Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela (PUD)

Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018-2022

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 23.7.2018 potrdila program »Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018-2022«.

Namen programa je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijake, vajence in študente višjega strokovnega izobraževanja.

 

Cilj programa je uvajanje izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki je bolj prilagojen potrebam trga dela in zagotavlja lažji in hitrejši prehod mladih v zaposlitev. Preko nadaljevanja izvajanja uveljavljenih modelov in uvedbe novih modelov praktičnega usposabljanja v šolah se krepi sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu.

 

Skupna vrednost programa znaša 21.446.177,96 EUR od tega znašata:

•          prispevek Evropske unije 17.156.942,37 EUR (80 %),

•          pripadajoča slovenska udeležba 4.289.235,59 EUR (20 %).

 

Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: 10 Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba: 10.2 Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi; specifični cilj: 10.2.1 Prenova sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

 

Kontakt:

 

E: pud[@]sklad-kadri.si 

T: 01 43 45 875 

Program  sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

no news in this list.

Na vrh