Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 14. 10. 2016 potrdila program »Kompetenčni centri za razvoj kadrov«. 


Namen:
izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.


Cilji programa so:


  • izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
  • razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov;
  • krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju; 
  • krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;
  • krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;
  • promocija gospodarskih panog in / ali področij uporabe opredeljenih v S4. 


Skupna vrednost programa znaša 4.720.000,00, od tega znašata:


  • prispevek Evropske unije 3.776.000,00 EUR (80 %),
  • pripadajoča slovenska udeležba 944.000,00 EUR (20 %).


Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014- 2020 v okviru 10. prednostne osi Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost.


Operacija se bo izvajala v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS).

 Projekt sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh