Razpis

22.01.2016
Znani rezultati za dodelitev Zoisove štipendije dijakom višjih letnikov in študentom 1. letnika višješolskega ali dodiplomskega študija

Zoisovo štipendijo bo v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 prvič prejemalo preko 400 dijakov višjih letnikov in študentov 1. letnika višješolskega ali dodiplomskega študija.

Do Zoisove štipendije so upravičeni tisti dijaki višjih letnikov srednješolskega izobraževanja in študenti 1. letnika višješolskega ali dodiplomskega študija, ki so izkazali izpolnjevanje vseh splošnih pogojev, ki jih določa ZŠtip-1, povprečno oceno najmanj 4,10 ali zlato maturo in hkrati vsaj en ustrezen izjemni dosežek.

Odločbe o dodelitvi štipendije bodo vlagateljem poslane z navadno pošto. Če ima vlagatelj pooblaščenca ali zakonitega zastopnika, bo odločba poslana na njegov naslov.

Štipendije se izplačujejo do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Ob prvem izplačilu štipendisti prejmejo tudi vse že zapadle zneske štipendij za tekoče šolsko ali študijsko leto.

Študentje  višjih letnikov visokošolskega ali dodiplomskega študija ter študentje na magistrskem študiju bodo o odločitvah obveščeni v roku dveh mesecev od popolnosti vseh vlog, predvidoma v mesecu februarju.