27.12.2017
Rok prijave: Potekel
Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2018 (244. JR)

Javni sklad je objavil javni razpis štipendij za šolnino in življenjske stroške za študij v tujini. Rok prijave je do vključno 18. 4. 2018.

 

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2018 (244. JR)   


Objava spremembe razpisa:
9. 3. 2018 in 16. 3. 2018


Rok prijave:
do vključno 18. 4. 2018


Vrednost razpisa: 3.000.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih vlagateljev od študijskega leta, s katerim se dodeli pravica, do zaključka izobraževalnega programa.


Predmet razpisa: Štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za dodiplomski študij ter za podiplomski študij.


Višina sofinanciranja: 

Štipendija se lahko dodeli za:

  • šolnino v višini nepokritega deleža šolnine oziroma največ 15.000,00 EUR letno in
  • življenjske stroške: največ v višini 6.000 EUR, 9.000 EUR, 12.000 EUR ali 15.000 EUR za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje. 

Način oddaje vlog: Vloge z ustrezno dokumentacijo morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: »za 244. javni razpis«).
Pogosta vprašanja Prikaži vse / Skrij vse

fold faq Imam uradno potrdilo o sprejemu, vendar na njem ni navedenih vseh podatkov. Kaj naj storim?

Ustanovo, ki vam je izdala potrdilo, prosite za ustrezno, dopolnjeno potrdilo, na katerem bodo navedeni vsi podatki. Ni sicer potrebno, da so vsi podatki navedeni na enem potrdilu (lahko predložite tudi več dokazil), mora pa biti vsako dokazilo, na katerem so navedeni ustrezni podatki, uradno (se pravi potrjeno s strani ustanove, ki ga je izdala) in se glasiti na ime kandidata.

fold faq Prijavil sem se za štipendijo za program X, sedaj pa sem se odločil za študij na programu Y. Kaj lahko storim?

Sprememba programa po poteku roka za oddajo vloge ni možna. Če še ne veste zagotovo, na katerem programu boste študirali, je bolje, da oddate prijavnico, ki bo v tem delu ostala neizpolnjena in jo boste naknadno dopolnili.

fold faq Koliko študentov je na koncu dejansko uspešnih oziroma kakšne so moje možnosti za pridobitev štipendije?

Število uspešnih prijav je odvisno od tega, za kakšne študijske programe se kandidati prijavljajo – tako z vidika trajanja kot z vidika višine letne štipendije, do katere so upravičeni. Le ta se namreč zelo razlikujejo na državo in glede na višino šolnine na programu. Dokler vse vloge niso popolne, ocenjene in rangirane tudi mi ne vemo, koliko bo navsezadnje uspešnih prijav.

fold faq Vpisujem se v višji letnik dodiplomskega študijskega programa. Katere ocene bodo odločale o moji štipendiji?

Čeprav se vpisujete v višji (npr. drugi) letnik študijskega programa, boste še vedno kandidirali pod točko A in se bodo upoštevale vse dosežene srednješolske ocene, dosežene do 31. 12. 2017, vključno z oceno maturitetnega ali podobnega zaključnega izpita; Ocen, pridobljenih na dodiplomskem študiju, tako ni treba predložiti.

fold faq Veliko dokazil imam v tujem jeziku. Ali moram vsa dokazila predložiti v sodno overjenem prevodu?

V sodno overjenem prevodu predložite samo uradno potrdilo o vpisu ali (pogojnem) sprejemu, ostala dokazila pa boste predložili v sodno overjenem prevodu samo v primeru, da vas bomo k temu pisno pozvali.

fold faq Kje pridobim dokazilo o javni veljavnosti izobraževalne ustanove in izobraževalnega programa, če ne odhajam na študij v eno izmed držav (ZDA, Veliko Britanijo, Nemčijo ali Hrvaško), za katere je dovolj zgolj izpis iz spletne baze podatkov?

