Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih je ključni instrument razvoja kadrov. Delodajalec, ki skrbi za razvoj zaposlenih, prispeva k njihovi višji usposobljenosti in prilagodljivosti, krepi njihovo znanje, kompetentnost in pripadnost organizaciji ter prispeva k višji kakovosti dela in konkurenčnosti podjetij (oz. drugih organizacij) kot tudi k razvoju družbe temelječe na znanju.


Sklad izvaja programe za sofinanciranje usposabljanja zaposlenih s ciljem spodbujati večjo vključenost podjetij in posameznikov v nadaljnje izobraževanje oziroma usposabljanja s ciljem doseganja večje konkurenčnosti in prilagodljivosti zaposlenih.


Sofinanciranje se izvaja s podporo Evropskega socialnega sklada, z različnimi cilji oziroma stopnjami sofinanciranja ter pravili že od leta 2004, ko je program začel izvajati Zavod RS za zaposlovanje.


Praviloma se krije upravičene stroške udeležbe zaposlenih v podjetjih starih 50 let in več na programih usposabljanja, ki jih izvajajo zunanji izvajalci na območju Republike Slovenije in zunaj meja. Zunanji izvajalci v Sloveniji morajo imeti ustrezno registracijo dejavnosti za izobraževanje in/ali usposabljanje po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD).


 

 

Program »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

 

 

Novice
1. sprememba 5. javnega povabila za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« - 5. JP UIZ (175. JP)
26.08.2014
Obvestilo o odpiranju ponudb na 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« - 5. JP UIZ (175. JP)
07.08.2014

no news in this list.

no news in this list.

Na vrh