27.12.2012
Rok prijave: Potekel
Štipendiranje srednješolskega tehniškega izobraževanja državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji za šolsko leto 2013/2014 (147. JR)

Javni sklad je objavil razpis za štipendiranje tehniškega izobraževanja dijakov, ki so državljani Bosne in Hercegovine, Republike Črne gore, Republike Kosovo, Republike Makedonije in Republike Srbije. Na javnem razpisu lahko izobraževalne institucije pridobijo sredstva za štipendiranje teh dijakov.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana za leto 2013 (147. JR)

 

Objava: 28. 12. 2012, Uradni list RS št. 106/12

 

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno petka, 30. 8. 2013.

 

Vrednost razpisa: 200.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja dijakov, ki so državljani držav Zahodnega Balkana (Bosne in Hercegovine,
Republike Črne gore, Republike Kosovo, Republike Makedonije in Republike Srbije), na tehniških smereh v srednješolskem izobraževanju in sicer po programih srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ali programih tehniških gimnazij v Republiki Sloveniji. Sredstva bodo podeljena od letnika, v katerega bo dijak prvič vpisan v program v šolskem letu 2013/2014, dalje, do zaključka izobraževanja po tem programu.

 

Višina štipendiranja:

 

Štipendija se podeli za:
- življenjske stroške dijaka v višini 3.500,00 EUR za posamezno šolsko leto;
- šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino po tem javnem razpisu znaša 100 % šolnine, vendar ne več kot 2.000,00 EUR za
 posamezno šolsko leto.

 

Za dijake, ki prihajajo iz držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene meddržavne sporazume, na podlagi katerih se lahko ti dijaki izobražujejo
pod enakimi pogoji kot slovenski dijaki, prijavitelj ne more uveljavljati štipendije za šolnino.

 

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
vidno označene z napisom »za 147. javni razpis«.

Na vrh