31.12.2014
Rok prijave: Potekel
Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2015 (190. JR)

Razpisna dokumentacija:

 

Dodatne informacije:

 

Sabina Mikuletič Zalaznik

ad-futura[@]sklad-kadri.si
tel. 01/434 15 50

 

Vse vlagatelje naprošamo, da najprej preberete razpis in pogosta vprašanja, ki se nahajajo na dnu strani. 

 

Če imate težave pri odpiranju dokumentacije, poskusite stran odpreti z drugim spletnim brskalnikom (priporočamo Internet Explorer).

 

 

Javni sklad je objavil javni razpis štipendij za šolnino in življenjske stroške za študij v tujini. Rok prijave je do vključno 15. 4. 2015.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2015 (190. JR)

 

Objava razpisa: 31. 12. 2014, na spletni strani sklada 

 

Rok prijave: 15. 4. 2015

 

Vrednost razpisa: 2.000.000,00 EUR od tega za dodiplomski oziroma enoviti magistrski študij na področju naravoslovja ali tehnike 800.000,00 EUR in za podiplomski študij na področju naravoslovja, tehnike, zdravstva, družboslovja ali humanistike 1.200.000,00 EUR.

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala, in sicer za dodiplomski študij na področju naravoslovja ali tehnike in za podiplomski študij na področju naravoslovja, tehnike, zdravstva, družboslovja ali humanistike. Štipendija se podeli za šolnino in za življenjske stroške.

 

Višina sofinanciranja: Štipendija za šolnino se podeli v višini nepokritega deleža šolnine, vendar za posamezno študijsko leto največ 15.000 EUR. Štipendija za življenjske stroške se podeli največ v višini 6.000 EUR, 9.000 EUR ali 12.000 EUR za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje.

 

Način oddaje vlog: Vloge z ustrezno dokumentacijo morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom »za 190. javni razpis«.

 

 

Pogosta vprašanja Prikaži vse / Skrij vse

fold faq Šolnino ali del šolnine mi je plačal starš, ki je hkrati tudi fizična oseba z registrirano dejavnostjo. Ali je to sporno?

V kolikor je bila delna ali celotna šolnina plačana iz poslovnega računa fizične osebe z registrirano dejavnostjo (samostojni podjetnik, odvetnik, zdravnik, notar idr.), se to smatra kot druga sredstva, ki jih prejme vlagatelj, kar pomeni, da se ta sredstva najprej odštevajo od šolnine, če pa sredstva presegajo višino šolnine, pa tudi od višine štipendije za življenjske stroške.

 

Vsem tistim, ki boste delno ali v celoti plačali šolnino pred izdajo odločb, svetujemo, da izvedete plačilo iz lastnega osebnega računa.

fold faq Do roka za prijavo še ne bom vedel, na katero institucijo sem sprejet. Kakšno prijavo naj oddam?

Če do roka za prijavo še ne boste vedeli, na katero izobraževalno institucijo ste sprejeti, oddajte izpolnjeno prijavnico, ki jo v delu, ki se nanaša na podatke o tuji izobraževalni instituciji, pustite prazno. Pozvali vas bomo k dopolnitvi in vam določili nov rok, v katerem boste morali vlogo v celoti dopolniti. Sklad izda samo en poziv k dopolnitvi, kar pomeni, da boste morali takrat vlogo dopolniti z vsemi manjkajočimi dokazili in podatki. Že ob prijavi pripišete, kdaj približno boste izvedeli odgovor glede sprejema, da vam lahko v pozivu določimo ustrezen rok za dopolnitev.

fold faq Ali lahko pridobim štipendijo za isto ali nižjo stopnjo študija, na katerega sem bil v preteklosti že vpisan, vendar ga še nisem dokončal?

Štipendijo lahko pridobite za isto stopnjo študija, na katerega ste bili v preteklosti že vpisani, le v primeru, da tega študija niste zaključili in le za tisti letnik, v katerega še niste bili vpisani. Za nižjo stopnjo študija štipendije ne morete pridobiti.

fold faq Kje lahko preverim akreditiranost oz. javno veljavnost svojega izbranega študijskega programa oz. institucije?

Pri Enic-Naric centru Slovenije na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

fold faq Želim se prijaviti za štipendijo za dodiplomski oziroma enoviti magistrski študij. Se lahko prijavim, če je moje povprečje ocen nižje od 4,10?

Če je vaše povprečje ocen nižje od 4,10 ne izpolnjujete razpisnega pogoja iz točke 5.21., zato se izpolnjevanje ostalih pogojev ne bo preverjalo, vaša vloga pa bo zavrnjena. Ocene, dosežene v letu 2015, se ne bodo štele k izračunu povprečja.

fold faq Želim se prijaviti za štipendijo za podiplomski študij. Se lahko prijavim, če je moje povprečje ocen nižje od 8,00?

Če je vaše povprečje ocen nižje od 8,00, ne izpolnjujete razpisnega pogoja iz točke 5.23., zato se izpolnjevanje ostalih pogojev ne bo preverjalo, vaša vloga bo zavrnjena. Ocene, dosežene v letu 2015, se ne bodo štele k izračunu povprečja.

fold faq Kdaj in kako uveljavljam točke za dosežke in karierni načrt?

