22.06.2012
Rok prijave: Potekel
Štipendije za mobilnost študentov v okviru programa Erasmus 2012 (134. JR)

Razpisna dokumentacija:

Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09)
 
Prijavnico in poročilo shranite na svoj računalnik in nato izpolnite elektronsko. Potrebovali boste najnovejšo verzijo programa Adobe Acrobat Reader, ki je brezplačno na voljo na spletni strani adobe.com.
 
Dodatne informacije:
Petra Bajt
petra.bajt[@]sklad-kadri.si
tel. 01/434-15-62 
 
OPOZORILO!
Razpis ni namenjen fizičnim
osebam, temveč 
izobraževalnim institucijam.

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo višješolske oziroma visokošolske izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji ali Erasmus konzorcij za prakse, ki bodo pridobljena sredstva v obliki Erasmus štipendije izplačali svojim študentom, ki v okviru študijskega leta 2012/2013 odhajajo na Erasmus mobilnost.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v okviru programa Erasmus v študijskem letu 2012/2013

 

Objava: 22. 6. 2012, Uradni list RS št. 47/2012

 

Rok prijave: Do vključno 1. 10. 2012 za prijavitelje iz Priloge 1 tega razpisa
Od 2. 10. 2012 do porabe sredstev oz. najdlje do vključno do 31. 5. 2013 za vse prijavitelje, ki so jim bila dodeljena dodatna sredstva s posebnim sklepom CMEPIUS

 

Vrednost razpisa: 2.000.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje individualne mobilnosti oseb s statusom študenta, vpisanih na višješolske ali visokošolske izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji, nosilke Erasmus univerzitetne listine, v okviru programa Vseživljenjsko učenje (VŽU), sektorski podprogram Erasmus 2012 (v nadaljnjem besedilu: program Erasmus) in sicer za sodelovanje v aktivnosti Erasmus individualna mobilnost in za morebitno udeležbo na Erasmus intenzivnem jezikovnem tečaju.

 

Prijavitelji: Na razpis se lahko prijavi višješolska oziroma visokošolska izobraževalna ustanova v Republiki Sloveniji, ki je nosilka Erasmus univerzitetne listine ali Erasmus konzorcij za prakse, pri čemer morajo biti vsi člani konzorcija, katerih študenti se bodo udeležili Erasmus individualne mobilnosti za prakso, nosilci Erasmus univerzitetne listine.

 

Upravičenci: osebe s statusom študenta, ki morajo celotno obdobje trajanja mobilnosti, za katero jim je izplačana Erasmus štipendija izpolnjevati naslednje pogoje:


• je državljan Republike Slovenije,
• je vpisan na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program, ki ga v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj oziroma član konzorcija za prakse, ki ga predstavlja prijavitelj,
• hkrati ne prejema katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen Erasmus dotacije,
• ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji,
• ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
• izpolnjuje najmanj minimalne pogoje za Erasmus individualno mobilnost, kot jih določa slovenska nacionalna agencija za program Erasmus (CMEPIUS), razen državljanstva, ki ga opredeljuje prva alineja tega odstavka, 
• je sprejet na Erasmus individualno mobilnost 2012,
• mu za to individualno mobilnost 2012 ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega razpisa štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v programskem letu 2011 v okviru programa Erasmus (Uradni list RS, št. 93/11, 100/11 in 8/12),
• zanj sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj.

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom »za 134. javni razpis«.

 


Opozorilo glede plačila upravnih taks:


Skladno z določili 23. člena Zakona o upravnih taksah (Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) taks ne plačujejo javni skladi in javne agencije ter druge osebe javnega prava.
 

Na vrh