24.12.2015
Rok prijave: Potekel
Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2015 (205. javni razpis)

Razpisna dokumentacija:

Zakon o štipendiranju (Zštip-1; Ur. l. RS 56/13 in 99/13-ZUJPS-C)

Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad-futura  (Ur. l. RS, št. 76/14)

 

Prijavnico in poročilo shranite na svoj računalnik in nato izpolnite elektronsko. Potrebovali boste najnovejšo verzijo programa Adobe Acrobat Reader, ki je brezplačno na voljo na spletni strani adobe.com.


Dodatne informacije:


ad-futura[@]sklad-kadri.si
tel. 01 43 45 893

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajajo na študijski obisk v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske od 1. 10. 2015 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 31. 3. 2017.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2015 (205. javni razpis) 

Objava razpisa:
  24. 12. 2015 na spletni strani sklada in portalu e-Uprava

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 15. 12. 2016

Vrednost razpisa: 400.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujino za namen:

 • izobraževanja ali
 • praktičnega usposabljanja.

  Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov v obdobju od 1. 10. 2015 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 31. 3. 2017. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.

  Posamezen vlagatelj lahko po tem razpisu pridobi sredstva za največ en študijski obisk. Do sredstev po tem razpisu ni upravičen vlagatelj, ki je bil več kot enkrat upravičen do štipendije za študijske obiske po kateremkoli razpisu sklada iz preteklih let.

  Višina štipendije: Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške.
 • Osnovna štipendija se dodeli v višini največ 70 EUR za vsak dopolnjeni teden študijskega obiska, v katerem upravičenec opravlja obveznosti, ki bodo predmet priznavanja po vrnitvi, vendar v skupni višini največ 1.750 EUR za obisk, ki traja 25 tednov ali dlje.
 • Štipendija za potne stroške med Slovenijo in državo študijskega obiska se dodeli v višini 500,00 EUR. Če vlagatelj odhaja na študijski obisk v državo članico Evropske unije, Liechtenstein, Norveško, Švico, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro, Kosovo, Makedonijo, Albanijo, Turčijo ali če ima potne stroške krite delno ali v celoti, do štipendije za potne stroške ni upravičen.

  Način oddaje prijav: Prijave naj bodo predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti kuverti s pripisom »za 205. javni razpis«.

Na vrh