Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih (NIUZ)

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 9. 5. 2017 potrdila program »Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih«, ki se bo izvajal v letu 2018.


Namen programa je spodbujanje usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost, za povečanje kompetenc in mobilnosti zaposlenih na eni ter tudi krepitev konkurenčnosti delodajalcev na drugi strani. Namen je vzpostavitev sistema vzpodbud za povezovanje usposabljanja in potreb na trgu dela, ki bodo opravljale strukturna neskladja, izboljšala kvalifikacijsko strukturo človeških virov in povečevala mobilnost in zaposljivost.


Cilji programa so:

  • spodbujanje vseživljenjskega učenja zaposlenih;
  • ozaveščanje zaposlenih posameznikov o pomenu vlaganja v osebni in karierni razvoj z namenom večanja njihove konkurenčne prednosti na trgu dela;
  • zviševanje usposobljenosti zaposlenih posameznikov z namenom ohranjanja zaposlitev in preprečevanja prehoda neustrezno usposobljenih ali presežnih delavcev v brezposelnost;
  • izboljšati motiviranost in prilagodljivost zaposlenih posameznikov (z dvigom splošnih in generičnih kompetenc zaposlenih);
  • povečanje mobilnosti na trgu dela in zaposlitvenih možnosti zaposlenih posameznikov (tudi razvoj novih kariernih možnosti…).


Skupna vrednost sredstev, namenjenih za izvedbo programa znaša 2.100.000,00 EUR, od tega znašata:

  • prispevek Evropske unije 80%,
  • pripadajoča slovenska udeležba 20%.

 

Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v okviru prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

 

Kontakt:

 

T: 01 434 10 81

 

E: niuz[@]sklad-kadri.si

 

Program sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

 

 

 

Na vrh