25.10.2013
Rok prijave: Potekel
Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2013 (164. JR)

Razpisna dokumentacija:

<typolist>

Razpis (Uradni list RS, št. 88/13)

Prijavnica

Pooblastilo

Poročilo o udeležbi - potrebno ga je predložiti po zaključenem študijskem obisku

</typolist>

Splošni pogoji poslovanja (Ur.l. RS, št. 91/09 in 102/12

 

Prijavnico shranite na svoj računalnik in nato izpolnite elektronsko. Potrebovali boste najnovejšo verzijo programa Adobe Acrobat Reader, ki je brezplačno na voljo na spletni strani adobe.com.

fileadmin/dokumenti/Razpisi/145-javni-razpis/studijski_obiski_-_pogosta_vprasanja.pdf

 

Dodatne informacije:

 

01 434 15 62

01 434 15 50

01 434 58 93

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajajo na kratkoročno mobilnost v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske od 1. 10. 2013 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2014.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2013 (164. JR) 

 

Objava: 25. 10. 2013, Uradni list RS št. 88/13

 

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 9. 2014

 

Vrednost razpisa: 400.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje kratkoročne mednarodne mobilnosti v tujino (študijskih obiskov) dijakov in študentov, in sicer za namen:

  • izobraževanja ali
  • praktičnega usposabljanja.

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov v obdobju od 1. 10. 2013 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2014. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.

 

Posamezen kandidat lahko po tem razpisu pridobi sredstva za največ en študijski obisk. Do sredstev po tem razpisu ni upravičen kandidat, ki je bil več kot enkrat upravičen do štipendije za študijske obiske po kateremkoli razpisu sklada iz preteklih let.

 

Višina štipendije: Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške.

  • Osnovna štipendija se dodeli v višini največ 70 EUR za vsak dopolnjeni teden študijskega obiska v katerem upravičenec opravlja obveznosti, ki bodo predmet priznavanja po vrnitvi, vendar v najvišji skupni višini največ 1.750 EUR za obisk, ki traja 25 tednov ali dlje.
  • Štipendija za potne stroške med Slovenijo in državo študijskega obiska se dodeli v višini 500,00 EUR. Če kandidat odhaja na študijski obisk v državo članico Evropske unije, Liechtenstein, Norveško, Švico, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro, Kosovo, Makedonijo, Albanijo, Turčijo ali če ima potne stroške krite delno ali v celoti, do štipendije za potne stroške ni upravičen.

 

Način oddaje prijav: Prijave naj bodo predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti kuverti s pripisom »za 164. javni razpis«.

Na vrh