28.12.2018
Rok prijave: Potekel
Štipendije za podiplomski študij državljanov držav Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2019 (268. JR)

Razpisna dokumentacija:

 

Pravne podlage:

Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18)

Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad-futura (Uradni list RS, št. 76/14 in 45/18)

 

Dodatne informacije
 
01 434 15 66 

ad-futura[@]sklad-kadri.si   
 

Uradne ure:
ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure,
sreda tudi od 14. do 16. ure

Štipendije so namenjene državljanom držav Zahodnega Balkana za podiplomski (magistrski ali doktorski) študij s področja naravoslovja, tehnike in medicine v Sloveniji.

Rok prijave: 2. 9. 2019

Vlagatelji morajo imeti do roka za prijavo urejeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, skladno z zakonom, ki ureja prijavo začasnega prebivališča ali sklenjeno veljavno pooblastilo z osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji. Vlagatelj mora v času študija (od 1. 10. 2019 dalje) bivati v Sloveniji. Do 1. 10. 2019 mora tudi vložiti prošnjo za dovoljenje za začasno bivanje v Sloveniji iz naslova študija skladno z določili Zakona o tujcih, zanj lahko zaprosi na pristojni instituciji  iz tujine (diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije) pred prihodom v Slovenijo ali ob prihodu v Slovenijo na pristojni upravni enoti.


Višina štipendije:  

Štipendija se lahko dodeli za:
•  šolnino v višini dejanske šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno študijsko leto in/ali
•  življenjske stroške v višini 8.400,00 EUR letno.

Način oddaje vlog
Prijavnica in druga ustrezna dokumentacija morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, vidno označena z napisom »za 268. javni razpis« do roka za prijavo.


Štipendijsko razmerje
:
O izidu javnega razpisa so vlagatelji obveščeni z odločbo. Štipendisti nato podpišejo pogodbo o štipendiranju. Štipendist mora redno napredovati v višji letnik in študij uspešno zaključiti v pogodbenem roku.

 

 

Pogosta vprašanja Prikaži vse / Skrij vse

fold faq Kje dobim informacije o študiju, izobraževalnih institucijah, življenju v Sloveniji in postopkih za vpis?

Na voljo je spletna stran Study in Slovenia, namenjena predvsem tujcem, ki pridejo v Slovenijo na študij. Tam najdete vse koristne informacije s tega področja.

fold faq Prihajam iz Zahodnega Balkana in želim študirati v Sloveniji. Ali mi štipendija pripada?

Štipendije so namenjene podiplomskim študentom izbranih smeri, ki so dodiplomski študij že zaključili v državah Zahodnega Balkana. Za pridobitev štipendije morajo kandidati izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa in zbrati dovolj točk po merilih za točkovanje. 

fold faq Do roka za prijavo še ne bom imel vseh dokazil. Se lahko vseeno prijavim?

Ja, lahko se prijavite. Pomembno je, da do roka za prijavo oddate izpolnjeno prijavnico in vsa dokazila, ki jih boste do takrat že lahko predložili. Po pregledu vaše vloge vam bomo izdali poziv k dopolnitvi, kjer bo določen nov rok, do katerega boste morali vlogo dopolniti z vsemi v pozivu navedenimi dokazili in informacijami. Nov rok za dopolnitev vloge ne pomeni novega roka za upoštevanje ocen ali objav, je le rok za predložitev manjkajočih dokazil. Bodite pozorni, da vlogo dopolnite z vsemi navedenimi dokazili v navedenem roku. Poziv k dopolnitvi sklad izda samo enkrat. Če prejmete manjkajoča dokazila pred prejemom poziva za dopolnitev vloge, lahko vlogo dopolnite samoiniciativno in oddate manjkajoča dokazila prej, saj tako pripomorete k hitrejšemu postopku.

fold faq Ali imam prednost, če se prijavim prej kot ostali kandidati?

Javni razpis ima zaprti rok prijave, kar pomeni, da se prijave sprejemajo do vključno datuma, ki je rok za prijavo. Vrstni red prispelih vlog ni pomemben, saj se vse pravočasno prispele vloge obravnavajo enakovredno ne glede na datum oddaje vloge. 

fold faq Kako poteka postopek izbora za štipendijo?