Uradno potrdilo mora biti izdano s strani ustanove, ki izdaja tako dokazilo v državi izobraževanja. To je lahko ministrstvo, pristojno za področje izobraževanja, informacijski center (Enic Naric) v državi izobraževanja oziroma druga ustrezna ustanova. Na spletni strani Enic Naric lahko preko izbire ustrezne države dobite podatke o ustanovi, ki je pristojna za posredovanje informacij o akreditacijah. Če države ni v Enic Naric mreži, se lahko obrnete na Enic Naric center v Sloveniji.

fold faq Odhajam na študij v Veliko Britanijo/ Nemčijo/ Veliko Britanijo/ ZDA. Kaj moram predložiti kot dokazilo o akreditiranosti oziroma javni veljavnosti izbranega študijskega programa in institucije?

Za zgoraj navedene države je dovolj izpis iz spletne baze podatkov javno veljavnih izobraževalnih ustanov in programov; in sicer:

 

 

V bazi podatkov poiščete INSTITUCIJO in PROGRAM, razen za Veliko Britanija in ZDA. Tam je namreč akreditacija samo institucionalna (vsi programi, ki jih izvaja akreditirana institucija so prav tako akreditirani), zato podatke o programu s spletne strani institucije, saj v bazah posameznih programov ne boste našli.

fold faq Želim se prijaviti za štipendijo za dodiplomski oziroma enoviti magistrski študij. Se lahko prijavim, če je moje povprečje ocen nižje od 4,10?

Če je vaše povprečje ocen nižje od 4,10 ne izpolnjujete razpisnega pogoja iz točke 5.19., zato se izpolnjevanje ostalih pogojev ne bo preverjalo, vaša vloga pa bo zavrnjena. Ocene, dosežene v letu 2018, se ne bodo štele k izračunu povprečja.

fold faq Želim se prijaviti za štipendijo za podiplomski študij. Se lahko prijavim, če je moje povprečje ocen nižje od 8,00?

Če je vaše povprečje ocen nižje od 8,00 ne izpolnjujete razpisnega pogoja iz točke 5.21., zato se izpolnjevanje ostalih pogojev ne bo preverjalo, vaša vloga pa bo zavrnjena. Ocene, dosežene v letu 2018, se ne bodo štele k izračunu povprečja.

fold faq Kdaj in kako uveljavljam točke za dosežke in karierni načrt?

Če boste uveljavljali točke po merilih 7. 4. ali 7.5. morate dosežke, funkcije in delovne izkušnje nujno navesti na obrazcu "Dosežki in karierni načrt" ali zanje predložiti dokazila do roka za prijavo. Morebitna manjkajoča dokazila za navedene dosežke lahko priložite po pozivu. Dosežki, funkcije in delovne izkušnje, ki jih do poteka roka za prijavo ne boste navedli na obrazcu Dosežki in karierni načrt ali zanje ne boste predložili dokazil, ne bodo upoštevani. Kasnejše uveljavljanje točk po teh merilih ni možno.

fold faq Kje v sistemu COBISS najdem podatek o ustrezni tipologiji objave?

V sistemu Cobiss v iskalniku poiščite objavo, ki jo želite uveljavljati. Kliknite na naslov objave in se premaknite na zavihek COMARC. Pod točko 001 je naveden tip objave (npr. t1.01-izvirni znanstveni članek).

fold faq Kako so opredeljene delovne izkušnje?

Delovne izkušnje izkazujete z dokazilom delodajalca, iz katerega mora biti razvidno trajanje, vsebina in področje dela. Uveljavljate lahko le tiste delovne izkušnje, ki so pridobljene v letih 2015, 2016 in 2017, so vsebinsko povezane s študijem in so navedene na obrazcu Dosežki in karierni načrt. Tudi prostovoljno delo pri neki organizaciji lahko pomeni ustrezne delovne izkušnje, ni pa to nujno.

fold faq Ali lahko pridobim štipendijo za isto stopnjo študija, za katero mi je bila v preteklosti že dodeljena štipendija Ad futura?

Ne, štipendije Ad futura ne morete pridobiti, če je bila z dokončno odločbo za isti program oz. stopnjo študija že dodeljena štipendija Ad futura.

fold faq Kdaj bodo znani rezultati glede štipendije?

