30.12.2019
Štipendije za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2020 (291. javni razpis)

Razpisna dokumentacija:

 

Pravna podlaga:

Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ, 31/18, 46/19; ZŠtip-1)

Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad-futura (Uradni list RS, št. 76/14 in 45/18)

 

Dodatne informacije:

Aleksandra Trček
ad-futura[@]sklad-kadri.si
tel. 01/434 15 66

 

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije razpisuje štipendijo za enega vlagatelja, ki bo v študijskem letu 2020/2021 vpisan v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute (EUI), pri čemer zadnje leto študija financira EUI.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2020 (291. javni razpis)

 

Objava razpisa: 30. 12. 2019 na spletni strani sklada in portalu e-Uprava

 

Rok prijave: Prične teči na dan objave razpisa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 29. 5. 2020.

 

Vrednost razpisa: 55.000,00 EUR

 

Višina štipendije: Za študijsko leto 2020/2021 štipendija vključuje:
- mesečno štipendijo vključno z mesečnim dodatkom za zdravstveno zavarovanje v višini 1.415,00 EUR;
- enkratni letni dodatek v višini 300,00 EUR za potne stroške.

 

Šolnina se ne plačuje.

 

Način oddaje prijave: Prijava mora biti predložena Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: vloga za 291. javni razpis).

Na vrh