Po prejemu vseh vlog se najprej izločijo prepozno prispele vloge. Vse ostale vloge gredo v formalni pregled vlog, kar pomeni, da vsi tisti kandidati, ki niso oddali popolne vloge (manjka dokumentacija, ki je zahtevana v razpisu), prejmejo poziv k dopolnitvi vloge. Šele ko so vse pravočasno prispele vloge dopolnjene oziroma popolne (imajo vso potrebno dokumentacijo), se prične vsebinski pregled vlog. Najprej se preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev (kandidati, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev, tu izpadejo), sledi ocenjevanje vlog (točkovanje po merilih v razpisu). Pripravi se prednostni seznam upravičencev, kjer se glede na razpoložljiva denarna sredstva določi meja, ki je potrebna za pridobitev štipendije. Vsi kandidati prejmejo odločbo o izidu vloge za štipendijo. Kandidati, ki prejmejo pozitivno odločbo, so nato pozvani k podpisu pogodbe o štipendiranju.

fold faq Ali sem s prijavo za štipendijo vpisan na izobraževalno institucijo?

Postopek prijave na javni razpis na štipendijo se vodi ločeno od postopka prijave na želeno izobraževalno institucijo.

- Postopek vpisa na izobraževalno institucijo: Postopek vpisa (roki in način prijave) na izobraževalne institucije v Sloveniji poteka neposredno pri izobraževalni instituciji oziroma preko portala eVŠ. Za več informacij se obrnite na izobraževalno institucijo.

- Postopek prijave na javni razpis za pridobitev štipendije: Skladno z navodili v javnem razpisu, dostopnem na spletni strani sklada, morate prijavnico in zahtevano dokumentacijo oddati do roka, določenega z javnim razpisom.

fold faq Ali moram ob oddaji vloge bivati v Sloveniji?

Ob oddaji vloge ni nujno, da bivate v Sloveniji. Vlogo lahko oddate ob prihodu v Slovenijo, če takrat že bivate tukaj ali pa jo pošljete po pošti iz vaše države - v vsakem primeru jo morate oddati do roka za prijavo. Skladno s točko 3.2 javnega razpisa pa morate imeti do roka za prijavo urejeno začasno prebivališče v Sloveniji ali sklenjeno veljavno pooblastilo z osebo s prebivališčem v Sloveniji (eno ali drugo).

fold faq Ali moram v času študija bivati v Sloveniji?

Da. Študijsko leto se skladno z veljavno zakonodajo prične 1. oktobra v posameznem študijskem letu, zato morate od 1. oktobra dalje bivati v Sloveniji. Skladno s točko 3.3 javnega razpisa morate oddati vlogo za pridobitev dovoljenja za začasno bivanje v RS iz naslova študija pred 1. oktobrom (lahko na pristojni instituciji v tujini ali na pristojni instituciji v Sloveniji). 

fold faq Kako naj pridobim začasno dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji iz naslova študija?

Tuj študent, ki študira v Sloveniji, potrebuje imeti urejeno dovoljenje za bivanje v RS. Tujcu, ki je sprejet na študij v RS, se lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje iz naslova študija. Če boste za to dovoljenje zaprošali iz tujine, lahko to naredite na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu RS v tujini. Če ste že v Sloveniji, ko zaprošate za tovrstno dovoljenje, lahko zanj zaprosite pri pristojni upravni enoti (to je tista, kjer nameravate prebivati ali že prebivate). Za tovrstno dovoljenje morate vložiti prošnjo pred 1. oktobrom. Ko vložite prošnjo, vam upravna enota izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno bivanje, na podlagi katerega lahko v Sloveniji bivate do odločitve o prošnji. To potrdilo oziroma potrdilo, da ste vložili prošnjo za začasno bivanje je del dokumentacije, ki jo morate priložiti prijavnici na javni razpis za štipendijo.

 

Ob dovoljenju za prebivanje bo tujec pridobil tudi enotno matično številko (EMŠO), ki jo v postopku pridobitve potrebujemo ob vnosu vloge v sistem, v katerem se razpis izvaja.

 

Več informacij o teh postopkih najdete na spletni strani Info za tujce in na tej povezavi.

fold faq Ali je za prijavo na razpis kakšen starostni pogoj?

