Vzgojno-izobraževalni proces je sistematično organizirana dejavnost v kateri dijaki oz. kandidati usvajajo znanja, ter razvijajo spretnosti, veščine in pridobivajo delovne navade.


Izobraževanje (in vzgoja) poteka v okviru splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih predmetov (oz. modulov), predmetov (oz. modulov) praktičnega pouka, v okviru interesnih dejavnosti in seveda praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu, kjer dijaki praktično uporabijo v šoli pridobljena znanja, spretnosti, veščine in delovne navade, ter jih nadgradijo.


Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je od leta 2009 do leta 2014 izvajal operacije, sofinanciranja spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za vajence, dijake in študente višjih šol.

 

Kaj smo omogočili izvajalcem praktičnega usposabljanja z delom:

  • Skupno je bilo v šolskih letih od 2008/2009 do 2013/2014 izvedenih sedem (7) javnih razpisov.

  • V tem času je bilo izplačanih 17.703.802,55 EUR.

  • V vseh šolskih letih je bilo vključenih 26.121 udeležencev programov izobraževanja in usposabljanja ter 12.143 izvajalcev praktičnega usposabljanja oz. izobraževanja.

 

 

Z operacijami smo želeli spodbuditi vključevanje delodajalcev v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom, saj se s tem posledično dvigne znanje in usposobljenost posameznikov. Pomembna je poglobitev sodelovanja med izobraževalnimi inštitucijami in gospodarstvom ter izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, kar vodi v kakovostnejši sistem poklicnega izobraževanja ter v večjo zaposljivost mladih.

 

Zadnja operacija se je zaključila 30. 4. 2015

 

 

 

        

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2 Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.

 

no news in this list.

Novice
Branko Rožič, Manager leta: "Uspeh podjetja temelji na znanju in kompetencah zaposlenih"
26.09.2014

no news in this list.

Na vrh