15.06.2016
Rok prijave: Potekel
Štipendije za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ 2016 (212. JR)

Razpisna dokumentacija:

•    Razpis
•    Prijavnica
•    Poročilo
•    Pooblastilo (izpolnijo ga člani konzorcija za prakse oz. študij)

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)

Prijavnico in poročilo shranite na svoj računalnik in nato izpolnite elektronsko. Potrebovali boste najnovejšo verzijo programa Adobe Acrobat Reader, ki je brezplačno na voljo na spletni strani adobe.com.

Dodatne informacije:

Indira Džopa
ad-futura[@]sklad-kadri.si

+386 (0)1 43 41 566OPOZORILO!
Razpis ni namenjen fizičnim osebam, temveč  izobraževalnim institucijam.

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo višješolske oziroma visokošolske izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji ali Erasmus konzorcij za prakse oz. študij, ki bodo pridobljena sredstva v obliki Erasmus štipendije izplačali svojim študentom, ki v programskem letu 2016 odhajajo na Erasmus mobilnost.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2016 (212. javni razpis)


Objava: 15. 6. 2016 na spletni strani sklada in portalu e-Uprava


Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31. 5. 2017
 
Vrednost razpisa
: 860.000,00 EUR


Predmet razpisa
: Predmet razpisa je štipendiranje študijskih obiskov študentov, vpisanih na izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji, nosilke Erasmus listine za terciarno izobraževanje, v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1: učna mobilnost posameznikov, Mobilnost v terciarnem sektorju, Projekt mobilnosti za študente (v nadaljnjem besedilu: program Erasmus+).


Prijavitelji: Na razpis se lahko prijavi višješolska oziroma visokošolska izobraževalna ustanova v Republiki Sloveniji ali akreditiran konzorcij za program Erasmus+, ki je nosilec ustrezne Erasmus listine za terciarno izobraževanje, pri čemer morajo biti vsi člani konzorcija, katerih študenti se bodo udeležili Erasmus mobilnosti, nosilci Erasmus listine za terciarno izobraževanje.


Upravičenci: osebe s statusom študenta, ki morajo celotno obdobje trajanja mobilnosti, za katero jim je izplačana Erasmus dotacija izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1;
 • je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisan na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program prve ali druge stopnje, ki ga v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj oziroma član konzorcija za namen študija oziroma prakse, katerega predstavlja prijavitelj,
 • hkrati ne prejema katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen Erasmus dotacije,
 • ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini,
 • ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda,
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini,
 • izpolnjuje pogoje za Erasmus mobilnost v obdobju študija, kot jih določa CMEPIUS, 
 • se bo udeležil Erasmus mobilnosti,
 • mu bo izobraževalna ustanova, na kateri je vpisan v Republiki Sloveniji, v tujini opravljene obveznosti vrednotila (priznala) kot del izobraževalnega programa na tej ustanovi,
 • mu za isto obdobje Erasmus mobilnosti ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega razpisa štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2015 (191. javni razpis),
 • zanj sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj.


Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: »Ad futura – Erasmus+ 2016 (212. JR)« ter nazivom in naslovom prijavitelja na ovojnici).

 

 

 

Na vrh