Eden izmed pogojev javnega razpisa je, da je kandidat še ni dopolnil 28 let na prvi dan, ko bi bil upravičen do štipendije po tem javnem razpisu, to je na prvi dan začetka študijskega leta – 1. oktober. Starostna meja za pridobitev štipendije za visokošolsko izobraževanje je zakonsko določena v Zakonu o štipendiranju. Meja velja za vse tri stopnje študija, tudi za doktorske študente.

fold faq Ali se lahko prijavim za štipendijo, če izpolnjujem skoraj vse pogoje, le enega ne?

Za pridobitev štipendije morajo biti izpolnjeni VSI pogoji hkrati in izjeme niso mogoče.

fold faq Ali lahko pridobim štipendijo za isto ali nižjo stopnjo študija, na katerega sem bil v preteklosti že vpisan, vendar ga še nisem dokončal?

Štipendijo lahko pridobite za isto stopnjo študija, na katerega ste bili v preteklosti že vpisani, le v primeru, da tega študija niste zaključili in le za tisti letnik, v katerega še niste bili vpisani. Za nižjo stopnjo študija štipendije ne morete pridobiti. 

fold faq Kje lahko preverim akreditiranost oz. javno veljavnost svojega izbranega študijskega programa oz. institucije?

Javno veljavnost izobraževalnih institucij lahko preverite pri pristojnem organu v Sloveniji, agenciji NAKVIS. Na njihovi spletni strani je na voljo seznam akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov. Za tovrstni javni razpis mora biti javna veljavna izobraževalna institucija (preverite lahko v evidenci akreditacij visokošolskih zavodov, kjer najdete informacijo, do kdaj velja akreditacija) IN javno veljaven mora biti tudi študijski program (preverite v evidenci akreditiranih študijskih programov, kjer najdete informacijo, do kdaj velja akreditacija). Če je institucija ali program v postopku podaljšanja akreditacije, velja, da je program akreditiran dokler se ne izda nova odločba o akreditaciji.

fold faq Kako naj vem, ali moj izbrani študij spada pod področja, ki so štipendirana po tem javnem razpisu?

Katere smeri so štipendirane, je opisano v prvi točki javnega razpisa. Za smer študija se upošteva klasifikacija SURS – KLASIUS-P16 (s klikom na podčrtani del se vam bo odprla povezava z vsemi področji).

 

Za študijske programe na slovenskih izobraževalnih institucijah je možno preveriti kam se uvrščajo v klasifikaciji v eVŠ evidenci visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki je dostopna na spletni strani Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport (MIZŠ) na naslednji povezavi. V tabeli »študijski programi« (morate jo prenesti) lahko poiščete po nazivu vašega študijskega programa (na ustrezni instituciji in za ustrezno stopnjo izobrazbe) KLASIUS-P16 številko (stolpec »KLASIUS-P16 glavni« oziroma »KLASIUS-P16 ostali), ki vam pove, v katero področje se uvršča smer.

 

Primer: Program Informacijske in komunikacijske tehnologije (MPŠ, 2. stopnja) se skladno z zgornjo evidenco uvršča pod področje 610 – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), torej pod področje 6 (Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) iz povezave KLASIUSP-16 in tako spada pod področja štipendiranja, ki so navedena v razpisu pod prvo točko.

fold faq Ali se lahko prijavim na razpis, če se nameravam vpisati na dodiplomski študij?

Na ta javni razpis se je možno prijaviti samo za podiplomski študij (magistrski ali doktorski), za dodiplomski študij za državljane Zahodnega Balkana na skladu ni nobenega javnega razpisa.

fold faq Ali se lahko prijavim na razpis, če se nameravam vpisati na študij s področja družboslovja?

Na ta javni razpis se je možno prijaviti samo za področja pretežno naravoslovnih smeri (oziroma za smeri, navedene v razpisu), druge smeri (družboslovje, umetnost) niso štipendirane.

fold faq Ali se lahko prijavim na ta razpis, če sem državljan države Zahodnega Balkana, dodiplomski študij sem opravil drugje v tujini, podiplomski študij pa bi rad nadaljeval v Sloveniji?

Načeloma lahko, če je bil dodiplomski študij narejen v kateri drugi državi Zahodnega Balkana (na primer, sem državljan Srbije, zaključil pa sem prvo stopnjo v Makedoniji). V kolikor je bil dodiplomski študij narejen v kateri drugi tuji državi, štipendije ni možno pridobiti, saj je eden izmed pogojev javnega razpisa zaključen dodiplomski študij v eni izmed držav Zahodnega Balkana.

fold faq Dodiplomski študij sem zaključil v Sloveniji. Ali se lahko prijavim na ta razpis?