Če boste uveljavljali točke po merilih 7. 4. ali 7.5., morate dosežke, funkcije in delovne izkušnje nujno navesti na obrazcu "Dosežki in karierni načrt" do roka za prijavo, to je do 15. 4. 2015. Morebitna manjkajoča dokazila za navedene dosežke lahko priložite po pozivu. Kasnejše uveljavljanje točk za dosežke, funkcije in izkušnje, ki niso bile do poteka roka za prijavo navedene na obrazcu, ni možno.

fold faq Kje v sistemu COBISS je za posamezno objavo vpisana tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij?

V sistemu Cobiss v iskalniku poiščite prispevek, ki ga želite uveljavljati. Kliknite na naslov prispevka in  se premaknite na zavihek COMARC. Pod točko 001 je naveden tip objave (npr. t1.01-izvirni znanstveni članek).

fold faq Kje se lahko prijavim za štipendijo za študij s področja umetnosti?

Štipendije za študij s področja umetnosti praviloma vsako leto podeljuje Ministrstvo za kulturo z razpisom, objavljenim na njihovi spletni strani, praviloma spomladi za študij z začetkom v naslednjem študijskem letu.

fold faq Kako so opredeljene delovne izkušnje?

Delovne izkušnje izkazujete z dokazilom delodajalca, iz katerega mora biti razvidno trajanje, vsebina in področje dela. Uveljavljate lahko le tiste delovne izkušnje, ki so pridobljene v letih 2012, 2013 in 2014, so vsebinsko povezane s študijem in so navedene v obrazcu Dosežki in karierni načrt.

fold faq Ali lahko pridobim štipendijo za isto stopnjo študija, za katero mi je bila v preteklosti že dodeljena štipendija Ad futura?

Ne, štipendije Ad futura ne morete pridobiti, če je bila z dokončno odločbo za isti program oz. stopnjo študija že dodeljena štipendija Ad futura.

fold faq Lahko poleg štipendije Ad futura prejemam tudi druge štipendije iz virov v Republiki Sloveniji?

Lahko, razen državne in Zoisove štipendije, vendar se druga pridobljena sredstva odštevajo od Ad futura štipendije.

fold faq Koliko točk je bilo lani potrebnih za dodelitev štipendije?

Lanskoletni javni razpis je bil v številnih točkah drugačen od letošnjega, zato primerjava ni možna. Vsi vlagatelji, ki so na lanskem razpisu izpolnjevali razpisne pogoje so prejeli štipendije. Za letošnji razpis je na voljo manj sredstev, dodana so nova merila in druge spremembe, vezane na sprejem novega Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1).

fold faq Kdaj bodo znani rezultati glede štipendije?

Rezultati so bili v preteklih letih znani jeseni (konec oktobra, začetek novembra).

fold faq Del šolnine bom moral plačati sam, še preden bodo znani rezultati razpisa. Kakšen je postopek za povračilo sredstev za šolnino?

Kadar štipendist del šolnine plača sam, sklad najprej plača preostanek šolnine neposredno izobraževalni ustanovi, šele nato lahko štipendistu povrne že plačan del šolnine. Zaradi enostavnejše izvedbe povračil predlagamo, da štipendist plača šolnino iz lastnega osebnega računa. Plačilo šolnine iz poslovnega računa se šteje za sofinanciranje in se zato odšteva od višine štipendije Ad futura. 


Za povračilo mora štipendist predložiti:
- račun izobraževalne ustanove, na podlagi katerega je bila šolnina plačana, ali drugo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo izobraževalne ustanove o plačani šolnini)
- originalno dokazilo o izvršenem plačilu, iz katerega je razvidno, kdo je plačal šolnino, kdaj jo je plačal, v kakšnem znesku, na kakšen način in komu (npr. potrjen bančni izpisek ali odrezek položnice)

fold faq Se lahko prijavim za štipendijo za dodiplomski študij, čeprav je moj študij s področja zdravstva/družboslovja/humanistike/umetnosti?

Dodiplomski študij s področja zdravstva/družboslovja/humanistike/umetnosti ni predmet štipendiranja in tudi če bi sredstva ostala, takega študija sklad ne more štipendirati, ker niso izpolnjeni razpisni pogoji.

fold faq Katere ocene se mi upoštevajo pri izračunu, če se prijavljam za štipendijo za magistrski ali doktorski študij?

Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene pridobljene do 31. 12. 2014 na vseh dodiplomskih študijih, na katere ste bili kadarkoli vpisani, vključno z oceno diplome, če to oceno imate.

fold faq Katere ocene se mi upoštevajo pri izračunu, če se prijavljam za štipendijo za dodiplomski ali enoviti magistrski študij?

Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene iz spričeval vseh do vključno 31. 12. 2014 zaključenih letnikov vseh srednjih šol in maturitetnih ali podobnih zaključnih izpitov, če ste te izpite do vključno 31. 12. 2014 že opravili.

fold faq Vpisan sem bil samo zaradi statusa. Ali se mi ocene iz tega obdobja upoštevajo? Kaj v primeru, če nisem dobil ocene?

