Projekti 2014 - 2020

Programi sofinancirani iz evropske kohezijske politike

 

Nova finančna perspektiva (2014-2020) prinaša nove programe, ki jih izvajamo na skladu. 

 

V sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvajamo naslednje programe:

 • Štipendije za deficitarne poklice

Program je namenjen spodbujanju vpisa mladih v izobraževalne programe, ki so prepoznani kot deficitarni poklici. Razpis je objavljen od februarja 2016 dalje. Več ...

 • Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile 2016-2020

Program je usmerjen v vzdrževanje in nadgrajevanje delovnih zmožnosti starejših zaposlenih in bo prispeval k doseganju višje stopnje delovne aktivnosti starejših v Sloveniji. Več...

 • Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2016-2020

Kompetenčni centri za razvoj kadrov omogočajo pridobivanje in kroženje znanja zaposlenih v podjetjih partnerstva določene panoge, spodbujajo sodelovanje pri razvoju kadrov ter prenos dobrih praks in promocije posameznih gospodarskih panog vključno o priložnostih in potrebah zaposlovanja. Z analizo stanja in izgradnjo panožnega modela kompetenc ter izvedbo izobraževanj in usposabljanj se zaposlenim omogoča pridobivanje novih znanj, veščin in kompetenc za večjo konkurenčnost podjetij in panoge na trgu. Več...

 • Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN)

Program spodbuja vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela. Z nudenjem celovite podpore v obliki informiranja, motiviranja, kariernega svetovanja, različnih usposabljanj in izobraževanj - bo osebam pred izgubo zaposlitve omogočen lažji prehod na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev. Več...


V sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pripravljamo naslednje programe:

 • Dvig izobrazbene ravni 2016-2020

Namen programa je izboljšati dostopnost izobraževanja nižje izobraženim odraslim, zvišati njihovo izobrazbeno raven in povečati njihovo vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati zaposljivost. Več...

 • Spodbujanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih v letih 2016-2022

Z namenom izboljšanja usposobljenosti mladih, ki izhajajo iz učnega procesa, vsebujejo prenovljeni programi srednjega in višjega izobraževanja večji obseg praktičnega usposabljanja z delom. Da se delodajalci lažje odločajo za nudenje praktičnega usposabljanja, jim ta program nudi spodbude. Več ...

 • Po kreativni poti do znanja 2016-2020

S povezovanjem gospodarstva in visokega šolstva se spodbuja pridobivanje praktičnega znanja in razvoj kompetenc študentov, kar jim je omogočen lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. V programu se spodbuja tudi mobilnost pedagoških delavcev v (ne)gospodarstvo ter mobilnost delovnih mentorjev v visoko šolstvo. Več...

 

 • Študentski inovativni projekti za družbeno korist

Projekt omogoča študentom pridobiti praktične izkušnje že tekom izobraževanja. V okviru projektov skupina študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja išče kreativne in inovativne rešitve za izzive s katerimi se sooča negospodarski in neprofitni sektor v lokalnem in regionalnem okolju. Več...

 

 

Programi/projekti, financirani iz drugih virov

 

 • Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarski industriji – KOCles 2.0 (2016-2017)

 • Načrtovanje in razvoj izdelkov in storitev ter njihovo trženje se v sodobnem poslovnem svetu bliskovito spreminja. Doseganje dodane vrednosti zahteva kompetentne in motivirane zaposlene ter trajnostni model razvoja podjetja, ki zahteva nove poslovne prakse in znanja. Kompetenčni center bo poleg usposabljanja s področij design managementa, znamčenja, vodenja in uvajanja sprememb ter prodaje omogočal vpeljavo novih praks v slovenska lesarska podjetja. Več ...

  Program izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvi razvoj in tehnologijo.


Na vrh