04.09.2015
Rok prijave: Potekel
Štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2015/2016 (198. JR)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Pravne podlage:


Dodatne informacije:

e-pošta: deficitarne[@]sklad-kadri.si
tel. 01 434 58 97 in 01 434 10 83

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, ki so v Politiki štipendiranja opredeljeni kot deficitarni, torej kot poklici, za katere je na trgu dela zaznati razkorak med ponudbo in povpraševanjem. Vlogo je možno oddati 11.9.2015 od 9:00 ure dalje.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2015/2016 (198. javni razpis) 
 
Objava razpisa: 4. 9. 2015 na spletni strani sklada in portalu e-Uprava

 

Rok prijave: od 11. 9. 2015 od 9. ure dalje do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 21. 9. 2015. Vloge, oddane pred začetkom roka za prijavo, bodo zavržene.


Vrednost razpisa: 1.200.000,00 evrov
 
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2015/2016 do zaključka izobraževalnega programa.

 

Višina štipendije: Mesečna višina štipendije znaša 100,00 evrov.

 

Dostopnost vloge: Vloga je od objave razpisa dalje na voljo na spletni strani sklada. Od tega dne dalje jo je možno prevzeti tudi osebno na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak dan v poslovnem času.

 

Priloge k vlogi: Vlogi je potrebno priložiti fotokopijo spričevala šolskega leta 2014/2015; če se vlagatelj v šolskem letu 2014/2015 ni izobraževal, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal.

 

Način oddaje vlog: Vloge se vložijo na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 198. javni razpis«. Začetek oddaje vlog je 11. 9. 2015 ob 9. uri. Vloge, oddane pred tem, bodo zavržene!

Za vloge, oddane s priporočeno pošto, se kot čas oddaje štejeta datum in čas oddaje na pošti (ura in minuta). V primeru oddaje priporočene pošiljke na Petrolovem bencinskem servisu, je potrebno ob oddaji pošiljke pred zaprtjem kuverte vanjo priložiti kopijo računa ali potrdila o oddani pošiljki, iz katerega bosta razvidna datum in ura oddaje priporočene pošiljke. Kot datum in čas oddaje bo v tem primeru štel datum in čas izdaje računa ali potrdila o oddani pošiljki. Če kopija računa ali potrdila ne bo predložena, se bo štelo, da je bila vloga oddana na dan oddaje ob 23:59.
Za vloge, oddane osebno na skladu ali z navadno pošto se kot čas oddaje štejeta datum in čas, ko je sklad vlogo prejel.

 

Izbirni postopek: Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za štipendiranje izbrani po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, glede na datum in uro vložitve posamezne popolne vloge, do porabe sredstev. Če bo istočasno (isto uro in minuto) popolne vloge oddalo več vlagateljev kot je še razpoložljivih sredstev, se med tem vlagatelji štipendiste izbere na podlagi razmejitvenih meril, določenih z javnim razpisom.

 

 

 

Na vrh