Da, tudi v tem primeru je potrebno predložiti izpis ocen doseženih do 31. 12. 2014. Če  v tem času niste prejeli nobene ocene, morate predložite potrdilo šole, iz katerega bo to razvidno.

fold faq Prijavljam se za višji letnik dodiplomskega študija. Se mi bodo pri izračunu povprečja upoštevale tudi ocene pridobljene na dodiplomskem študiju?

Pri izračunu povprečne ocene se vam bodo upoštevale samo srednješolske ocene in sicer spričevala vseh do vključno 31. 12. 2014 zaključenih letnikov vseh srednjih šol in maturitetnih ali podobnih zaključnih izpitov, če ste te izpite do vključno 31. 12. 2014 že opravili. Ocene pridobljene na dodiplomskem izobraževanju se vam ne bodo upoštevale.

fold faq V katero področje se uvršča moj študij?

Sklad lahko študij kandidata uvrsti v posamezno področje po prejemu pisnih informacij o študijskem programu (izpis z uradne spletne strani z razvidnim spletnim naslovom izobraževalne ustanove, kopija uradne brošure ipd.), ki vključujejo informacije o poteku študija in predmetnik za vsa študijska leta z opisom obveznih in vseh izbirnih predmetov, ki jih je kandidat že opravil ali jih namerava izbrati za vsa leta študija. Šele na podlagi teh informacij se lahko vsebinsko presodi, kam se študij uvršča. Pri interdisciplinarnih programih se za točkovanje upošteva najprej tisto področje, ki je v obsegu vseh obveznosti programa zastopano v največjem deležu glede na število kreditov, število ur ali število predmetov. Upošteva se tudi namen študija in področje dela po zaključenem izobraževanju, za katerega program primarno izobražuje.

fold faq Ali se ocene, dosežki in objave člankov v letu 2015 kakorkoli upoštevajo pri ocenjevanju?

Ne, upoštevajo se izključno ocene in dosežki, doseženi najkasneje do 31. 12. 2014, pri čemer se ne upoštevajo dosežki, doseženi pred letom 2012.

fold faq Ali je za prijavo na razpis kakšen starostni pogoj?

Da, prijavite se lahko, če na prvi dan študijskega leta, v katerem bi bili upravičeni do štipendije po tem razpisu, še niste dopolnili 28 let.

 

Npr. nekdo, ki se mu študij v tujini začne 4. 9. 2015, avgusta 2015 pa je dopolnil 28 let, ne izpolnjuje pogoja za kandidiranje po tem razpisu.

fold faq Dodiplomski študij sem zaključil pred bolonjsko prenovo (star univerzitetni študij). Ali lahko pridobim štipendijo za magistrski študij v tujini?

Ne, ker ni izpolnjen pogoj iz točke 5.5 javnega razpisa, saj bi v tem primeru pridobili  štipendijo za izobraževalni program na ravni izobraževanja, ki je enaka ali nižja od ravni, ki ste jo je že dosegli. Zakon o visokem šolstvu namreč izenačuje stopnjo izobrazbe, pridobljeno na univerzitetnem izobraževanju pred bolonjsko prenovo, s stopnjo, pridobljeno na bolonjskih magistrskih programih 2. stopnje.

fold faq Zanima me, če se lahko prijavim na razpis za podelitev štipendije za študij v tujini kljub temu, da še nimam dokončane splošne mature?

Zaključena matura ni pogoj za prijavo na razpis, prav tako pa se ne upošteva pri izračunu skupne poprečne ocene. Upoštevajo se zgolj ocene, pridobljene do vključno 31. 12. 2014.

fold faq Tekom študija oz. v poletnih počitnicah bi opravljal študentsko delo v Sloveniji/tujini. Ali je to sporno z vidika 5.13. točke razpisa?

V kolikor opravljate študentsko delo v Sloveniji oziroma študentsko delo v tujini, ki je primerljivo s slovenskim, se to ne obravnava kot zaposlitev, kot je navedeno v točki 5.13. Vendar pa predlagamo, da v primeru dela v tujini predhodno preverite na skladu, ali gre za dovoljeno obliko dela ali ne.

fold faq Do roka za prijavo še ne bom imel vseh dokazil. Se lahko vseeno prijavim?

Ja, lahko se prijavite. Pomembno je, da do roka za prijavo, to je do 15. 4. 2015, oddate vlogo in vsa dokazila, ki jih do takrat že lahko predložite. Nato vam bomo izdali poziv k dopolnitvi, kjer bo določen nov rok, do katerega boste morali vlogo dopolniti z vsemi v pozivu navedenimi dokazili in informacijami. Poziv k dopolnitvi sklad izda samo enkrat.

fold faq Prijavljam se na podiplomski študij. Ali se upoštevajo ocene, pridobljene na Erasmus izmenjavi, tekom dodiplomskega študija?

Upoštevajo se ocene, ki vam jih je matična institucija, na katero ste bili v času Erasmus izmenjave vpisani, priznala in vpisala do vključno 31.12.2014.

Na vrh