Razpis

02.09.2014
Rok prijave: Potekel
Štipendije za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ 2014 (180. JR)

Razpisna dokumentacija:
• Razpis
• Sprememba razpisa

• Čistopis razpisa

• Prijavnica
• Poročilo
• Pooblastilo (izpolnijo ga člani konzorcija za prakse oz. študij)


Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)

 

Prijavnico in poročilo shranite na svoj računalnik in nato izpolnite elektronsko. Potrebovali boste najnovejšo verzijo programa Adobe Acrobat Reader, ki je brezplačno na voljo na spletni strani adobe.com.

 

Dodatne informacije:

 

Sabina Mikuletič Zalaznik
ad-futura[@]sklad-kadri.si
tel. 01/434 15 50

 

OPOZORILO!
Razpis ni namenjen fizičnim osebam, temveč  izobraževalnim institucijam.

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo višješolske oziroma visokošolske izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji ali Erasmus konzorcij za prakse oz. študij, ki bodo pridobljena sredstva v obliki Erasmus štipendije izplačali svojim študentom, ki odhajajo na Erasmus mobilnost v okviru programskega leta 2014.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2014 (180. javni razpis)


Objava: Razpis je bil objavljen 2. 9. 2014, sprememba pa 3. 9. 2014 na spletni strani sklada


Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 29. 5. 2015 


Vrednost razpisa: 2.000.000,00 EUR


Predmet razpisa: Predmet razpisa je štipendiranje študijskih obiskov študentov, vpisanih na izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji, ki so nosilke Erasmus listine za terciarno izobraževanje, v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1: učna mobilnost posameznikov, Mobilnost v terciarnem sektorju, Projekt mobilnosti za študente (v nadaljnjem besedilu: program Erasmus+).


Prijavitelji: Na razpis se lahko prijavi višješolska oziroma visokošolska izobraževalna ustanova v Republiki Sloveniji ali akreditiran konzorcij za program Erasmus+, ki je nosilec ustrezne Erasmus listine za terciarno izobraževanje, pri čemer morajo biti vsi člani konzorcija, katerih študenti se bodo udeležili Erasmus mobilnosti, nosilci Erasmus listine za terciarno izobraževanje.

 

Upravičenci: Upravičenec je oseba s statusom študenta, ki mora celotno obdobje trajanja mobilnosti, za katero mu je izplačana Erasmus dotacija, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1;
 • je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisan na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program prve ali druge stopnje, ki ga v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj oziroma član konzorcija za namen študija oziroma prakse, katerega predstavlja prijavitelj,
 • hkrati ne prejema katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen Erasmus dotacije,
 • ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini,
 • ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda,
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini,
 • izpolnjuje pogoje za Erasmus mobilnost v obdobju študija, kot jih določa CMEPIUS,
 • se bo udeležil Erasmus mobilnosti,
 • mu bo izobraževalna ustanova, na kateri je vpisan v Republiki Sloveniji, v tujini opravljene obveznosti vrednotila (priznala) kot del izobraževalnega programa na tej ustanovi,
 • mu za isto obdobje Erasmus mobilnosti ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega razpisa štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v študijskem letu 2013/2014 v okviru programa Erasmus (156. JR) (Uradni list RS, št. 60/13),
 • zanj sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj.

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 180. javni razpis).