11.12.2014
Rok prijave: Potekel
Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2014 (185. JR)

Razpisna dokumentacija:

 

Razpis

Sprememba razpisa

Čistopis razpisa

Prijavnica

Poročilo o udeležbi

 

Zakon o štipendiranju (Zštip-1; Ur. l. RS 56/13 in 99/13-ZUJPS-C)


Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad-futura  (Ur. l. RS, št. 76/14) 

 


Prijavnico in poročilo shranite na svoj računalnik in nato izpolnite elektronsko. Potrebovali boste najnovejšo verzijo programa Adobe Acrobat Reader, ki je brezplačno na voljo na spletni strani adobe.com.

 


Dodatne informacije:
Maja Deisinger
ad-futura[@]sklad-kadri.si
tel. 01/434-58-96

 

Vse vlagatelje naprošamo, da najprej preberete razpis in pogosta vprašanja, ki se nahajajo na dnu strani.

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajajo na študijski obisk v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske od 1. 10. 2014 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 29. 2. 2016.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2014 (185. javni razpis) 

 
Objava razpisa:  11. 12. 2014 na spletni strani sklada in portalu e-uprava

 
Objava spremembe razpisa:  25. 9. 2015 na spletni strani sklada in portalu e-Uprava


Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 15. 12. 2015


Vrednost razpisa: 400.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujino za namen:

  • izobraževanja ali
  • praktičnega usposabljanja.

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov, ki se pričnejo od 1. 10. 2014, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 29. 2. 2016. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.¸

 

Posamezen vlagatelj lahko po tem razpisu pridobi sredstva za največ en študijski obisk. Do sredstev po tem razpisu ni upravičen vlagatelj, ki je bil več kot enkrat upravičen do štipendije za študijske obiske po kateremkoli razpisu sklada iz preteklih let.

 

Višina štipendije: Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške.

 

  • Osnovna štipendija se dodeli v višini največ 70 EUR za vsak dopolnjeni teden študijskega obiska, v katerem upravičenec opravlja obveznosti, ki bodo predmet priznavanja po vrnitvi, vendar v skupni višini največ 1.750 EUR za obisk, ki traja 25 tednov ali dlje.
  • Štipendija za potne stroške med Slovenijo in državo študijskega obiska se dodeli v višini 500,00 EUR. Če vlagatelj odhaja na študijski obisk v državo članico Evropske unije, Liechtenstein, Norveško, Švico, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro, Kosovo, Makedonijo, Albanijo, Turčijo ali če ima potne stroške krite delno ali v celoti, do štipendije za potne stroške ni upravičen.

Način oddaje prijav: Prijave naj bodo predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti kuverti s pripisom »za 185. javni razpis«.

 

 

 

 

 

Pogosta vprašanja Prikaži vse / Skrij vse

fold faq Ali lahko zaprosim za štipendijo šele po zaključku študijskega obiska?

Za sredstva lahko zaprosite tudi po zaključku vašega študijskega obiska, če bodo sredstva še na voljo. Razpis je namreč odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 9. 2015.

fold faq Ali je moja vloga popolna?

Če niste prejeli pisnega odgovora, vaša vloga še ni bila pregledana. V primeru, da vloga ni popolna, boste prejeli pisni poziv k dopolnitvi, v katerem  bo navedeno točno katera dokazila manjkajo ter rok, do kdaj jih morate predložiti. V primeru, da je vloga popolna, boste prejeli pisno odločbo.

fold faq Katere pogoje je potrebno izpolnjevati za prijavo na razpis?

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, so navedeni pod 3. točko 185. javnega razpisa.

fold faq Ali je mogoče v okviru tega razpisa zaprositi tudi za sofinanciranje udeležbe na strokovnih usposabljanjih, konferencah ali poletnih šolah?

Če izpolnjujete VSE razpisne pogoje iz točke 3., potem lahko pridobite sredstva tudi za udeležbo na strokovnih usposabljanjih, konferencah ali poletnih šolah.

fold faq Ali je nujen pogoj, da matična ustanova študijski obisk vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji?

Da, štipendija se lahko dodeli le za študijski obisk, ki ga slovenska izobraževalna ustanova, na kateri je kandidat vpisan, vrednoti kot del izobraževalnega programa. Obveznosti se lahko priznajo kot delno ali v celoti opravljene obveznosti pri določenem predmetu, v obliki študijskih kreditov ali na drug primerljiv način.

fold faq Prejemam državno/Zoisovo štipendijo. Ali sem upravičen tudi do štipendije za študijske obiske?

Razpis določa, da kandidat poleg štipendije za študijske obiske hkrati ne sme prejemati katere od drugih štipendij iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, ki so namenjene izključno študijskemu obisku v tujini.  Lahko pa prejema npr. državno, Zoisovo ali kadrovsko štipendijo, saj so le-te namenjene celotnemu izobraževanju in se ne dodelijo izključno za študijski obisk. Zoisovi štipendisti, ki uveljavljajo pravico do Zoisove štipendije pri Zavodu za zaposlovanje, pa imajo možnost zaprositi še za poseben dodatek za izmenjavo v tujini. Če zavodski zoisovi štipendisti želijo prejeti skladovo štipendijo za študijske obiske, potem za ta dodatek pri Zavodu za zaposlovanje ne smejo zaprositi.

fold faq Kdaj lahko pričakujem odločitev?

Skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku mora sklad izdati odločbo najkasneje v dveh mesecih od prejema popolne vloge.

fold faq Katera dokazila moram oddati po zaključku študijskega obiska in kdaj jih moram predložiti?

Štipendist je dolžan v roku enega meseca po zaključku študijskega obiska predložiti:
- poročilo o študijskem obisku (obrazec za poročilo je del razpisne dokumentacije),
- originalno potrdilo gostujoče izobraževalne ustanove o trajanju mobilnosti z navedbo točnega datuma začetka in zaključka študijskega obiska, ki je izdano po zaključku študijskega obiska,
- potrdilo o opravljenih obveznostih.


Vlagatelji, katerim bo odločba izdana po zaključku študijskega obiska, morajo zgoraj navedena dokazila predložiti pred izplačilom štipendije.

fold faq Ali lahko dokazila pošljem skenirana po elektronski pošti?

NE. Dokazila je potrebno poslati po navadni pošti, lahko pa jih prinesete tudi osebno na sklad.

fold faq Ali se lahko večkrat prijavim na razpis za različne študijske obiske?

Posamezen vlagatelj lahko po tem razpisu pridobi sredstva za največ en študijski obisk. Do sredstev po tem razpisu ni upravičen vlagatelj, ki je bil že več kot enkrat upravičen do štipendije za študijske obiske po kateremkoli razpisu sklada za študijske obiske iz preteklih let.

fold faq Na Erasmus izmenjavo sem se prijavil le za prvi semester, sedaj pa želim podaljšati in tu ostati še drugi semester, vendar zaradi pomanjkanja sredstev na bom prejemal štipendije za drugi semester. A se lahko prijavim na 185. razpis za drugi semester?

Ne, ker ne izpolnjujete razpisnega pogoja iz točke 3.8.

fold faq Imam en izvod originalnega certifikata/potrdila gostujoče ustanove o trajanju mobilnosti in bi ga želel obdržati. Ali lahko pošljem kopijo?

Sklad izrecno zahteva originalno potrdilo o trajanju mobilnosti na gostujoči ustanovi. V kolikor potrebujete original za nadaljnjo uporabo, lahko predložite overjeno kopijo.

fold faq Po zaključku študijskega obiska sem oddal originalen certifikat/potrdilo gostujoče ustanove o trajanju mobilnosti. Ali lahko sedaj dobim originalno potrdilo nazaj?

Ne. Skladno s tretjim odstavkom 4. člena razpisa, sklad predloženih dokazil ne vrača.

fold faq Prejel sem odločbo, kaj sedaj?

Potrebno je počakati na dokončnost odločbe, potem vam nakažemo sredstva.

fold faq Kdaj postane odločba dokončna?

Odločba postane dokončna, ko preteče 15-dnevni pritožbeni rok, ki prične teči naslednji dan po vročitvi odločbe.

Pri pozitivni odločbi, poslani z navadno pošto, šteje, da je odločba vročena 21. dan od dneva odpreme, ki je označen na odločbi, pri odločbi o zavrnitvi vloge in sklepu o zavržbi vloge pa 15-dnevni pritožbeni rok začne teči naslednji dan po dejanski vročitvi odločbe ali sklepa.

fold faq Kdaj postane odločba dokončna, če se odpovem pravici do pritožbe?

Odločba postane dokončna tisti dan, ko sklad prejme pisno odpoved pravici do pritožbe. Pravici do pritožbe se lahko odpove vlagatelj ali njegov pooblaščenec.

fold faq Ali se lahko odpovem pravici do pritožbe po telefonu?

Ne.

fold faq Kdaj se izvrši nakazilo sredstev?

Nakazilo sredstev se izvrši v 15 dneh po dokončnosti odločbe; če je bila vlagatelju odločba izdana po zaključku študijskega obiska, začne 15-dnevni rok teči,  ko je določba dokončna in je štipendist predložil vsa zahtevana dokazila o zaključku študijskega obiska (8. točka 185. javnega razpisa).

fold faq V 30 dneh po zaključku študijskega obiska še nimam vse potrebne dokumentacije, ki jo moram oddati po zaključku študijskega obiska. Ali sem o tem dolžan obvestiti sklad?

Da. V nasprotnem bomo zahtevali vračilo sredstev zaradi neizpolnjevanja obveznosti vlagatelja, ki je prejel štipendijo. Če zahtevane dokumentacije ne morete predložiti v roku 30 dneh iz objektivni razlogov, morate pred iztekom 30-dnevnega roka o tem obvestiti sklad in prositi za podaljšanje roka.

fold faq Gostujoča ustanova mi je izdala potrdilo, iz katerega so razvidni datumi začetka in zaključka študijskega obiska, hkrati pa je to tudi potrdilo o opravljenih obveznosti. Ali sta lahko obe potrdili združeni v enem potrdilu?

Da.

Na vrh