Rezultati bodo znani predvidoma pozno jeseni.

fold faq Del šolnine bom moral plačati sam, še preden bodo znani rezultati razpisa. Kakšen je postopek za povračilo sredstev za šolnino?

Ko štipendist del šolnine plača sam, sklad najprej plača neplačani del šolnine neposredno izobraževalni ustanovi, šele nato lahko štipendistu povrne že plačani del šolnine. Zaradi izvedbe povračil plačajte šolnino iz lastnega osebnega računa, odprtega pri banki v Republiki Sloveniji. Plačilo šolnine s poslovnega računa se šteje za sofinanciranje in se zato odšteva od višine štipendije Ad futura.  

 

Za povračilo mora štipendist predložiti:

  • račun izobraževalne ustanove, na podlagi katerega je bila šolnina plačana, ali drugo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo izobraževalne ustanove o plačani šolnini),
  • originalno dokazilo o izvršenem plačilu, iz katerega je razvidno, kdo je plačal šolnino, kdaj jo je plačal, v kakšnem znesku, na kakšen način in komu (npr. potrjen bančni izpisek ali odrezek položnice).

Če je štipendist poravnal del šolnine s plačilom v gotovini, mora poleg zgoraj navedenih dokumentov predložiti tudi originalno potrdilo izobraževalne ustanove o prejemu tega zneska.

fold faq Se lahko prijavim za štipendijo za dodiplomski ali enoviti magistrski študij, čeprav moj študij ni razvrščen v kategorijo KLASIUS-P, ki se štipendira pod točko A?

Dodiplomski ali enoviti magistrski študij, ki ni razvrščen v kategorijo KLASIUS-P pod točko A, ni predmet štipendiranja in tudi če bi sredstva ostala, takega študija sklad ne more štipendirati, ker niso izpolnjeni razpisni pogoji.

fold faq Katere ocene se upoštevajo pri izračunu, če se prijavljam za štipendijo za magistrski ali doktorski študij?

Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene pridobljene do 31. 12. 2017 na vseh dodiplomskih študijih, na katere ste bili kadarkoli vpisani, vključno z oceno diplome, če to oceno imate.

fold faq Katere ocene se upoštevajo pri izračunu povprečne ocene, če se prijavljam za štipendijo za dodiplomski ali enoviti magistrski študij?

Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene iz spričeval vseh do vključno 31. 12. 2017 zaključenih letnikov vseh srednjih šol in maturitetnih ali podobnih zaključnih izpitov, če ste te izpite do vključno 31. 12. 2017 že opravili.

fold faq Vpisan sem bil samo zaradi statusa. Ali se mi ocene iz tega obdobja upoštevajo? Kaj v primeru, da nisem dobil ocene?

Da, tudi v tem primeru je potrebno predložiti izpis ocen doseženih do 31. 12. 2017. Če v tem času niste prejeli nobene ocene, morate predložite potrdilo izobraževalne institucije, iz katerega bo to razvidno. Potrdilo mora biti izdano v letu 2018.

fold faq V katero področje se uvršča moj (interdisciplinarni) študij?

Pri interdisciplinarnih programih se za točkovanje upošteva najprej tisto področje, ki je v obsegu vseh obveznosti programa zastopano v največjem deležu glede na število kreditov, število ur ali število predmetov. Upošteva se tudi namen študija in področje dela po zaključenem izobraževanju, za katerega program primarno izobražuje. Sklad lahko študij kandidata uvrsti v posamezno področje po prejemu pisnih informacij o študijskem programu (izpis z uradne spletne strani z razvidnim spletnim naslovom izobraževalne ustanove, kopija uradne brošure ipd.), ki vključujejo informacije o poteku študija in predmetnik za vsa študijska leta z opisom obveznih in vseh izbirnih predmetov, ki jih je kandidat že opravil ali jih namerava izbrati za vsa leta študija. Šele na podlagi teh informacij se lahko vsebinsko presodi, kam se študij uvršča.

fold faq Ali se ocene in dosežki v letu 2018 kakorkoli upoštevajo pri ocenjevanju?

