Projekt bo povezal podjetja s področij biotehnologije in farmacije. Osrednji namen projekta KOC Bio-Pharm je dvig kakovosti dela v podjetjih. Prijavitelji, vključeni v projekt, bodo organizirali različna izobraževanja. Slednja bodo prispevala k dvigu usposobljenosti zaposlenih na ključnih področjih v podjetjih. Potrebno je oblikovati model kompetenc, ugotoviti primanjkljaj kompetenc in zaposlene napotiti na izobraževanja ter usposabljanja – tako notranja kot zunanja, ki bodo pomagala odpraviti manjkajoče kompetence ter vzpostaviti sistem sodelovanja podjetij tudi po zaključku projekta. 


Projekt je namenjen razvoju področja, predvsem iskanju povezav prevozov potnikov z žičniškimi napravami, zagotavljanju varnosti na smučišču, vzpostavljanju povezav gostinske in hotelirske storitve z uporabniki. S tem se ponuja priložnost kakovostnejšega in učinkovitejšega razvoja ključnih kadrov ter njihovih kompetenc, ki bodo pripomogle k višanju znanja in kompetenc. V verigi se pojavljajo različni kadrovski profili, ljudje, ki so predpogoj za realizacijo teh ciljev, zaradi česa potrebujemo kakovostno organizacijsko podporo, ki jo vidimo v vzpostavitvi Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v smučarskih centrih, ki bo trajnostno kos nenehnim razvojnim izzivom na področju turizma.

 

Kompetenčni center KoC Kontesa II je partnerstvo podjetij, katerih skupni imenovalec je ponujanje nišnih rešitev s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), ki skupaj kot celota zaobjemajo rešitve za vzpostavitev pametnih omrežij, IT platform  ter produktnih rešitev, ki omogočajo vzpostavitev tehnologij prihodnosti in s tem nastanek pametnih mest. Z združevanjem v partnerstvo pod okriljem kompetenčnega centra, podjetja prepoznavajo priložnost dostopa do specifičnih kompetenc in strokovnega znanja ter izkušenj, imajo več možnosti za izobraževanje in razvoj zaposlenih ob pomembno zmanjšanih stroških, možnost lažjega in učinkovitejšega usposabljanja za nova delovna mesta, ustvarjanje novih profilov v podjetju ter hitrejše uvajanje novozaposlenih. 

 

Namen kompetenčnega centra za razvoj materialov kot končnih produktov (KOC MAT) je opredeliti temeljne kompetence ključnih profilov zaposlenih na DM upravljalec strojev, vzdrževalec strojev, proizvodni delavec, inženir in vodja v proizvodnem procesu v predelovalni industriji in te profile zaposlenih razviti tako, da bodo uspešno obvladovali uporabo naprednih kovinskih materialov za zahtevne aplikacije. Z vzpostavitvijo kompetenčnega centra bomo na novo zasnovali kompetenčne profile ključnih poklicev v metalurgiji ter izvedli usposabljanja zaposlenih za bolj učinkovito in uspešno delo ter za proizvodnjo bolj kakovostnih izdelkov.  


Panoga zasebnega varovanja v visoki meri uporablja tehnične pridobitve sodobnega časa – varnostniki že dolgo niso samo fizično zelo sposobni in pripravljeni čuvaji prostorov, sredstev, ljudi in njihovega premoženja, temveč strokovni uporabniki številnih tehničnih pripomočkov. Še posebej tehnološko izstopa t.i. tehnično varovanje, ki omogoča zaznavanje, sledenje, hitro reagiranje, visoko varnost neposrednih izvajalcev varovanja, kot – in ne nazadnje – čim manjše ogrožanje samih prestopnikov. Cilj kompetenčnega centra je čim bolj razširiti spoznanja v najsodobnejšem segmentu varnostne dejavnosti že omenjenega tehničnega varovanja, seznaniti se s 'cutting edge technology' najnovejših aplikacij in tudi zaznati neposredno prihajajoči tehnični razvoj, z željo biti konkurenčen tudi v širšem evropskem prostoru in pravočasno pripraviti kadre, sredstva in investicije za neposredno prihodnost.

 

Kompetenčni center za razvoj kadrov za napredne tehnologije v tovarnah prihodnosti v tesnem sodelovanju s SRIP-om Tovarne prihodnosti uvaja nov kompetenčni model za pripravo partnerskih podjetij na izzive, ki jih prinaša pospešeno uvajanje digitalnih tehnologij v vsa področja življenja in dela, s poudarkom na prednostno področje Strategije pametne specializacije Tovarne prihodnosti. Namen kompetenčnega centra je povezati ključne kompetence potrebne v tovarnah prihodnosti na globjem nivoju na tak način, da sledijo hitrim globalnim spremembam in da poleg pridobivanja posameznih kompetenc udeležence motivira za stalno izboljševanje svojega znanja, spretnosti in kompetenc. Kompetenčni center podpira partnerje, da zaposleni bolje spoznavajo svoje prednosti in slabosti ter osebno vizijo in poslanstvo. Prav tako si prizadeva za opolnomočenje udeležencev za krepitev ustvarjalnosti in na čustveni inteligenci temelječega medsebojnega sodelovanja. Glavni cilj kompetenčnega centra je uvesti v proces pridobivanja kompetenc pristop osredotočenem na človeka, ki bo izražen v kompetenčnem modelu trajne motivacije.


 

Na vrh