Ne, štipendije ni možno pridobiti, saj je eden izmed pogojev javnega razpisa zaključen dodiplomski študij v eni izmed držav Zahodnega Balkana.

fold faq Lahko poleg štipendije Ad futura prejemam tudi druga sredstva iz virov v Republiki Sloveniji?

Ne, ker tako določa pogoj javnega razpisa. Izjema je pridobitev drugih sredstev izključno za šolnino (če se ta kandidatu zaračunava). V tem primeru lahko pri nas zaprosite samo za štipendijo za življenjske stroške. 

fold faq Ali lahko zaprosim samo za štipendijo za življenjske stroške?

Načeloma kandidat zaprosi za štipendijo v celoti (za življenjske stroške v višini 8.400 EUR letno in v višini 3.000 EUR za šolnino). Če se mu šolnina ne zaračunava, potem lahko prejme samo štipendijo za življenjske stroške. Samo za življenjske stroške pa lahko zaprosi tudi v primeru, da se mu šolnina zaračunava, ampak mu jo krije nekdo drug. 

fold faq Ali se lahko prijavim za oboje hkrati, življenjske stroške in šolnino ali pa samo za eno ali drugo, pa si med postopkom premislim?

Kandidat, ki v vlogi označi, da se prijavlja za življenjske stroške in šolnino, lahko v postopku delno umakne svojo vlogo za eno ali drugo (na primer, umakne vlogo za šolnino) in kandidira samo za eno postavko (na primer, kandidira samo za življenjske stroške). V kolikor kandidat do poteka roka v vlogi zaprosi samo za življenjske stroške ali šolnino (na primer, kandidira samo za življenjske stroške), pa naknadno v postopku ne more dodatno zaprositi še za drugo (na primer, ne more dodatno zaprositi za šolnino, če je v prijavnici označil, da se zanjo ne prijavlja). Vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na potek postopka, mora kandidat sporočiti skladu najkasneje v 8 dneh, odkar je za spremembo izvedel.

fold faq Ali lahko zaprosim samo za štipendijo za življenjske stroške za prvo leto, za ostala leta študija pa za življenjske stroške in šolnino, ker ne vem če bom imel tudi v višjih letnikih krito šolnino?

Ne. S prijavo na razpis se prijavite za prejemanje štipendije za vsa leta študija od študijskega leta dalje, za katerega razpis velja. Prijavite se lahko le z eno prijavnico, na kateri navedete za kaj se prijavljate za celotni čas študija. Na podlagi pozitivne odločbe podpišete pogodbo o štipendiranju, s katero vam rezerviramo sredstva tudi za nadaljnja leta študija in spreminjanje zahtevka, ko postane vaša odločba enkrat dokončna ni več možno. 

fold faq Kdaj bodo znani rezultati glede štipendije?

Predvidoma decembra oziroma odvisno od števila vlog ter zahtevnosti postopka ocenjevanja vlog.

fold faq Katere ocene se upoštevajo pri izračunu povprečne ocene in katera dokazila moram priložiti?

Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene iz dodiplomskega študija do 31. 12. 2018, vključno z oceno diplome, če je vlagatelj do 31.12.2018 dodiplomski študij že zaključil in je diploma ocenjena z oceno.

 

V kolikor ste do 31.12.2018 študij že zaključili oziroma po tem datumu niste pridobivali več ocen (vključno z oceno diplome), morate predložiti original (ali overjeno kopijo) uradnega potrdila izobraževalne institucije o vseh doseženih ocenah do tega datuma.

fold faq V študijskem letu 2018/2019 sem bil vpisan v zadnji letnik študija in sem ocene pridobival tudi po 31.12.2018. Kakšno dokazilo moram predložiti?

