Razvoj kadrov

 

 

Sklad svoj namen uresničuje tudi z dodeljevanjem sredstev za vlaganja v človeške vire. Z izvajanjem programom skrbimo za razvoj kadrov že od šolanja dalje vse do zaposlitve. 

Sklad z medresorskim delovanjem povezuje različne ukrepe več ministrstev, predvsem pa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ukrepi se financirajo tudi iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

 

O RAZVOJU KADROV

 

Razvoj kadrov in kompetenc posameznikov na trgu delovne sile je ena od ključnih nalog vsakega delodajalca, posameznika in širše družbe.


Če hoče podjetje imeti zaposlene, ki so se sposobni odzivati na spremembe, jim mora omogočiti ustrezen razvoj ter stalno obnavljanje in dopolnjevanje znanja, sposobnosti, spretnosti, motiviranosti, pripadnosti in navezanosti na organizacijo.

 

Spoznanje, da je človeški kapital pot do uspeha, je prispevalo, da je ravnanje s človeškimi viri pridobilo na pomenu, vplivu in vlogi ter predstavlja eno glavnih strateških dimenzij pri načrtovanju razvoja podjetja.


Pri tem je potrebno, da so programi in ukrepi za razvoj sposobnosti in vrednot zaposlenih povezani z organizacijskimi cilji, hkrati pa zasnovani tako, da poleg interesov podjetja zadovoljuje tudi razvojne želje in potrebe vsakega posameznika.


 


Sklad izvaja programe za:


 • krepitev ključnih kompetenc mladih in izboljšanje njihove praktične usposobljenosti,
 • lažji prehod iz izobraževanja v delo in
 • spodbujanje vlaganja v zaposlene v podjetjih 

 

Poznamo različna področja, ki dajejo učinkovite rezultate pri razvoju posameznikov, kot na primer izobraževanje, usposabljanje, izpopolnjevanje zaposlenih; ocenjevanje delovne uspešnosti (redni letni razgovori, 360 stopinj…);delovne izkušnje (rotacija oz. kroženje zaposlenih, premeščanje);prenos znanja (mentorstvo, tutorstvo); različni kadrovski postopki, metode in orodja (coaching, ocenjevalni centri, iskanje talentov…); karierna orientacija (informativni, svetovalni razgovori) ...
 


Učinki usposabljanj zaposlenih
 se pri delodajalcih kažejo kot:

 

 • višje zadovoljstvo zaposlenih,
 • povečanje prometa podjetja,
 • zmanjšanje števila reklamacij/pritožb,
 • zmanjšanje števila bolniških odsotnosti,
 • boljši medosebni odnosi med zaposlenimi,
 • večja motiviranost zaposlenih,
 • izboljšano vodenje zaposlenih – boljša  komunikacija od zgoraj navzdol,
 • boljša komunikacija med zaposlenimi,
 • optimizacija dela in delovnih procesov,
 • sveže ideje, inovativnost.

 

 

 

 

 

 

Aktualni razpisi
Novice