Ne, upoštevajo se izključno ocene in dosežki, doseženi najkasneje do 31. 12. 2017, pri čemer se ne upoštevajo dosežki, doseženi pred letom 2015.

fold faq Imam doseženo objavo iz leta 2017, vendar še ni vpisana v Cobiss-u. Ali jo lahko uveljavljam do roka za prijavo na razpis?

Lahko, če bo objava vpisana v sistemu Cobiss do roka za prijavo na razpis. Objave dosežene po 31. 12. 2017, se ne upoštevajo.

fold faq Prijavljam se na podiplomski študij. Ali se upoštevajo ocene, pridobljene na Erasmus izmenjavi, tekom dodiplomskega študija?

Upoštevajo se ocene, ki vam jih je matična institucija, na katero ste bili v času Erasmus izmenjave vpisani, priznala in vpisala do vključno 31. 12. 2017.

fold faq Do roka za prijavo še ne bom imel vseh dokazil. Se lahko vseeno prijavim?

Ja, lahko se prijavite. Pomembno je, da do roka za prijavo, t. j. 18. 4. 2018, oddate vlogo in vsa dokazila, ki jih boste do takrat že lahko predložili. Po pregledu vloge vam bomo izdali poziv k dopolnitvi, kjer bo določen nov rok, do katerega boste morali vlogo dopolniti z vsemi v pozivu navedenimi dokazili in informacijami. Če že sami veste, kdaj boste lahko ustrezno dopolnili dokumentacijo, je primerno, da nas na to ob oddaji vloge s priloženim dopisom opozorite. Bodite pozorni, da vlogo dopolnite z vsemi navedenimi dokazili v navedenem roku. Poziv k dopolnitvi sklad izda samo enkrat.

fold faq Tekom študija oz. v poletnih počitnicah bi opravljal študentsko delo v Sloveniji/tujini. Ali je to sporno z vidika 5.12. točke razpisa?

Če opravljate študentsko delo v Sloveniji oziroma študentsko delo v tujini, ki je primerljivo s slovenskim, se to ne obravnava kot zaposlitev, kot je navedeno v točki 5.12. Vendar pa predlagamo, da v primeru dela v tujini predhodno preverite na skladu, ali gre za dovoljeno obliko dela ali ne.

fold faq Ali je za prijavo na razpis kakšen starostni pogoj?

Da, prijavite se lahko, če na prvi dan študijskega leta, v katerem bi bili upravičeni do štipendije po tem razpisu, še niste dopolnili 28 let.

fold faq Lahko poleg štipendije Ad futura prejemam tudi druge štipendije iz virov v Republiki Sloveniji?

Lahko, razen državne in Zoisove štipendije, vendar se druga pridobljena sredstva odštevajo od Ad futura štipendije.

fold faq Ali lahko pridobim štipendijo za isto ali nižjo stopnjo študija, na katerega sem bil v preteklosti že vpisan, vendar ga še nisem dokončal?

Štipendijo lahko pridobite za isto stopnjo študija, na katerega ste bili v preteklosti že vpisani, le v primeru, da tega študija niste zaključili in le za tisti letnik, v katerega še niste bili vpisani. Za nižjo stopnjo študija štipendije ne morete pridobiti.

fold faq Do roka za prijavo še ne bom vedel, na katero šolo sem sprejet. Kakšno prijavo naj oddam?

Če do roka za prijavo še ne boste vedeli, na katero izobraževalno ustanovo ste sprejeti, oddajte izpolnjeno prijavnico, ki jo v delu, ki se nanaša na podatke o tuji izobraževalni ustanovi, pustite prazno. Pozvali vas bomo k dopolnitvi in vam določili nov rok, v katerem boste morali vlogo v celoti dopolniti. Če že sami veste, kdaj predvidoma boste lahko ustrezno dopolnili dokumentacijo, je primerno, da nas na to ob oddaji vloge s priloženim dopisom opozorite. Sklad izda samo en poziv k dopolnitvi, kar pomeni, da boste morali takrat vlogo dopolniti z vsemi manjkajočimi dokazili in podatki.

 

Na vrh