslednje šolsko leto.

Pogoji za nadaljnje prejemanje štipendije
:
Do nadaljnjega prejemanja štipendije so upravičeni štipendisti, ki se v šolskem letu 2017/2018 vpisujejo v višji letnik izobraževalnega programa (praviloma v 3. letnik), za katerega jim je bila dodeljena pravica do štipendije.

Pred morebitno spremembo izobraževalnega programa mora štipendist pridobiti soglasje k spremembi, v primeru spremembe programa brez predhodnega soglasja štipendijsko razmerje preneha.

Štipendistom, ki bodo v šolskem letu 2017/2018 ponovno vpisani v isti letnik izobraževalnega programa, bo pravica do štipendije v tem šolskem letu mirovala. Prav tako bo pravica do štipendije mirovala štipendistom, ki vloge za nadaljnje prejemanje štipendije v šolskem letu 2017/2018 ne bodo vložili do konca tekočega šolskega leta.

Dostopnost vloge:
Vloga je na voljo na spletni strani sklada (v okvirju desno). Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak dan v poslovnem času.

Način oddaje vloge:
Vlogo za nadaljnje prejemanje štipendisti pošljejo po pošti ali vložijo osebno na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »ŠDP - 198. javni razpis«. Vloga mora biti podpisana s strani štipendista in zakonitega zastopnika. Vlogi ni potrebno prilagati nobenih dokazil.

Vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije za šolsko leto 2017/2018 morajo štipendisti vložiti najkasneje do 31. 8. 2017.
no news in this list.

no news in this list.

Na vrh