18.11.2011
Rok prijave: Potekel
Štipendije za mobilnost študentov v tujino v okviru programa Erasmus 2011 (120. JR)

Razpisna dokumentacija:

 

Prijavnico in poročilo shranite na svoj računalnik in nato izpolnite elektronsko. Potrebovali boste najnovejšo verzijo programa Adobe Acrobat Reader, ki je brezplačno na voljo na spletni strani adobe.com.

 

Dodatne informacije:

Petra Bajt

petra.bajt[@]sklad-kadri.si

tel. 01/434-15-62

 

OPOZORILO!

Razpis ni namenjen fizičnim

osebam, temveč 

izobraževalnim institucijam.

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo izobraževalne ustanove v Sloveniji, ki bodo pridobljena sredstva v obliki Erasmus štipendije izplačale svojim študentom, ki v okviru programskega leta 2011 odhajajo na Erasmus mobilnost.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v programskem letu 2011 v okviru programa Erasmus

 

Objava: 18. 11. 2011, Uradni list RS št. 93/2011, sprememba razpisa 9. 12. 2011, Uradni list RS št. 100/2011

 

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 6. 2012

 

Vrednost razpisa: 1.537.500,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje individualne mobilnosti oseb s statusom študenta, vpisanih na višješolske in visokošolske izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji, ki so nosilke Erasmus univerzitetne listine, v okviru programa Vseživljenjsko učenje (VŽU), sektorski podprogram Erasmus za leto 2011 (v nadaljnjem besedilu: program Erasmus) in sicer za sodelovanje na Erasmus individualni mobilnosti in morebitno udeležbo na Erasmus intenzivnem jezikovnem tečaju.

 

Prijavitelji: Na razpis se lahko prijavi višješolska ali visokošolska izobraževalna ustanova v Republiki Sloveniji, ki je nosilka Erasmus univerzitetne listine.

 

Upravičenci: osebe s statusom študenta, ki so vpisane v izobraževalni program pri prijavitelju, ki morajo celoten čas trajanja individualne mobilnosti izpolnjevati naslednje pogoje:

  • je državljan Republike Slovenije,
  • je vpisan na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program, ki ga v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj,
  • hkrati ne prejema katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen Erasmus dotacije,
  • ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji,
  • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
  • izpolnjuje najmanj minimalne pogoje za Erasmus individualno mobilnost, kot jih določa slovenska nacionalna agencija za program Erasmus (CMEPIUS), razen državljanstva, ki ga opredeljuje prva alineja tega odstavka, 
  • je sprejet na Erasmus individualno mobilnost 2011,
  • mu za to individualno mobilnost 2011 ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega razpisa štipendij za študijsko mobilnost študentov v tujino v študijskem letu 2010/2011 v okviru programa Erasmus (Uradni list RS, št. 50/10),
  • zanj sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj.

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom »Ad futura – Erasmus 2011 (120. JR)« in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani.

 

Prijava: Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano s strani zakonitega zastopnika prijavitelja ter dokazilo o plačilu upravne takse v višini in na način, opredeljen v razpisu.

Na vrh