Projekti 2014 - 2020

Programi sofinancirani iz evropske kohezijske politike

 

Nova finančna perspektiva (2014-2020) prinaša nove programe, ki jih izvajamo na skladu. 

 

V sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvajamo naslednje programe:

 

buy arimidex best price online pharmacy

Program je namenjen spodbujanju vpisa mladih v izobraževalne programe, ki so prepoznani kot deficitarni poklici. Razpis je objavljen od februarja 2016 dalje. Več ...

Program je usmerjen v vzdrževanje in nadgrajevanje delovnih zmožnosti starejših zaposlenih in bo prispeval k doseganju višje stopnje delovne aktivnosti starejših v Sloveniji. Več...

Kompetenčni centri za razvoj kadrov omogočajo pridobivanje in kroženje znanja zaposlenih v podjetjih partnerstva določene panoge, spodbujajo sodelovanje pri razvoju kadrov ter prenos dobrih praks in promocije posameznih gospodarskih panog vključno o priložnostih in potrebah zaposlovanja. Z analizo stanja in izgradnjo panožnega modela kompetenc ter izvedbo izobraževanj in usposabljanj se zaposlenim omogoča pridobivanje novih znanj, veščin in kompetenc za večjo konkurenčnost podjetij in panoge na trgu. Več...

Program spodbuja vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela. Z nudenjem celovite podpore v obliki informiranja, motiviranja, kariernega svetovanja, različnih usposabljanj in izobraževanj - bo osebam pred izgubo zaposlitve omogočen lažji prehod na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev. Več...


V sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pripravljamo naslednje programe:

Namen programa je izboljšati dostopnost izobraževanja nižje izobraženim odraslim, zvišati njihovo izobrazbeno raven in povečati njihovo vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati zaposljivost. Več...

Z namenom izboljšanja usposobljenosti mladih, ki izhajajo iz učnega procesa, vsebujejo prenovljeni programi srednjega in višjega izobraževanja večji obseg praktičnega usposabljanja z delom. Da se delodajalci lažje odločajo za nudenje praktičnega usposabljanja, jim ta program nudi spodbude. Več ...

S povezovanjem gospodarstva in visokega šolstva se spodbuja pridobivanje praktičnega znanja in razvoj kompetenc študentov, kar jim je omogočen lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. V programu se spodbuja tudi mobilnost pedagoških delavcev v (ne)gospodarstvo ter mobilnost delovnih mentorjev v visoko šolstvo. Več...

 

Projekt omogoča študentom pridobiti praktične izkušnje že tekom izobraževanja. V okviru projektov skupina študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja išče kreativne in inovativne rešitve za izzive s katerimi se sooča negospodarski in neprofitni sektor v lokalnem in regionalnem okolju. Več...

 

 

Programi/projekti, financirani iz drugih virov

 

Novice
Aktualni razpisi