29.12.2014
Rok prijave: Potekel
Štipendije za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji za šolsko leto 2015/2016 (189. JR)

Razpisna dokumentacija:

 

Zakon o štipendiranju (Zštip-1; Ur. l. RS 56/13 in 99/13-ZUJPS-C)

Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad-futura (Ur. l. RS, št. 76/14)

Prijavnico in poročilo shranite na svoj računalnik in nato izpolnite elektronsko. Potrebovali boste najnovejšo verzijo programa Adobe Acrobat Reader, ki je brezplačno na voljo na spletni strani adobe.com.


Dodatne informacije:

Indira Džopa
ad-futura[@]sklad-kadri.si

+386 (0)1 43 41 566


Na javnem razpisu lahko izobraževalne ustanove pridobijo sredstva za štipendiranje srednješolskega tehniškega izobraževanja dijakov, ki so državljani Bosne in Hercegovine, Republike Črne gore, Republike Kosovo, Republike Makedonije in Republike Srbije.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana za leto 2015 (189. javni razpis)
 
Objava razpisa:
29. 12. 2014 na spletni strani sklada
 
Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 6. 2015
 
Vrednost razpisa:
200.000,00 EUR
 
Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja dijakov, ki so državljani držav Zahodnega Balkana (Bosne in Hercegovine, Republike Črne gore, Republike Kosovo, Republike Makedonije in Republike Srbije), na tehniških smereh v srednješolskem izobraževanju in sicer po programih srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ali programih tehniških gimnazij v Republiki Sloveniji. Sredstva bodo podeljena od letnika, v katerega bo dijak prvič vpisan v program v šolskem letu 2015/2016, dalje do zaključka izobraževanja po tem programu.
 
Višina štipendiranja:
 
Štipendija se podeli za:
- življenjske stroške dijaka v višini 3.500,00 EUR za posamezno šolsko leto;
- šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino po tem javnem razpisu znaša 100 % šolnine, vendar ne več kot 2.000,00 EUR za posamezno šolsko leto.
 
Za dijake, ki prihajajo iz držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene meddržavne sporazume, na podlagi katerih se lahko ti dijaki izobražujejo pod enakimi pogoji kot slovenski dijaki, vlagatelj ne more uveljavljati pravice do štipendije za šolnino.
 
Način oddaje vloge:
Vloge je potrebno vložiti pri Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti s pripisom »za 189. javni razpis«.

 

 

Na vrh