Če ste ocene pridobivali tudi v letu 2019, nam lahko date original (ali overjeno kopijo) uradnega potrdila izobraževalne institucije o vseh vaših doseženih ocenah, vendar morajo biti iz takšnega dokazila razvidni točni datumi pridobljenih ocen. Predložite lahko več dokazil – uradno potrdilo o vseh doseženih ocenah, ki ste ga prejeli od izobraževalne institucije (in nima datumov prejema posameznih ocen) ter dodatno dokazilo, ki se glasi na vaše ime in vsebuje ocene ter tudi datume. Kot takšno dodatno potrdilo se lahko upošteva uradno potrdilo izobraževalne ustanove, ustrezna kopija študentskega indeksa, ustrezen izpis elektronskega indeksa ali podobno ustrezno dokazilo. Takšno dokazilo mora biti izdano v letu 2019. 

fold faq Sedaj sem vpisan v višji letnik podiplomskega študija. Ali se moje ocene iz prvega letnika tudi upoštevajo?

Ne. Javni razpis določa, da se upoštevajo samo vse ocene iz dodiplomskega študija do 31. 12. 2018.

fold faq Vpisujem se na doktorski študij. Ali se moje ocene magistrskega študija tudi upoštevajo?

Ne. Javni razpis določa, da se upoštevajo samo vse ocene iz dodiplomskega študija do 31. 12. 2018.

fold faq Tekom študija bi opravljal študentsko delo v Sloveniji. Ali je to sporno?

V kolikor opravljate študentsko delo v Sloveniji, se to ne obravnava kot zaposlitev, kot je navedeno v točki 3.16, dokler ne vsebuje elementov delovnega razmerja.

fold faq Kdo je lahko moj pooblaščenec?

Pooblaščenec je lahko kdorkoli s prebivališčem v Republiki Sloveniji.

 

Vlagatelj ali pooblaščenec sta odgovorna za ustrezno urejen hišni predalčnik za vročanje pošte, kot to določa zakonodaja o poštnih storitvah, in sicer morajo biti hišni predalčniki v večstanovanjskih objektih označeni s priimkom uporabnikov poštnih storitev v posameznem stanovanju. V primeru, da sklad ne bo mogel vročiti poziva vlagatelju oziroma pooblaščencu po pošti ali osebno, bo sklad vročil dokument z javnim naznanilom, kot to določa ZUP.

fold faq Katere objave se upoštevajo pri točkovanju?

Pogoji za dodelitev točk za objave so:

- vlagatelj je predložil vsa ustrezna in zahtevana dokazila iz javnega razpisa;

- objava je ustrezno vpisana na prijavnici do roka za prijavo na razpis; - objava je znanstvena (strokovne objave se ne upoštevajo);

- objava je objavljena v znanstveni periodični oziroma monografski publikaciji;

- publikacija, kjer je objava objavljena, ima ISBN ali ISSN številko;

- objava je vnesena v vzajemno bazo podatkov Cobiss (če ta v državi vlagatelja obstaja) ali objavljena v tiskani ali elektronski obliki najkasneje do vključno 31. 8. 2019;

- objavljeni prispevek ni rezultat študijskih obveznosti vlagatelja.

 

Točke se podeljujejo glede na vrsto objave kot je opredeljeno v razpisu. Upoštevajo se znanstveni prispevki, katerih vlagatelj je avtor ali soavtor in ki so objavljeni v znanstveni periodični ali monografski publikaciji (publikacija mora imeti ISSN ali ISBN številko) do vključno 31. 08. 2019. Aktivna udeležba na znanstveni konferenci pomeni predavanje, referat ali objava posterja (udeležba na konferenci ni dovolj). Če ISBN ali ISSN številke publikacija nima ali pa iz predloženih dokazil ni razvidna, se točke ne dodelijo.

 

Če vlagatelj predloži izpis iz COBISS, morajo biti prispevki vneseni v bazo COBISS najkasneje do vključno 31. 08.2019 in razvidna mora biti kategorizacija prispevka (razvidno mora biti, da gre za znanstveni prispevek oziroma za aktivno udeležbo na konferenci). V sistemu COBISS je za posamezno objavo vpisana tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij – najprej je potrebno najti prispevek, ki ga želi vlagatelj uveljavljati. Nato s klikom na naslov prispevka in premikom na zavihek COMARC najdemo kategorizacijo prispevka – naveden je tip objave (na primer, t1.01-izvirni znanstveni članek). Predložiti morate tudi izpis iz zavihka COMARC.

 

Prispevke sklad ocenjuje v formalnem postopku za pridobitev štipendije in predčasni pregled morebitnih objav in ocenitev koliko točk bi vlagatelj lahko dobil, ni možen.

