Soodgovornost

Soodgovornost za razvoj poklicnih kompetenc in poklicne poti z vidika posameznika in delodajalca

Mnenja v razpravi so soočili Zoran Kotolenko, namestnik generalne direktorice Direktorata za trg dela in zaposlovanja na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Jožica Rejec, direktorica podjetja Domel, Andraž Tori, direktor podjetja Zemanta, Eva Cvelbar Primožič, izvršna direktorica za kadre skupine Kolektor Group, Ksenija Špiler Božič, svetovalka generalnega direktorja za kadre v Steklarni Hrastnik ter Radovan Kragelj iz podjetja Kadis.

 

Ključni poudarki:

 

•    Soodgovornost - v procesu razvoja kadrov vsak nosi svoj del odgovornosti, tako podjetje, ki spodbuja in omogoča razvoj svojih zaposlenih kot tudi posameznik, ki išče priložnosti, daje pobude in aktivno sodeluje. Posamezniki in podjetja za svoje odločitve potrebujejo prave, ustrezne informacije. Država lahko svoj del odgovornosti prevzame tudi s tem, da zbere več informacij s trga dela (informacije o štipendistih, iskanih poklicih, plačah, posameznikih in vrstah študija v tujini) ter da so te javno dostopne.

 

•    Kadrovska funkcija je ena izmed ključnih funkcij v podjetju in ljudje, ki to funkcijo zasedajo, se morajo tega zavedati ter si izboriti enakovredno mesto z drugimi vodji služb. Prepogosto se najprej varčuje na razvoju zaposlenih, zato morajo kadrovski delavci prevzeti aktivno vlogo, biti inovativni, da se vlaganje v kadre ne prekine. Javne spodbude so pri tem pomemben dejavnik, udeleženci so kot primera dobrih praks izpostavili kompetenčne centre za razvoj kadrov in Vseživljenjsko karierno orientacijo za delodajalce in zaposlne. Izpostavljeno je bilo, da so javne spodbude pri tem pomemben dejavnik, kot primera dobrih praks sta bila omenjena programa sklada Kompetenčni centri za razvoj kadrov in Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene.