24.12.2015
Rok prijave: Potekel
Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2016 (204. JR)

Razpisna dokumentacija:

 


Dodatne informacije:

 

Zoran Keser

ad-futura[@]sklad-kadri.si
tel. 01/434 10 86

 

Vse vlagatelje naprošamo, da najprej preberete razpis in pogosta vprašanja, ki se nahajajo na dnu strani. 

 

Če imate težave pri odpiranju dokumentacije, poskusite stran odpreti z drugim spletnim brskalnikom.

Javni sklad je objavil javni razpis štipendij za šolnino in življenjske stroške za študij v tujini. Rok prijave je do vključno 13. 4. 2016.


Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2016 (204. JR)  

Objava razpisa: 24. 12. 2015 na spletni strani sklada in portalu e-Uprava


Objava popravka razpisa: 21. 1. 2016 na spletni strani sklada

Rok prijave: do vključno 13. 4. 2016

Vrednost razpisa: 1.820.000,00 EUR od tega za dodiplomski oziroma enoviti magistrski študij pod točko A 730.000,00 EUR in za podiplomski študij pod točko B 1.090.000,00 EUR.

Predmet razpisa: štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za dodiplomski študij ter za podiplomski študij. Štipendija se podeli za šolnino in za življenjske stroške.

Višina sofinanciranja: Štipendija za šolnino se podeli v višini nepokritega deleža šolnine, vendar za posamezno študijsko leto največ 15.000 EUR. Štipendija za življenjske stroške se podeli največ v višini 6.000 EUR, 9.000 EUR ali 12.000 EUR za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje.

Način oddaje vlog: Vloge z ustrezno dokumentacijo morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom »za 204. javni razpis«.

 

 

 

Pogosta vprašanja Prikaži vse / Skrij vse

fold faq Prijavljam se na podiplomski študij. Ali se upoštevajo ocene, pridobljene na Erasmus izmenjavi, tekom dodiplomskega študija?

Upoštevajo se ocene, ki vam jih je matična institucija, na katero ste bili v času Erasmus izmenjave vpisani, priznala in vpisala do vključno 31. 12. 2015.

fold faq Zanima me, če se lahko prijavim na razpis za podelitev štipendije za študij v tujini kljub temu, da še nimam dokončane splošne mature?

Zaključena matura ni pogoj za prijavo na razpis, prav tako pa se ne upošteva pri izračunu skupne poprečne ocene. Upoštevajo se zgolj ocene, pridobljene do vključno 31. 12. 2015.

fold faq Dodiplomski študij sem zaključil pred bolonjsko prenovo (star univerzitetni študij). Ali lahko pridobim štipendijo za magistrski študij v tujini?

Ne, ker ni izpolnjen pogoj iz točke 5.4 javnega razpisa, saj bi v tem primeru pridobili  štipendijo za izobraževalni program na ravni izobraževanja, ki je enaka ravni, ki ste jo je že dosegli. Zakon o visokem šolstvu namreč izenačuje stopnjo izobrazbe, pridobljeno na univerzitetnem izobraževanju pred bolonjsko prenovo, s stopnjo, pridobljeno na bolonjskih magistrskih programih 2. stopnje.

fold faq Imam doseženo objavo iz leta 2015, vendar še ni vpisana v Cobiss-u. Ali jo lahko uveljavljam do roka za prijavo na razpis?

Lahko, v kolikor bo objava vpisana v sistemu Cobiss do roka za prijavo na razpis. Objave dosežene po 31. 12. 2015, se ne upoštevajo.

fold faq Ali se ocene in dosežki v letu 2016 kakorkoli upoštevajo pri ocenjevanju?

Ne, upoštevajo se izključno ocene in dosežki, doseženi najkasneje do 31. 12. 2015, pri čemer se ne upoštevajo dosežki, doseženi pred letom 2013.

fold faq V katero področje se uvršča moj študij?

Sklad lahko študij kandidata uvrsti v posamezno področje po prejemu pisnih informacij o študijskem programu (izpis z uradne spletne strani z razvidnim spletnim naslovom izobraževalne ustanove, kopija uradne brošure ipd.), ki vključujejo informacije o poteku študija in predmetnik za vsa študijska leta z opisom obveznih in vseh izbirnih predmetov, ki jih je kandidat že opravil ali jih namerava izbrati za vsa leta študija. Šele na podlagi teh informacij se lahko vsebinsko presodi, kam se študij uvršča. Pri interdisciplinarnih programih se za točkovanje upošteva najprej tisto področje, ki je v obsegu vseh obveznosti programa zastopano v največjem deležu glede na število kreditov, število ur ali število predmetov. Upošteva se tudi namen študija in področje dela po zaključenem izobraževanju, za katerega program primarno izobražuje.

fold faq Prijavljam se za višji letnik dodiplomskega študija. Se mi bodo pri izračunu povprečja upoštevale tudi ocene, pridobljene na dodiplomskem študiju?

Pri izračunu povprečne ocene se bodo upoštevale samo srednješolske ocene in sicer spričevala vseh do vključno 31. 12. 2015 zaključenih letnikov vseh srednjih šol in maturitetnih ali podobnih zaključnih izpitov, če ste te izpite do vključno 31. 12. 2015 že opravili. Ocene, pridobljene na dodiplomskem izobraževanju, se ne bodo upoštevale.

fold faq Vpisan sem bil samo zaradi statusa. Ali se mi ocene iz tega obdobja upoštevajo? Kaj v primeru, če nisem dobil ocene?

Da, tudi v tem primeru je potrebno predložiti izpis ocen doseženih do 31. 12. 2015. Če v tem času niste prejeli nobene ocene, morate predložite potrdilo izobraževalne institucije, iz katerega bo to razvidno. Potrdilo mora biti izdano v letu 2016.

fold faq Katere ocene se upoštevajo pri izračunu povprečne ocene, če se prijavljam za štipendijo za dodiplomski ali enoviti magistrski študij?

Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene iz spričeval vseh do vključno 31. 12. 2015 zaključenih letnikov vseh srednjih šol in maturitetnih ali podobnih zaključnih izpitov, če ste te izpite do vključno 31. 12. 2015 že opravili.

fold faq Katere ocene se upoštevajo pri izračunu povprečne ocene, če se prijavljam za štipendijo za magistrski ali doktorski študij?

Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene pridobljene do 31. 12. 2015 na vseh dodiplomskih študijih, na katere ste bili kadarkoli vpisani, vključno z oceno diplome, če to oceno imate.

fold faq Se lahko prijavim za štipendijo za dodiplomski ali enoviti magistrski študij, čeprav moj študij ni razvrščen v kategorijo KLASIUS-P, ki se štipendira pod točko A?

Dodiplomski ali enoviti magistrski študij, ki ni razvrščen v kategorijo KLASIUS-P pod točko A, ni predmet štipendiranja in tudi če bi sredstva ostala, takega študija sklad ne more štipendirati, ker niso izpolnjeni razpisni pogoji.

fold faq Del šolnine bom moral plačati sam, še preden bodo znani rezultati razpisa. Kakšen je postopek za povračilo sredstev za šolnino?

Ko štipendist del šolnine plača sam, sklad najprej plača neplačani del šolnine neposredno izobraževalni ustanovi, šele nato lahko štipendistu povrne že plačani del šolnine. Zaradi enostavnejše izvedbe povračil predlagamo, da štipendist plača šolnino iz lastnega osebnega računa. Plačilo šolnine iz poslovnega računa se šteje za sofinanciranje in se zato odšteva od višine štipendije Ad futura.  

Za povračilo mora štipendist predložiti:

- račun izobraževalne ustanove, na podlagi katerega je bila šolnina plačana, ali drugo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo izobraževalne ustanove o plačani šolnini),

- originalno dokazilo o izvršenem plačilu, iz katerega je razvidno, kdo je plačal šolnino, kdaj jo je plačal, v kakšnem znesku, na kakšen način in komu (npr. potrjen bančni izpisek ali odrezek položnice).

fold faq Kdaj bodo znani rezultati glede štipendije?

Rezultati so bili v preteklih letih znani jeseni (konec septembra za kandidate pod točko A in konec oktobra za kandidate pod točko B).

fold faq Koliko točk je bilo lani potrebnih za dodelitev štipendije?

Zadnji, ki je še prejel štipendijo za dodiplomski študij je dosegel 24 točk, od tega 4 točke po merilu 7.4., ter povprečno študijsko oceno 5,0000.

Zadnji, ki je še prejel štipendijo za podiplomski študij se je vpisal na magistrski študij, dosegel

15 točk ter povprečno oceno vsaj 8,7778.

fold faq Ali lahko pridobim štipendijo za isto stopnjo študija, za katero mi je bila v preteklosti že dodeljena štipendija Ad futura?

Ne, štipendije Ad futura ne morete pridobiti, če je bila z dokončno odločbo za isti program oz. stopnjo študija že dodeljena štipendija Ad futura.

fold faq Kako so opredeljene delovne izkušnje?

Delovne izkušnje izkazujete z dokazilom delodajalca, iz katerega mora biti razvidno trajanje, vsebina in področje dela. Uveljavljate lahko le tiste delovne izkušnje, ki so pridobljene v letih 2013, 2014 in 2015, so vsebinsko povezane s študijem in so navedene na obrazcu Dosežki in karierni načrt.

fold faq Kje v sistemu COBISS je za posamezno objavo vpisana tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij?

V sistemu Cobiss v iskalniku poiščite prispevek, ki ga želite uveljavljati. Kliknite na naslov prispevka in  se premaknite na zavihek COMARC. Pod točko 001 je naveden tip objave (npr. t1.01-izvirni znanstveni članek).

fold faq Kdaj in kako uveljavljam točke za dosežke in karierni načrt?

Če boste uveljavljali točke po merilih 7. 4. ali 7.5. morate dosežke, funkcije in delovne izkušnje nujno navesti na obrazcu "Dosežki in karierni načrt" ali zanje predložiti dokazila do roka za prijavo, to je do 13. 4. 2016. Morebitna manjkajoča dokazila za navedene dosežke lahko priložite po pozivu. Dosežki, funkcije in delovne izkušnje, ki jih do poteka roka za prijavo ne boste navedli na obrazcu Dosežki in karierni načrt ali zanje ne boste predložili dokazil, ne bodo upoštevani.

Kasnejše uveljavljanje točk po teh merilih ni možno.

fold faq Želim se prijaviti za štipendijo za podiplomski študij. Se lahko prijavim, če je moje povprečje ocen nižje od 8,00?

Če je vaše povprečje ocen nižje od 8,00 ne izpolnjujete razpisnega pogoja iz točke 5.21., zato se izpolnjevanje ostalih pogojev ne bo preverjalo, vaša vloga bo zavrnjena. Ocene, dosežene v letu 2016, se ne bodo štele k izračunu povprečja.

fold faq Želim se prijaviti za štipendijo za dodiplomski oziroma enoviti magistrski študij. Se lahko prijavim, če je moje povprečje ocen nižje od 4,10?

Če je vaše povprečje ocen nižje od 4,10 ne izpolnjujete razpisnega pogoja iz točke 5.19., zato se izpolnjevanje ostalih pogojev ne bo preverjalo, vaša vloga pa bo zavrnjena. Ocene, dosežene v letu 2016, se ne bodo štele k izračunu povprečja.

fold faq Kje lahko preverim akreditiranost oz. javno veljavnost svojega izbranega študijskega programa oz. institucije?

Javno veljavnost izobraževalnih institucij lahko preverite pri pristojnih institucijah v državi, v kateri se želite izobraževati. Večina informacij glede pristojnih institucij kot tudi glede akreditiranih izobraževanih institucij in programov je zbranih na spletni strani Enic-Naric mreže: www.enic-naric.net. Za pomoč pa se lahko obrnete tudi na Enic-Naric center Slovenije na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

fold faq Do roka za prijavo še ne bom imel vseh dokazil. Se lahko vseeno prijavim?

Ja, lahko se prijavite. Pomembno je, da do roka za prijavo, t. j. 13. 4. 2016, oddate vlogo in vsa dokazila, ki jih boste do takrat že lahko predložili. Po pregledu vloge vam bomo izdali poziv k dopolnitvi, kjer bo določen nov rok, do katerega boste morali vlogo dopolniti z vsemi v pozivu navedenimi dokazili in informacijami. Bodite pozorni, da vlogo dopolnite z vsemi navedenimi dokazili v navedenem roku. Poziv k dopolnitvi sklad izda samo enkrat.

Na vrh