O PROJEKTU KOMPETENTNA SLOVENIJA


O projektu »Kompetentna Slovenija«

 


Projekt ”Kompetentna Slovenija” je sklop delavnic in usposabljanj, namenjen širši javnosti s katerim želimo javnosti posredovati čim širši nabor kompetenc za zmanjšanje neskladij med obstoječim znanjem in novo nastajajočimi potrebami trga dela. Poleg tega pa je projekt namenjen tudi povečanju ozaveščenosti delovno aktivnega prebivalstva glede potrebe krepitve vseživljenjskih kompetenc. Soočamo se s hitrim razvojem, ki od posameznika in podjetja zahteva hitro prilagajanje na spremembe. Uspešen pristop nad omenjene izzive je v vlaganju v človeški kapital. Z znanjem, ki ga moramo nenehno dopolnjevati in nadgrajevati z novimi izobraževanji in usposabljanji bomo lahko dosegli večjo konkurenčnost in posledično tudi uspešnost. Tako na ravni posameznikov, individualnih podjetij, kot tudi na ravni celotne družbe. 

Namen projekta

Projekt se izvaja z namenom doseganja hitrejšega razvoja in s tem dviga splošne kakovosti življenja vseh posameznikov v Sloveniji, z zagotavljanjem dodatnih vlaganj v krepitev podjetniških znanj, inovativnosti in t.i mehkih veščin. Tako lahko udeleženci pridobivajo koristna znanja za vsakodnevne službene obveznosti, podjetniško udejstvovanje ali pri samem iskanju zaposlitve. 

Ciljna javnost

Dogodki so namenjeni zaposlenim, ki se želijo dodatno usposabljati in krepiti svoje kompetence z namenom učinkovitejšega opravljanja svojega dela. Zainteresirani se prijavijo za udeležbo. Prijave se zbirajo do zapolnitve prostih mest. 

V primeru, da bo št. prijav na usposabljanje preseglo razpoložljiva mesta, bodo udeleženci na usposabljanja povabljeni glede na vrstni red prijav. Najbolj zaželena usposabljanja se bodo ponovili v več izvedbah. 


Cena

Udeležba na delavnicah in usposabljanjih je za vse udeležence brezplačna.

Kraj izvajanja dogodkov

Dogodki se bodo odvijali po celotni Sloveniji, predvsem izven treh največjih urbanih središč z namenom zagotavljanja večje možnosti dostopa do usposabljanj čim širšemu krogu zainteresirane javnosti.


Področja, ki jih pokriva projekt


Gre predvsem za krepitev znanj in veščin na področjih, ki jih strokovnjaki opredeljujejo kot kompetence prihodnosti, ki usmerjajo spremembe posameznikov, procesov in organizacij. Delavnice bodo pokrivale naslednje teme:


Motivacijske delavnice z namenom spodbujanja pozitivne organizacijske klime


Pozitivna organizacijska klima je predpogoj za kakršno koli uveljavljanje sprememb in nenazadnje za dobro počutje zaposlenih. Velikokrat prepogosto pozabljamo človeški faktor in faktor človeškega kapitala, ter kako je le-ta pomemben. Delavnice na temo motivacije in pozitivne organizacijske klime bodo odgovarjale na vprašanje kje so najpogostejše napake pri razvoju kadrov, predstavljeni bodo različni modeli upravljanja kadrov, vezanih na motivacijo in organizacijsko klimo. Z novimi načini motiviranja (brez korenčka in palice) so neposredno povezani tudi novi načini vodenja, ki bo tudi ena od tem delavnic, predstavljena v nadaljevanju.

Naslovi delavnic in izvajalci (se sproti dopolnjujejo):

  • Brane Gruban (Organizacijska kultura)
  • Franka Bertoncelj (Čustvena inteligenca na delovnem mestu)

Vodenje kadrov


Delavnice na temo vodenja kadrov bodo odgovarjala na vprašanja kot npr. katere so uspešne zgodbe vodenja kadrov. Po napovedih bo leta 2025 zaposlenih 75 % milenijcev (generacija, rojena med letoma 1980 in 2000), zato so trenutno uveljavljene prakse upravljanja z ljudmi in vodenja že zastarele. Cilj delavnic pod to temo je premik k novim praksam razvoja kadrov, premik k novim načinom vodenja (kot npr. Manager 3.0 – B. Gruban), ter nenazadnje kako dosegati večjo produktivnost, zavzetost zaposlenih za izpolnjevanje poslanstva. 

Naslovi delavnic in izvajalci (se sproti dopolnjujejo):

  • Irena Deželak (Stili vodenja kadrov)
  • Andrej Božič (Vizija in strategija podjetja, BB Ekipa)

Poslovne izboljšave in spodbujanje inovativnosti, management inovacij

Delavnice na to temo bodo prikazala kako izboljšati/optimizirati procese, da se zmanjšajo tveganja ter neposredno tudi stroški. Delavnice bodo s primeri dobrih praks odgovarjala na vprašanja kot npr. kako upravljati poslovne izboljšave, kako definirati in spremljati verigo vrednosti inoviranja, 


Naslovi delavnic in izvajalci (se sproti dopolnjujejo):

  • Matej Černe (Management inovacije)
  • Primož Zupan (Manager idej)

Design management in znamčenje (brending)

Cilj delavnice design managementa je povezati projektiranje, inovacije, tehnologijo in upravljanje ter s tem zagotoviti konkurenčno prednost podjetji ter zadovoljstvo zaposlenih. Delavnice na temo strategij design managementa bodo tako vključevale uporabo miselnih procesov za reševanje splošnih poslovnih težav za izboljšanje delovanja podjetja. Nenazadnje je oblikovanje ključna komponenta za poslovanje, saj so podjetja, ki delujejo na principu upravljanja oblikovanja (design managementa) bolj uspešna, inovativna in konkurenčna.

Naslovi delavnic in izvajalci (se sproti dopolnjujejo):

  • Lynne Elvins (Design management)
  • Saša Mrak (Delavnica: kadrovanje, komunikacija, vodenje. Branding delodajalca)

Snovna učinkovitost, krožno gospodarstvo, zero waste

V vse večjem pomanjkanju virov oz. resursov, rušenju ekosistemov, vse večjem onesnaževanju okolja, je zavedanje o pomenu krožnega gospodarstva vedno bolj pomembno. Krožno gospodarjenje je ena izmed kompetenc prihodnosti. Delavnice bodo nagovarjale podjetja s preusmeritvijo v krožno gospodarstvo.


Komercializacija znanj


Predvidevajo, da se okrog 50 % kapacitete povprečnega delavca izgubi na neproduktivnih aktivnostih, zato je zelo uporabno razumeti, katera so ključna vodila za uspešnost v vaši panogi, na vašem tržišču in poskrbeti, da jih dosegamo. Čeprav so nekateri ključni indikatorji uspeha značilni tako rekoč za vse organizacije, pa ima vsaka panoga tudi svoje specifike. Na delavnicah bodo udeleženci s seboj odnesli tako značilne ključne indikatorje uspeha (KPI) za svojo panogo/podjetje/organizacijo, kot tudi nabor splošnih KPI-jev.

Naslovi delavnic in izvajalci (se sproti dopolnjujejo):

  • Janez Kolar (Razvoj zdrave uspešnosti)

Management grozdov 

Osrednje teme teh delavnic bo upravljanje grozdov, clustrov in podobnih interesnih združenj ter predstavitev dobrih praks doma in v tujini.


Prodajne veščine/trženje


Prodajne in trženjske veščine so nepogrešljive kompetence vsakega tržnika. Za uspešnost podjetja pa je pomembno, da te veščine poznajo tudi drugi zaposleni.  


Posl
ovni bonton

  • Darinka Kazič (Kako se primerno obleči/urediti v poslovnem svetu)

Izvajali bomo tudi druge delavnice in usposabljanja, ki vzpodbujajo krepitev podjetniških znanj, inovativnost in mehke veščine. 


Izvajalci

Delavnice in usposabljanja vodijo oziroma jih bodo vodili priznani slovenski in tuji strokovnjaki iz različnih področij. 


Več informacij

Termini in lokacije vseh naših delavnic in usposabljanj bodo objavljeni na spletni strani www.sklad-kadri.si. 


 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Na vrh