"Z vlaganjem v zaposlene do večje konkurenčnosti kemijske panoge in slovenskega gospodarstva. Kemija se začne pri ljudeh!"

 

Kemijska industrija (KI) po definiciji zajema med seboj tesno povezane dejavnosti, ki vse slonijo na kemijskih tehnologijah in procesih. Je eden od ključnih stebrov slovenskega in evropskega gospodarstva, saj zagotavlja napredne materiale in tehnologije tudi za ostalo predelovalno industrijo. Predpogoj za izboljšanje konkurenčnosti slovenske KI in zagotavljanje kemijske varnosti so visoko usposobljeni delavci na vseh ravneh, opremljeni z najnovejšimi znanji, spodbujeni k inovativnosti in motivirani za delo - edino ti lahko poskrbijo za celovite sistemske spremembe.

 

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje se nekateri poklici, ki so pomembni za KI, že uvrščajo med deficitarne. Zgodnejše upokojevanje mnogih izkušenih kadrov zaradi prihajajoče pokojninske reforme je vrzel še povečalo. Kljub veliki splošni brezposelnosti pa pogosto ni na razpolago dovolj mladih kadrov z ustreznimi znanji. Strateške spremembe zahtevajo skupinski pristop, zato se je razvoja modela kompetenc kadrov in usposabljanj najbolje lotiti v obliki projekta.

 

Glavni namen projekta je s postopnim izboljšanjem poslovanja kemijske industrije doprinesti k izboljšanemu gospodarskemu položaju Slovenije in k izboljšanemu socialnemu položaju zaposlenih v panogi.

 

Predvideni glavni cilji projekta:
1. Povečati produktivnost, konkurenčnost in varnost slovenske kemijske industrije (v prvem koraku za podjetja, vključena v projekt).
2. Nadgraditi sistem vrednot, izboljšati komunikacijo in motivacijo za delo, spodbujati sodelovanje podjetij znotraj panoge.
3. Postopoma urediti sistem kompetenc, umestitev novih kompetenc v sistem NPK, vplivati tudi na prilagoditev rednih učnih programov potrebam industrije.
4. Pozitivno vplivati na zadovoljstvo, zaposljivost in socialni položaj oseb, vključenih v usposabljanja.
5. S promocijo kemijske panoge in poklicev dolgoročno povečati vhodni kadrovski potencial, obenem pa graditi zaupanje v izdelke kemijske industrije (leto 2011 je bilo mednarodno leto kemije).
6. Pridobljene izkušnje postopoma razširiti na ostala podjetja v panogi in prispevati k njenemu dolgoročnemu uspehu. 

Ciljne skupine - poklici oz. delovna mesta, za katere bomo v projektu KoCKE krepili obstoječe in razvijali nove kompetence so:

1. Proizvodni delavec v tehnološkem procesu kemijske sinteze, izdelave kemijskih izdelkov in predelave polimerov ter gume
2. Upravljavec procesa in linije 
3. Vodja procesa in linije
4. Laborant
5. Tehnolog za upravljanje in nadzor tehnološkega procesa pri  sintezi izdelka ali predelavi surovin za izdelek
6. Komercialist - produktni  svetovalec
7. Razvojnik novih tehnologij in izdelkov v kemijski industriji, vključno s predelavo plastike in gume ter vgradnjo izdelkov
8. Vodilni in vodstveni kader

 

Predvideni rezultati:
• izdelana bosta kompetenčni model in načrt usposabljanj,
• izvedena bodo notranja in zunanja usposabljanja v katera bo predvidoma vključenih 41% vseh zaposlenih v partnerskih podjetjih (okoli 1000),
• načrt in izvedba promocije poklicev in kemijske panoge (leto 2011 je bilo mednarodno leto kemije),
• pripravljena bodo izhodišča za delo na NPK in prilagoditev programov rednega izobraževalnega sistema,
• izdelana bo osnovna vizija nadaljnjega razvoja KoCKE.

 

V okviru vključenih podjetij bo projekt predvidoma postopoma prispeval k:
• dvigu in poenotenju kompetenc kadrov,
• doslednejšemu izvajanju zakonodaje,
• varovanju zdravja in okolja pred negativnimi učinki kemikalij - kemijski varnosti in procesni varnosti,
• učinkovitejši in racionalnejši snovni in energetski bilanci kemijske industrije,
• boljšemu obvladovanju obstoječih tehnologij,
• prenosu in razvoju novih inovativnih izdelkov ter organizacijskim in tehnološkim izboljšavam,
• zadovoljstvu zaposlenih v kemijski industriji in partnerjev v njenih prodajno-dobavnih verigah,
• izboljšanem socialnemu položaju zaposlenih oziroma njihovi zaposljivosti,
• produktivnosti in konkurenčnosti,
• motivaciji mladih za relevantne poklice,
• zaupanju v kemijsko industrijo,
• nadgradnji človeških in poslovnih vrednot - kodeks.

 

Informiranje in obveščanje

 

Na vrh