Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 1. 6. 2018 potrdila program »Spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe« v letih 2019, 2020, 2021 in 2022 (SPIN).

 

Namen programa je spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela. Z nudenjem celovite podpore - v obliki informiranja, motiviranja, kariernega svetovanja, različnih usposabljanj in izobraževanj - bo osebam iz ciljne skupine omogočen lažji prehod na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev. Aktivnosti programa bodo usmerjene v preprečevanje njihovega prehoda v brezposelnost.

 

Cilji programa so:

  • pri osebah, ki so pred izgubo zaposlitve, prepoznati potrebe po dodatnih znanjih in kompetencah, z namenom povečanja njihove zaposljivosti; 
  • izboljšanje pogojev teh oseb za uspešen nastop na trgu dela;
  • boljša usposobljenost in razvoj veščin za samostojno vodenje kariere zaposlenih;
  • ustreznejša ponudba delovne sile glede na povpraševanje na trgu dela; 
  • varnejša fleksibilnost na trgu dela.

Glavni cilj operacije na ravni OP EKP 2014–2020 je vključitev 3.200 oseb iz ciljne skupine, od tega 1.600 v KRVS in 1.600 v KRZS. Pričakovan delež ohranjenih ali novih zaposlitev v KRVS in KRZS je 25 odstotkov.

 

Skupna vrednost sredstev, namenjenih za izvedbo programa, znaša 4.000.000,00 EUR, od tega znašata: 

  • prispevek Evropske unije 3.200.000,00 EUR (80 %), 
  • pripadajoča slovenska udeležba 800.000,00 EUR (20 %).

Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v okviru prednostne osi 8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, prednostne naložbe 8.1.: Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanje mobilnosti delavcev, specifičnega cilja 8.1.1.: Povečanje zaposlenosti brezposelnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo ISCED 3.Kontakt:

T: 01/434 41 527

E: spin@sklad-kadri.si

 


Javni razpis financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.Na vrh