Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 15. 7. 2016 potrdila program »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«.

 

 

Namen programa je zagotoviti povezovanje izobraževanja oz. vključenih visokošolskih zavodov s trgom dela ter omogočiti študentom pridobitev praktičnih izkušenj.

 


Cilji programa:

 • z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov študentom omogočiti podporo za razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj;
 • s spodbujanjem inovativnosti, kreativnega razmišljanja, podjetniške miselnosti ter predmetno specifičnih kompetenc na študijskem področju in kompetenc s področja drugih ved izboljšati zaposljivost študentov ter spodbuditi ustvarjanje novih delovnih mest;
 • s spodbujanjem prenosa znanja na visokošolske zavode ter v (ne)gospodarstvo omogočiti izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj, kar prispeva h krepitvi dolgoročnega povezovanja visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom in posledično prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam (ne)gospodarstva ter
 • vključiti vsaj 2700 dodiplomskih in podiplomskih študentov ter 1400 strokovnih delavcev.
   
   
  Skupna vrednost programa
  znaša 10.625.000,00 EUR od tega znašata:
 • prispevek Evropske unije 8.500.000,00 EUR (80 %),
 • pripadajoča slovenska udeležba 2.125.000,00 EUR (20 %).
   

Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014- 2020 v okviru 10. prednostne osi Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. Izvajal se bo v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija  in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija.


Kontakt:

 

E: pkp[@]sklad-kadri.si
T: 01 434 10 81


Program  sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh