Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG) odgovarja na izzive gradbeništva, saj je vzpostavljen z namenom izboljšanja kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih v partnerskih podjetjih ter krepitve konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v verigi s področja pametnih zgradb in doma z lesno verigo. Glavni namen projekta je preko usposabljanj izboljšati kompetence zaposlenih v podjetjih partnerstva in s tem povečati njihovo prilagodljivost, zaposljivost in učinkovitost, razviti in usklajeno izvajati kompetenčni model za verigo/KOC, krepiti ozaveščenost zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju, krepiti povezovanje, mreženje podjetij ter prenos dobrih praks na področju razvoja kadrov, krepiti konkurenčnost in inovativnost slovenskega gospodarstva, promovirati gospodarsko panogo oz. področje uporabe S4 - Pametne zgradbe in dom z lesno verigo, zagotavljati trajnost delovanja KOC in doseženih rezultatov. Ciljne skupine so zaposleni na ključnih delovnih mestih partnerstva, opredeljenih kot ključni panožni profili, tj.  projektant, tehnolog, tržnik v gradbeništvu, kvalificirani gradbeni delavec in proizvodni delavec, pa tudi zaposleni drugih profilov (npr. vodje, projektni vodje, skupinovodje, nadzorniki, razvojni inženirji, upravljalci mehanizacije, vozniki, vzdrževalci, računovodje, administrativni kader). 


Komedija 17 mulcev (Video je bil ustvarjen v okviru aktivnosti KOC SOTRAG in prikazuje razmišljanje mladih in videnje Slovenije in sveta v letu 2017 in kasneje v letu 2030.)


Model kompetenc

 

V slovenskem prostoru je glede na trenutno stanje po ocenah podjetij in strokovnjakov potreben dvig ravni digitalizacije z avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje v predelovalnih dejavnostih, kot med drugim navaja tudi Strategija pametne specializacije. Navedeno potrebo je zaznati tudi med podjetji, ki delujejo na širšem področju industrijske proizvodnje, saj se soočajo s hitrimi spremembami tehnologije, ki jim sama težko sledijo, še težje pa novosti implementirajo v lastno delovanje in jih učinkovito uporabljajo. Z namenom zagotavljanja možnosti za sistematično spremljanje in uvajanje tehnoloških novosti ter sprotno nadgrajevanje kompetenc in znanja zaposlenih na tem področju se je partnerstvo odločilo ustanoviti Kompetenčni center kot središče informacij in znanja ter za koordinacijo usposabljanj in izobraževanj s področja uvajanja novih tehnologij v proizvodne procese. Glavni namen projekta je zagotoviti možnosti za celovit razvoj in implementacijo znanj in kompetenc za dvig kakovosti, inovativnosti, produktivnosti in konkurenčnosti ter s tem dobičkonosnosti podjetij na širšem področju industrije s pomočjo optimizacije proizvodnje, avtomatizacije in robotizacije proizvodnih procesov ter vpeljave novih tehnologij na vse ravni vodenja in delovanja podjetja. Povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega in tržnega deleža posameznih podjetij se bo posledično odražalo tudi v poviševanju gospodarske rasti na splošno. 

  • Kompetenčni center za trajnostni turizem (KOC Trajnostni turizem)

Glavni namen projekta je zagotoviti možnosti za celovit razvoj in implementacijo znanj in kompetenc za dvig kakovosti, produktivnosti in konkurenčnosti storitev v panogi turizma. Glavni cilji projekta so vzpostaviti Kompetenčni center za trajnostni turizem, razviti, izdelati in izvajati kompetenčni model za področje turizma, izvesti celovit program usposabljanja zaposlenih v partnerskih podjetjih, vzpostaviti program usposabljanj, ki se bodo izvajala tudi po zaključku projekta in tako zagotavljala trajnost rezultatov, vzpostaviti pogoje za dolgoročno delovanje nacionalnega Training centra za turizem, oblikovati pobude za spremembo ali dopolnitev poklicnih standardov, izobraževalnih programov ter nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju gostinstva, hotelirstva in turizma. Projekt nagovarja naslednje ciljne skupine – ključne panožne profile: kuhar, natakar, receptor, vodja (strežb, kuhinj, recepcij, gospodinjstva, animacije, destinacije …), prodajnik, sobarica-čistilka, tržnik, manager, pravnik, administrativna podpora.


Model kompetenc

  • Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju orodjarstva (KOC KOR)

Glavni namen Kompetenčnega centra za razvoj kadrov na področju orodjarstva – KOR je okrepiti ključne kompetence pri najbolj vitalnih kadrih v panožnih podjetjih in definirati kompetence za profile zaposlenih, ki so najbolj pomembni za nemoten razvoj in rast panoge. S pomočjo partnerskih podjetjih bodo kompetenčni model postavil, definiral ključne profile zaposlenih in jasno navedel potrebne kompetence in znanja, s ciljem, da bo model splošno uporaben v partnerskih podjetjih. Spoznanja bodo tudi prenesli na vse ostale panožne deležnike in izobraževalne institucije v RS. Za vključene partnerje KOR bodo izvedli številna usposabljanja ter s tem okrepili konkurenčnost in razvojni potencial večine vključenih podjetij. Ključne kadre, ki jih bodo razvijali, so identificirali že med pripravo vloge. To so uprava (management, kadrovniki, prodajniki), produktni vodje (tudi projektni vodje, vodje programov), razvojniki (konstrukterji, dizajnerji, IT in elektro inženirji, programerji CNC strojev itd.), tehnologi in orodjarji (CNC operaterji, oblikovalci kovin itd.) Na trgu je izjemno pomanjkanje kompetentnega kadra, zato je potrebno zagotoviti priučitev primernih kadrov v podjetjih ter izobraziti mlade v okviru formalnih in praktičnih usposabljanj.


Model kompetenc

Glavni namen projekta in z njim povezani cilji v ožjem smislu so podjetjem s krepitvijo kadrovske funkcije in preko usposabljanj zaposlenih, ki bodo krepila tudi ključne kompetence prihodnosti, pomagati pri dvigovanju dodane vrednosti in zagotavljanju konkurenčnega položaja na trgu, obenem pa ohranjati delovna mesta in povečevati zaposljivost trenutno zaposlenih. Širši namen in cilji so doprinesti k izboljšanju celotnega sistema s predlaganjem metodologij in ukrepov (zmanjševanje primanjkljajev deficitarnih poklicev in večanje zaposljivosti brezposelnih, relevantnih za kemijsko industrijo, vračanje mladih uspešnih Slovencev, ki študirajo v tujini in zaposlitev v industriji, prilagajanje javnoveljavnih izobraževalnih programov, poklicnih standardov/katalogov znanj/NPK potrebam podjetij, ipd.) ter s tem stabilizacija razmer na trgu dela.  Glavni pričakovani rezultat je dvig usposobljenosti z izvedbo usposabljanj na podlagi modela kompetenc, ki bo pokazal katere so kratko- in dolgo- ročne ključne potrebe partnerstva in bo služil kot vodilo za pripravo usposabljanj ter za izdelavo individualnih kariernih načrtov zaposlenih. Glavni učinek: preko revitalizacije funkcije razvoja kadrov v podjetjih in vlaganj v kadre se bo postopoma dvignila raven kompetenc zaposlenih, kar bo pripomoglo k pripravljenosti podjetij na izzive sedanjosti in prihodnosti. S pozornim upravljanjem s človeškimi viri se bosta dvigali motivacija zaposlenih in pripadnost podjetjem. To bo postopoma prispevalo h konkurenčnosti podjetij, ohranitvi delovnih mest in izboljšanju socialnega položaja zaposlenih. Ukvarjanje z omenjenimi širšimi strateškimi vprašanji bo imelo učinek na izboljšanje razmer na trgu dela.  


Model kompetenc

Projekt naslavlja področje povezanega vodnega cikla – oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda, ki je tudi z vidika strateških usmeritev prepoznano kot prioritetno področje (vpis pravice do pitne vode v ustavo). Navedeno področje v veliki meri pokrivajo podjetja, ki izvajajo obvezno občinsko javno gospodarsko službo, ki tudi preko tega predloga projekta prepoznavajo deficit sistematičnega usposabljanja zaposlenih, ki je zgodovinsko povezan tudi z zunanjimi dejavniki, kot je regulirana cena vodnih storitev. Ob tem področje vodovarstva obravnavamo po eni strani kot tradicionalno storitev in panogo, ki se prilagaja sodobnim izzivom, ki jih na tem področju EU opredeljuje v sklopu modro-zelene infrastrukture. Pri tem se je potrebno zavedati, da tudi na tem področju tehnološki razvoj silovito napreduje, kar postavlja ob registriranih klimatskih spremembah vedno nove izzive vsem zaposlenim. Glavni namen projekta je zmanjšane primanjkljaja na področju usposabljanja na tem področju preko ciljnega izobraževanja prepoznanih skupin zaposlenih na ključnih delovnih mestih partnerstva. Ključna delovna mesta združujemo v skupine na: (1) delovna mesta tehničnih delavcev na področju vodovarstva, ki so pretežno opredeljena z operativnim izvajanjem nalog vzdrževanja in obratovanja sistemov oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda in (2) delovna mesta višje in visoko izobraženih delavcev, ki izvajajo naloge modeliranja, optimizacije, analiz, vodenja sistemov. Pri tem naslavljamo ciljne skupine, ki obvladujejo inženirska znanja, kakor tudi skupine, ki obvladujejo pravna in ekonomska znanja, specifična za področje povezanega vodnega cikla. 


Model kompetenc

  • Kompetenčni center za razvoj kadrov v elektroindustriji (KOC EEI 4.0)

Partnerstvo, zbrano v Kompetenčnem centru za razvoj kadrov v elektroindustriji 4.0 (KOC EEI 4.0), si je izbralo izziv sedanje realnosti kot posledice dejstva, da tehnologije in naprave postajajo »pametne« in »inter-operabilne«, opremljene s senzoriji in povezane v vseobsegajočo komunicirajočo mrežo Interneta stvari. Konstantno pospešujoč, dinamičen in sistemsko-razvejan proces digitalne transformacije pa panožnim partnerjem prinaša tudi spremenjene zahteve do specifičnih znanj na ključnih panožnih delovnih mestih, ki jih bodo zaposleni morali obvladovati v bližnji prihodnosti, če bomo kot celotna slovenska družba želeli biti konkurenčni. Panoga C27 Proizvodnja električnih naprav zaposluje pomembno število zaposlenih, samo v partnerstvu je zbranih 9.309 zaposlenih, ki bo jih potrebno opremiti z novimi spretnostmi in znanji za ohranjanje konkurenčnosti. Tako so tudi tehnike in metode upravljanja s človeškimi viri podvržene izzivom digitalizacije procesov, kar svojim povezovanjem in odpiranjem ter deljenjem praks dokazujejo vpletene kadrovske službe partnerstva. Cilj projekta je vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov v elektroindustriji 4.0, v okviru katerega se bo zviševala usposobljenost na ključnih delovnih mestih v podjetjih, ki zasedajo 5 skladnih panožnih profilov v celotnem življenjskem ciklu izdelka iz panoge.  

 

Model kompetenc

S projektom vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra KOC Krog neposredno odgovarjamo tako na izražene razvojne in kadrovske potrebe podjetij, ki so vključena v projekt, kakor tudi širše na razvojne potrebe lokalnih okolij, ki se nanašajo na področje trajnostnega razvoja. KOC Krog se navezuje na načrtovano delovanje SRIP - Mreže za prehod v krožno gospodarstvo. Podjetja, vključena v KOC Krog delujejo v pretežni meri v vertikalni verigi vrednosti recikliranje, pri čemer se odpadki uporabljajo kot novi viri surovin in ponazarjajo procese in tehnologije spreminjanja odpadkov v nove vire v smeri zapiranja zanke, to je težnja k minimalni količini odpadkov oz. nič odpadkov ('zero waste'). S KOC Krog se vzpostavlja povezovanje gospodarstva in izobraževanja na vseh ravneh, kar  omogoča hitrejše prilagajanje kompetenc kadra spremembam, ki jih zahtevajo globalizacija, digitalizacija in nepredvidljive spremembe na področju krožnega gospodarstva v smeri inovativnosti in razvojno-raziskovalne naravnanosti.

Glavni namen in cilji projekta so prispevati k povečevanju konkurenčnosti vključenih podjetij, odpiranje novih »zelenih delovnih mest« v prihodnje, vzpostaviti vzdržno poslovno infrastrukturo ter mrežo organizacij in strokovnjakov, ki bo dolgoročno omogočala  izmenjavo in kroženje znanj, izkušenj, dobrih praks  in skupni razvoj kompetenc zaposlenih ter zagotavljala podporo podjetjem na področju razvoja kadrov in razumevanja ključnih mehanizmov krožnega gospodarstva v smislu globalizacije, digitalizacije in povečanja konkurenčnosti gospodarstva ter družbe kot celote, izdelati kompetenčni model za dogovorjene panožno specifične profile, spodbuditi podjetja k sodelovanju in izmenjavi znanj, skupnemu razvoju programov t. i. notranjega in panožno specifičnega usposabljanja ter k učinkovitejšemu in  enotnemu pristopu k razvoju zaposlenih, znižati primanjkljaj kompetenc in usposobiti zaposlene v podjetjih partnerstva  za učinkovito izvajanje dela v okviru panožno specifičnih profilov  ter povečati njihovo konkurenčnost.

 

Model kompetenc

 

Kompetenčni center Logins združuje podjetja, ki predstavljajo steber slovenske logistične panoge in imajo pomembno vlogo v slovenskem gospodarstvu. Projekt je edinstven v smislu vseslovenskega združevanja in tesnega sodelovanja podjetij z vseh področij logistike, ki predstavljajo vezne člene v logistični verigi od nosilcev poslov, pomorskih agentov, carinskih zastopnikov, špediterjev, uvoznikov ter prevoznikov (cestnih, letalskih, pomorskih) in drugih izvajalcev celostnih logističnih storitev in spremljevalnih prometnih dejavnosti. Delovanje kompetenčnega centra bo omogočilo zbliževanje zaposlenih znotraj različnih podjetij in iskanje sinergičnih kompetenc zaposlenih ter s tem tesnejše poslovno sodelovanje in večji prenos znanja med podjetij, kar bo prineslo pozitivne učinke panogi. Projekt vzpostavitve kompetenčnega centra bo v veliki meri prispeval k profesionalnemu in učinkovitemu pristopu zmanjševanja primanjkljajev na kadrovskem področju ter doseganju tako organizacijske kot panožne odličnosti. V panogi kot ključno pomembne izpostavljamo predvsem naslednje profile zaposlenih organizator logističnega procesa, upravljavec prekladalne in transportne mehanizacije, skladiščnik, komercialist.

 

Model kompetenc

Konzorcij je povezal podjetja, ki že aktivno pokrivajo vse segmente globalnega trga pametnih mest in skupnosti. Glavni namen projekta je vzpostaviti dolgoročno vzdržen kompetenčni model in izvajati usposabljanja, ki ponudnikom rešitev na področju pametnih mest in skupnosti zagotavljajo uspešnost v domeni. Osredotočamo se na celotno kadrovsko vertikalo, znotraj katere želimo izbrane obstoječe kadrovske profile usposobiti in spodbujati za inovativno in podjetniško razmišljanje, da bodo v vsakdanjem življenju prepoznavali priložnosti, jih okvirno ovrednotili ter najbolj zanimive med njimi popisali ter umestili v razviti proces preverjanja in podjetniškega izkoriščanja. Glavni cilji operacije:

  • definicija strokovnih znanj, spretnosti in veščin za izvajanje ključnih poslovnih in razvojnih procesov v PMiS in v sami panogi s poudarkom na razvoju posla,
  • vpeljava sodobnih principov designerskega razmišljanja na področju pametnih storitev v načrtno vodene inovacijske procese podjetij v partnerstvu,
  • identifikacija in definicija kadrovskih profilov, potrebnih za delovanje inovacijskega procesa, 
  • priprava kompetenčnega modela za navedene kadrovske profile, 
  • izmenjati izkušnje vodenja inovacijskih procesov ter med partnerji ustvariti odprt inovacijski ekosistem na področju pametnih tehnologij in 
  • izobraziti čim več zaposlenih v vseh partnerskih podjetjih za delovanje v okviru inovacijskega procesa
  • skrajšati čas od identificirane ideje ali problema do implementacije v ciljnem okolju ali na trgu.

Model kompetenc

Projekt KOC HRANA odgovarja na izzive slovenskega agroživilstva, kot je na primer padec rasti produktivnosti v agroživilstvu v zadnjem desetletju. Nadaljnji razvoj in zagotavljanje delovnih mest bo mogoče le s primerno inovacijsko politiko in učinkovitejšim vključevanjem novosti v obstoječe proizvodne sisteme ob večanju kompetenc zaposlenih. Ključni izziv je, kako spodbuditi večje število MSP in celotnih verig k vzpostavitvi poslovnega modela, ki se osredotoča na pomen razvoja integriranih izdelkov ter storitev. Zagotovo bi morali dati večjo težo na izboljšanje razvoja sposobnosti in usposobljenosti delovne sile znotraj podjetij, da bi s tem povečali inovativnost med MSP. Glavni cilj projekta je da bodo panožna podjetja z  usposabljanji zaposlenih krepila in pomagala razvijati kadre. S tem bodo prispevali k zagotavljanju konkurenčnega položaja na trgu in dviga dodane vrednosti. Doprinesti želijo k boljšemu gospodarskemu položaju agroživilstva boljšemu socialnemu položaju zaposlenih. Krepiti želijo funkcije razvoja kadrov s ciljem poslovnih izboljšav  in posledično boljših rezultatov podjetij v panogi. Vzpostavili bodo mrežo upravljanja s kadri v agroživilskih podjetjih, s ciljem ozaveščanja zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju ter izmenjave izkušenj in dobrih praks. Z razvojem modela kompetenc in sistematičnim dodatnim usposabljanjem kadrov bodo povečali produktivnost in konkurenčnost slovenskega agroživilskega sistema, s poudarkom na varnosti, kakovosti in sledljivosti živil. 

 

Zloženka KOC Hrana

 

Model kompetenc

Na vrh