 

 

fold faq Koliko točk je potrebnih za pridobitev štipendije?

Meja, ki je potrebna za pridobitev štipendije, ni vnaprej določena in se določi šele v postopku razvrščanja na seznam. Zato tudi število točk, ki je bilo potrebno za pridobitev štipendije po prejšnjih razpisih za aktualni razpis sploh ni relevantno. Število potrebnih točk se oblikuje na podlagi več kriterijev; znesek razpisanih sredstev in število vlagateljev, število popolnih vlog, ki se uvrstijo v postopek ocenjevanja, znesek, za katerega vlagatelji zaprošajo (če kandidat zaproša za več let študija, se sredstva hitreje porabijo) in uspešnost (so)kandidatov ter njihovih dosežkov. Omenjeni kriteriji se iz leta v leto spreminjajo in ni možno vnaprej določiti, kako se bodo med seboj prepletali. Koliko točk bo potrebnih in kateri kandidati bodo prejemniki štipendije torej sploh ni možno vnaprej predvideti in je to znano šele ob koncu postopka.

fold faq Kakšno potrdilo o šolnini moram predložiti?

Potrebno je predložiti potrdilo v slovenskem jeziku. Uradno potrdilo mora biti izdano s strani fakultete, nanašati se mora na kandidata, na ustrezen študijski program in na študijsko leto 2019/2020. Bistvena sestavina takšnega potrdila je podatek o šolnini (višina šolnine in razlog, zakaj se kandidatu šolnina zaračunava – če šolnine kandidatu ni potrebno plačati, mora fakulteta navesti, zakaj šolnine temu kandidatu ni potrebno plačati). Kot informacija o višini šolnine zadostuje tudi kopija veljavne in podpisane pogodbe med študentom in fakulteto, če so iz nje razvidni vsi zahtevani podatki.

fold faq Kaj se zgodi po prejemu pozitivne odločbe o štipendiranju?

Kandidat je po prejemu pozitivne odločbe pozvan k podpisu pogodbe o štipendiranju, ki določa štipendijsko razmerje (do kdaj mora kandidat uspešno zaključiti študij, kakšne so njegove obveznosti do sklada, možnost izmenjave,…). Štipendist mora tudi redno napredovati v višji letnik. Če kandidat ne uspešno napreduje v višji letnik (ali če študija ne zaključi v danem roku), je na voljo mirovanje štipendijskega razmerja pod pogoji, določenimi v pogodbi. Vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, mora štipendist sporočiti v skladu v 30 dneh. Osnutek pogodbe bo na voljo med razpisno dokumentacijo, objavljeno na spletni strani sklada.

fold faq Kaj se zgodi, če štipendije ne dobim?

Vlagateljev je običajno več kot razpisanih sredstev in vedno obstaja možnost, da ne bodo vsi vlagatelji dobili štipendije. Zato vlagateljem toplo svetujemo, da imajo v tem primeru pripravljen rezervni plan glede financiranja študija. Vlagatelji se lahko ponovno prijavijo na nov razpis, ki se predvidoma razpiše za naslednje študijsko leto in tako kandidirajo za štipendijo v višjem letniku (štipendijo lahko v tem primeru dobijo od višjega letnika dalje). 

fold faq Ali se lahko naslednje leto prijavim na nov razpis?

Vlagatelji se lahko ponovno prijavijo na nov razpis, ki se predvidoma razpiše za naslednje študijsko leto in tako kandidirajo za štipendijo v višjem letniku (štipendijo lahko v tem primeru dobijo od višjega letnika dalje). 

fold faq Lani sem se prijavil na tovrstni razpis in štipendije nisem dobil. Ali moram letos za prijavo na ta razpis znova predložiti vso zahtevano dokumentacijo?

V kolikor ste  že lani predložili dokumentacijo, ki bi bila relevantna tudi za ta razpis (na primer original ocene, zaključene do datuma v razpisu, potrdilo o državljanstvu itd.), lahko ob oddaji prijavnice napišete še pisno prošnjo za prenos dokumentacije iz prejšnje vloge (navedete, katera dokazila bi želeli prenesti). V kolikor bi bilo potrebno dokazila za letošnji razpis ponovno predložiti z novejšim datumom izdaje, boste o tem pozvani v pozivu k dopolnitvi vloge.

Na vrh