28.10.2016
Rok prijave: Potekel
Štipendiranje sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini za leto 2016 (219. JR)

Razpisna dokumentacija 

  • Razpis 
  • Prijavnica 
  • Izjava tekmovalca - izpolniti in podpisati jo mora vsak prijavljeni tekmovalec, če je ta mladoleten, jo podpiše zakoniti zastopnik
  • Izjava mentorja - podpisati jo mora mentor, če ga institucija prijavi za štipendiranje
  • Poročilo o udeležbi na tekmovanju – 1 izvod poročila mora vlagatelj poslati na elektronski naslov ad-futura@sklad-kadri.si ter en izvod po pošti na naslov sklada, in sicer šele po prejemu sredstev sklada in ne ob prijavi na razpis.

Zakonska podlaga:Dodatne informacije: 


Vera Jaćimović

T: +386 (0) 1 43 41 550

E-naslov: ad-futura@sklad-kadri.si 


Uradne ure:

Pon., sre. in pet: od 9. do 12. ure, sreda tudi od 14. do 16. ure 

Slovenske raziskovalne, strokovne in izobraževalne organizacije lahko pridobijo sredstva za štipendiranje udeležbe tekmovalcev, članov tekmovalne skupine in mentorjev na tekmovanjih v tujini.

Razpis je zaprt.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za sodelovanje na tekmovanjih v tujini za leto 2016 (219. javni razpis) 


Objava:  Razpis je bil objavljen 28. 10. 2016 na spletni strani sklada


Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 10. 2017 - SREDSTVA SO PORABLJENA

Vrednost razpisa: 200.000,00 EUR 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendije za sodelovanje raziskovalnih skupin in posameznikov ter njihovih mentorjev na mednarodnih tekmovanjih iz znanja in raziskovanja v tujini, ki se začnejo med 1. 1. 2016 in 30. 9. 2017. 

Pomembno obvestilo glede plačila upravnih taks: 

Skladno z določili 2a točke 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZelP-J in 32/16) so plačila upravnih taks za ta javni razpis oproščeni javni skladi in javne agencije ter druge osebe javnega prava. 


Opozorilo za fakultete, članice Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem: 


Vse fakultete, članice Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, ki se prijavljajo za pridobitev sredstev po tem razpisu, kot vlagatelja v prijavnici navedejo Univerzo in fakulteto, pri čemer se morajo vsi ostali podatki,  ki jih vnesejo na prijavnico (naslov, matična številka, davčna številka, št. tekočega računa, zakoniti zastopnik etc.) nanašati na univerzo in ne na fakulteto. Prijavnico v tem primeru podpiše rektor, kot zakoniti zastopnik univerze, dekan pa le v primeru, če ima pooblastilo. V primeru da ima dekan pooblastilo, je potrebno kopijo le tega skupaj z vlogo poslati na sklad.

Na vrh